Internasjonal politikk

Fem på tolv

Fem på tolv

Ingeborg Breines holdt appell ved en markering mot militarisering forleden dag. Hun sa blant annet:

"Vi er her fordi vi vil ha en skikkelig debatt om hva som er sikkerhet, hva som gjør oss trygge i dag. Vi vil ha matsikkerhet – ren luft og rent vann som er trygt for oss, for våre barn og barnebarn – og for alle. Vi vil styrke FN og legge ned NATO. Militæret kan verken løse klima- eller miljøkrisen, derimot er det den aller største forurenser. Militæret kan ikke få bort atomtrusselen eller løse konfliktene som oppstår ved stadig større ulikheter. Derfor vil vi flytte ressurser fra militært forsvar til reelt forsvar av menneskeheten og vår unike planet.

Vi er her fordi vi skulle ønske at Norge som et rikt lite land ville gå foran og vise hva et land som baserer seg på fredskultur og dialog kan få til. Vi kan bidra til å skape skjønnhet, mening og glede. Fornøyde, kreative folk begår ikke vold og  lager ikke krig," sa hun blant annet.

Les hele hennes appell under "les mer."

 

FEM PÅ TOLV

INGEBORG BREINES SIN APPELL VED MARKERING MOT MILITARISERING – 11. juli kl 1155 – 1300 foran Stortinget

Velkommen til denne punktmarkeringa mot militarisering som vi symbolsk har kalt Fem på Tolv!

Takk for at dere vil være med! Vi er ekstra glade for at dere kom siden det ikke er så lett å mobilisere folk i 30 graders varme midt i fellesferien. Vi har valgt dette tidspunktet siden NATOs toppmøte i Bryssel starter i dag og vi ville være samkjørt med fredsbevegelsen i Europa som demonstrerer i Bryssel – og som egentlig har demonstrert fra 7. juli, som er ett-årsdagen for FNs Traktat mot atomvåpen, som Norge verken har underskrevet eller ratifisert. Skam på fedrelandet!

Og hvorfor er vi her foran Stortinget?

Vi er her fordi vi er redde, sinte, indignerte, skuffet, ja egentlig er vi rasende over at disse mange utspekulerte metodene for å få oss til å tro at militær makt gir oss sikkerhet og trygghet i stor grad ser ut til å ha lyktes.

Vi er her fordi vi mener vår sikkerhetspolitikk er gammeldags, utdatert, illusorisk, rett og slett latterlig om den ikke også hadde vært så farlig.

Vi er her fordi vi mener at krig må kriminaliseres og at de som fører, eller oppfordrer til krig må stilles for internasjonal rett.

Vi er her fordi vi ikke vil ha noen opprustning:

- Ikke 2% av brutto nasjonalprodukt til militæret slik NATO krever.

- Ikke amerikanske eller andre militærbaser eller etterretning på norsk jord – ikke på Værnes, ikke på Sætermoen, ikke på Rygge, ikke på Andenes, ikke på Fauske, ikke i Vardø og slett ikke på Svalbard.

- Ikke svære NATO øvelser i Norge. Vi må stopp Trident Juncture krigsspillet som skal foregå i midt-Norge hele høsten med 40 000 soldater, 140 krigsfly, 70 krigsskip og tanks som rekker kilometervis, og det hele skal koste Norge i alle fall en milliard uten å ta med hva som kan bli ødelagt og forurenset.

- Ikke piggtrådgjerde langs grensa mot Russland.

- Ikke amerikanske våpenlager på norsk jord.

Vi er her fordi vi ikke vil være en del av NATOs aggressive og ekspansive ”out-of-area”- politikk, slik vi har sett den i Serbia,  Afghanistan, Irak, Libya.

- fordi vi ikke kan godta NATOs atomvåpenstrategi. Vi ønsker at alle atomvåpen skal ødelegges før de ødelegger oss.

- fordi vi ikke vil ha atomvåpen på norsk jord verken i fredstid eller i krig.

- fordi vi ikke vil at det skal være stasjonert amerikanske atomvåpen  i Europa, i Tyskland, Nederland, Belgia, Italia og Tyrkia, og ikke vil at disse B61-12 nå skal moderniseres og effektiviseres.

Vi er her fordi vi ikke vil tillate den enorme forurensinga militærindustrien og militærvesenet fører med seg. Vi vil ikke skusle bort våre ressurser på unyttig og farlig produksjon og konsum.

Vi er her fordi vi ikke vil ha polarisering, spenning og fiendebildebygging som kun er til nytte for militærindustrien og våpenhandlerne.

Vi er her fordi vi tror på felles sikkerhet i Norden, i Europa, i verden – uten atomvåpen - og med Russland.

Vi er her fordi vi tror på menneskelig sikkerhet, på at vi må investere i freden, i mellommenneskelig forståelse, i humanisme og muligheter for alle.

Vi er her fordi vi ønsker å bidra til internasjonal solidaritet og vennskap, fordi vi tror på nødvendigheten av å bygge en trygg og tillitsfull verden. Bygge fredskultur og ikke-vold. Vi tror på dialogen og ønsker ikke å være del av en aggressiv forsvarspakt som er truende og forurensende og tar midler som trengs for å møte folks behov og ønsker.

Vi er her foran Stortinget fordi vi også må diskutere vårt demokrati. Det kan knapt sies å være deltakerstyrt når folkeviljen ofte er så forskjellig fra hva makta utfører. Er det representativt når så mange viktige avgjørelser er skjult for folk? Det er en myte at demokratier slik vi har dem i dag ikke fører krig. Verdens største demokrati og supermakt leder an i krigføring. Midt-Østens eneste demokrati begår forferdelige overtramp. Og hvis Norge er et demokrati er vi alle ansvarlige for hva Norge er med på eksempelvis i Libya, i Afghanistan og i Syria.

Vi er her fordi vi ikke er naive eller uinformerte eller utopister som ikke tror på muligheten av å realisere våre visjoner.

Vi er rett og slett her fordi vi vil ha en skikkelig debatt om hva som er sikkerhet, hva som gjør oss trygge i dag. Vi vil ha matsikkerhet – ren luft og rent vann som er trygt for oss, for våre barn og barnebarn – og for alle. Vi vil styrke FN og legge ned NATO. Militæret kan verken løse klima- eller miljøkrisen, derimot er det den aller største forurenser. Militæret kan ikke få bort atomtrusselen eller løse konfliktene som oppstår ved stadig større ulikheter. Derfor vil vi flytte ressurser fra militært forsvar til reelt forsvar av menneskeheten og vår unike planet.

Vi er her fordi vi skulle ønske at Norge som et rikt lite land ville gå foran og vise hva et land som baserer seg på fredskultur og dialog kan få til. Vi kan bidra til å skape skjønnhet, mening og glede. Fornøyde, kreative folk begår ikke vold og  lager ikke krig.


Kommentarer   

0 #1 Jacob Børresen 24-07-2018 16:29
Vakre og sympatiske tanker dette, men dessverre ytterst naivt. Breines har selvsagt helt rett i at militæret ikke kan løse klima- eller miljøkrisen eller få bort atomtrusselen. Det er da heller ikke det militæres oppgave og har aldri vært det. Det militæres oppgave i vårt land er å bidra til å forhindre krig i vår del av verden. Så lenge stormakter som har evne til det, inkludert vår allierte USA, velger å benytte militær makt for politiske formål, i strid med krigsforbudet i FN-pakten, når de ser seg tjent med det, har regjeringen i et lite land som Norge, beliggende utsatt til som nabo med den transkontinenta le stormakten Russland, plikt til å forsøke å hindre at konflikter russerne blir innvolvert i ikke forplanter seg inn i vårt område. Det er ingen annen måte å gjøre det på enn å holde seg med et militært forsvar som kan gjøre at kostnadene med å angripe Norge blir større enn gevinsten. Så lenge det ikke finnes noen overnasjonal myndighet med makt til å håndheve krigsforbudet i FN-pakten, har ikke FNs medlemsland annet valg enn å holde seg med militære forsvar.

NATO har den store fordelen at medlemslandene driver forsvarsplanleg ging i fellesskap og i full åpenhet. Dermed fjernes en av de historisk sett viktigste årsakene til krig: frykten for hva nabolandet driver med, og tiltak for å møte innbilte eller reelle trusler, som leder til en rustningsspiral som til slutt utløser væpnet konflikt. NATOs medlemsland – inkludert gamle erkefiender som Frankrike, Tyskland og Storbritannia – fører ikke krig mot hverandre (Hellas-Tyrkia og Island-Storbrit annia er unntakene som bekrefter regelen, men uten nato hadde det blitt mye styggere). Om NATO legges ned uten at det kommer andre troverdige og effektive kollektive sikkerhetsordni nger på plass, vil det destabilisere Europa og drastisk øke faren for væpnet konflikt.

Å flytte ressurser fra militært forsvar til «reelt forsvar av menneskeheten og vår planet» vil derfor dessverre ikke føre til annet enn at enda flere mennesker blir kastet ut i krig og til enda større ødeleggelser av vår unike planet.

Så kan vi være enige om at det er ytterst viktig å få bukt med atomvåpnene. Konvensjonell nedrustning vil ikke bidra til det. Så kan vi diskutere om vår tids innretning av det norske forsvaret faktisk er slik at den bidrar til målsettingen, å forhindre krig i vår del av verden. Jeg mener at det dessverre ikke er tilfellet. Men det er tross alt en annen diskusjon. Svaret er uansett ikke å avvikle Forsvaret.
+1 #2 Susanne Urban 24-07-2018 18:33
GI FRED ET BUDSJETT
Naivt å arbeide for å gi fred et budsjett?
Eller: naivt å tro at vi kan fortsette som før, med dagens opprustnings-sp iral, miljøødeleggels er og sløsing av ressurser?
Det er akkurat DET vi ønsker en diskusjon om.

Selvfølgelig går det an å se for seg et nytt og bærekraftig sikkerhetsbegre p: BÆREKRAFTIG SIKKERHET handler ikke om nasjonalstater, men ser mennesker, utvikling og miljø i sammenheng. Fokus vil være internasjonalt samarbeid om felles globale utfordringer. Konflikter skal løses på en sivilisert måte, og ressursene omdirigeres til å skape en mer miljøvennlig,
mer rettferdig og fredelig verden.

Jeg ønsker IKKE å bli forsvart med den slags våpen Nato disponerer - og som Nato forbeholder seg å bruke rundt-om i verdenen.

Krigføring er overfinansiert, fredbygging er grovt underfinansiert . Er det ikke på tide å rette opp denne skjevheten?
+3 #3 Birgit Skjæret 24-07-2018 18:41
Vi kjøper 52 jagerfly for å delta i NATOs kriger. Mens vi mangler brannfly, ambulanser og redningshelikop tre i verdens rikeste land?
+1 #4 ingeborg breines 25-07-2018 10:49
Jeg setter stor pris på at forsvarsekspert Jakob Børresen har tatt seg bryet med å kommentere min appell foran Stortinget 11. juli i forbindelse med NATO toppmøtet i Bryssel. Jeg er veldig glad for muligheten for dialog. Ingen vil dog la seg forbause over at vi har helt forskjellige innfallsvinkler til hva som er de store truslene i verden i dag og hvordan de skal møtes.
Børresen syns jeg er naiv som tror at det er mulig å bygge en verden basert på tillit og samarbeid. Jeg syns Børresen er naiv som tror at vi får fred og en bedre verden med avskrekking og militær makt. For meg er klima- og miljøkrisen så akutt og påtrengende at vi trenger å konvertere all verdens militærkapasite t ( mennesker, ressurser og kunnskap) for å hindre at moder jord blir ødelagt og derved også ubrukelig som hjem for menneskeheten. Tenk for en givende oppgave det kunne være for det militære å få lov til å bruke sin intelligens og innsikt til å gjøre noe konstruktivt, noe meningsfullt, ja livsnødvendig i stedet for å pønske ut nye, infame drapsmetoder, såkalt preventivt. Tenk deg militærindustri en og militært personell i full sving for å finne nye løsninger på hvordan vi skal overleve den situasjonen vi er i, for å utforske og prøve ut fornybar energi, for å rydde opp i tiår av forsøpling og neglisjering av jordens bæreevne. De kan hjelpe til med å takle kriser menneskeskapte klimaendringer gir oss. Militært personell vil også kunne ha oppgaver i mange tiår fremover med å destruere unyttig og farlig militært materiell, få bort giftstoffene de har påført jorda og gjøre den fruktbar igjen og kanskje er det noen kloke hoder som klarer å finne ut hvordan man skal kunne bli kvitt atomavfallet. Militær forurensing er holdt utenfor FNs klimaavtaler. Derved har folk heller ikke innsikt i at militæret er verdens største forurenser. De skal beskytte oss, men bidrar mer enn noen til den største faren vi har i dag, ved siden av atomvåpnene.
For hva skal vi med jagerfly, tanks og fregatter? Det gir kun en illusjon av sikkerhet. Der hvor NATO har gått inn for såkalt å berge sivilbefolkning en er samfunn bombet tilbake til steinalderen. Jeg vil nødig se NATO hjelpe Norge på den måten. Og hvis noen vil ramme fedrelandet kan de jo bare ta fra oss den strømmen vi har gjort vårt samfunn helt avhengig av. Det trengs neppe sofistikerte våpen for å få det til.
NATO ble i sin tid opprettet for å møte det som ble ansett som en kommunistisk fare fra Sovjetunionen. Da Sovjetunionen sluttet å eksistere, den kalde krigen var over og Warsawa-pakten ble lagt ned, hadde ikke NATO lenger noen oppgave og burde også blitt lagt ned. I stedet gikk de ut for å finne noen nye fiender for å legitimere og opprettholde sin maktposisjon. Ta mulige fiender før de kommer til oss (preemptively), var G Bush’ doktrine. NATO gikk ”out-of-area”. Krigen mot muslimsk terrorisme har høynet voldsnivået i verden og ført med seg enorm elendighet. Med 65 millioner mennesker på flukt fra krig, nød, fattigdom og miljøforringels e er folkeopinionen ikke lenger klart på NATOs side.
Da må man skape nye fiendebilder. Intet synes å være bedre enn en god gammel fiende. Og Russland ”annekterte” jo Krim. Det kom beleilig, så nå kan man fra vestlig side – ensidig – pårope seg folkeretten. Egne folkerettsbrudd snakkes det ikke om. Det jobbes for å få Ukraina inn i NATO. Landets østlige og vestlige befolkning kommer i skvis. Russland har noen få militærbaser utenfor eget land, en av dem på Krim. USA har nærmere tusen, i svært mange land. Man kan vel knapt tenke seg en russisk militærbase i et NATO land. Glemt er det at Reagan og Baker lovet Gorbatchev at de aldri skulle bevege seg østover inn i tidligere Warsawapakt land dersom de østlige makthaverne aksepterte sammenslåingen av Øst- og Vest Tyskland. Som kjent er det det motsatte som skjer med innsirkling av Russland med nye baser, rakettskjold, militærinstalla sjoner og øvelser.
+2 #5 ingeborg breines 25-07-2018 10:50
Fortsettelse svar til Børresen.
Å påstå at det er NATO som borger for fred mellom Europas land vil nok mange bestride, ikke minst EU. At NATO har åpne drøftinger er vel heller ikke riktig. Noen få vet sikkert noe, men neppe alt. Det er vanskelig å få god innsikt og for folk flest er sikkerhetspolit ikken demokratiets sorte hull. I Norge har vi sågar slått sammen Stortingets utenriks- og forsvarskomitée r, hvilket ser ut til å føre til at vi knapt har noen egen utenrikspolitik k. Det meste sees i lys av en militær sikkerhetspolit ikk under klart diktat.
Og vi har andre organer for å fremme fred i Europa. OSSE, Organisasjonen for fred og sikkerhet i Europa, er opprettet nettopp for det. Vi har FN og FNs regionalkontor og vi har Europarådet. Gi dem halvparten av de ressursene som brukes på NATO i dag og de vil gjøre en fantastisk jobb. Ifølge Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, bruker verden over 1.7 billioner dollar pr år til militære formål (USA enormt mye mer enn noen andre). Det tilsvarer ca 615 regulære FN budsjett. FN som er opprettet etter andre verdenskrig nettopp for å hindre at noe så forferdelig skal skje igjen, er sulteforet og klarer ikke å gjøre jobben sin effektivt nok. Vi kan ikke fortsette å bruke så mye penger på et illusorisk militært forsvar, mens vi ikke har ressurser til å møte de reelle utfordringene vi står overfor. Vi må hjelpe folk til å kunne leve anstendige liv – leve i fredelige samfunn, få utdanning, gjøre en meningsfull jobb, stifte familie.
Alle verdens ledere har vedtatt FNs handlingsplan for bærekraftig utvikling (2016-2030). Vi har ingen mulighet til å nå de 17 målene som er vedtatt så lenge vi misbruker våre ressurser til militære formål. En nedrustning med 10% pr år i løpet av denne 15 års planen ville kunne gå langt i å realisere målene. Fornøyde, kreativ mennesker begår mindre vold, og starter ikke krig!
Militær forurensing er holdt utenfor FNs klimaavtaler. Derved har folk heller ikke innsikt i at militæret er verdens største forurenser. Militærvesenet skal beskytte oss, men bidrar mer enn noen til den største faren vi har i dag, ved siden av atomvåpnene.
Jeg er glad for at Børresen ønsker å bli kvitt atomtrusselen. Kanskje vi i alle fall kan jobbe sammen for å få Norge til å ratifisere FNs Traktat om forbud mot atomvåpen? Og kanskje kan vi samarbeide for å styrke FN “som overnasjonal myndighet med makt til å håndheve krigsforbudet i FN-pakten”? NATO er foreldet og må på historiens skraphaug. Vi trenger et fullt paradigmeskifte , en ny måte å tenke på.fort
0 #6 G.K.-F. Spethmann 26-07-2018 12:18
Hvis denne linjen hadde vært SV-politikk hele veien, så hadde vi vært mye bedre oppstillt. Men, men så mange mens. Det gjelder særlig vår ledelse som er dessverre mye mindre tydelig og konsekvent. Breines skulle være partileder!
+1 #7 Jacob Børresen 26-07-2018 14:46
Det er på ingen måte naivt å arbeide for å gi fred et budsjett! Jeg har stor sympati for fredsbevegelsen s arbeid og mener dere tilfører den utenriks- og sikkerhetspolit iske debatten viktige perspektiv og synspunkter.
Det jeg mener er naivt, gitt verden slik den er, er å tro at vi oppnår fred ved å legge ned forsvaret. Effektivt fredsarbeid forutsetter at det fines en plattform, et sted, hvor arbeidet kan finne sted, uten at fredsarbeiderne øyeblikkelig fengsles eller drepes. Det forutsetter den formen for politisk stabilitet og trygghet som et effektivt og defensivt innrettet militært forsvar gir.
-1 #8 Kari Elisabet Svare 27-07-2018 11:36
Det handler om å bygge gradvis ned, omprioritere militære budsjetter og satse mer på fredsformål, ikke å legge ned forsvaret helt. Det er selvsagt ønskelig, men ligger langt fram i tid. Mye må endres så kan skje.Denne sommeren setter fokus på klimaerndringer . Vi kan la det skure eller dempe uheldige virkninger etter beste evne. Det hjelper lite å unndra de enorme konsekvensene av militær forurensing fra et samlet regnestykke så lenge de faktsk finnes. Akkurat nå ville det vært svært uansvarlig å gjennomføre militære øvelser på grunn av tørre tilstander. Hvis ikke det regner noe voldomt, kan det bli aktuelt å avlyse høstens NATO-øvelse av den grunn.

Legg til kommentar