Internasjonal politikk

Etisk handel

I Kr.F’s program for stortingsperioden 1997 – 2001 heter det  at  Kr.F. vil arbeide for ”at Norge støtter innføringen av en merkeordning for rettferdige varer. Merkeordningen skal garantere at produksjonen av varen ikke er basert på utnyttelse av mennesker i  Sør, bl.a. ved for lav pris, barnearbeid osv..”. Det er leit at det skal være Kristelig Folkeparti som skal blokkere for at Oslo kommune baserer sin innkjøpspolitikk på noen helt grunnleggende etiske standarder, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Etisk handel
Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV
 

I Kr.F’s program for stortingsperioden 1997 – 2001 heter det  at  Kr.F. vil arbeide for ”at Norge støtter innføringen av en merkeordning for rettferdige varer. Merkeordningen skal garantere at produksjonen av varen ikke er basert på utnyttelse av mennesker i  Sør, bl.a. ved for lav pris, barnearbeid osv..”.

Og i forslag til Kr.F.’s program for 2001 – 2005 heter det: ” KrF vil arbeide for å bedre u-landenes rammevilkår knyttet til gjeld, handel og investeringer. Dette er viktig for å skape inntekter i fattige land. KrF vil jobbe for økt etisk handel i kombinasjon med merkeordning for såkalte rettferdige varer.”

Hele varehandelen, Kirkens Nødhjelp og LO har tatt initiativ til et etisk handel-initiativ, utfra målsettingen om å legge til rette for at Norges import fra fattigere land bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i disse landene. De norske bedriftene skal bruke sin makt overfor sine handelspartnere ved klart å uttrykke at de ikke ønsker å kjøpe varer produsert på en måte som bryter med de 11 minstekravene kampanjen har reist. Herunder bl.a. tvangsarbeid og barnearbeid.

Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 12 milliarder kroner i året, og kommunen bør legge noen etiske standarder og kvalitetskrav i bunn for sin innkjøpspolitikk. En slik norm bør være at kommunen ikke kjøper varer eller tjenester som ”er basert på utnyttelse av  mennesker i Sør, bl.a. ved for lav pris, barnearbeid osv” (sitat fra Kristelig Folkepartis program).

Jeg hadde forutsatt at det var et flertall i Oslo bystyre for å støtte initiativet ”Etisk handel”, særlig på bakgrunn av Kristelig Folkepartis egne programformuleringer.

Til bystyrets møte 13. desember fremmet jeg derfor på vegne av SV følgende forslag:

”Bystyret merker seg det initiativ som er tatt av LO, Kirkens Nødhjelp, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Coop Norge til å etablere en etisk handelsorganisasjon for å bekjempe internasjonal handel med varer produsert under forhold der det skjer brudd på faglige og menneskelige rettigheter. Bystyret støtter initiativet og ber byrådet sikre at kommunale virksomheter ikke går til innkjøp av varer og tjenester fra virksomheter som bryter med disse forutsetningene".

Det utrolige skjer da at Kr.F. er partiet som blokkerer for å skape flertall for forslaget.: Arbeiderpartiet, SV, Venstre og RV stemmer for, men det mangler 2 stemmer for å få flertall. Kr.F. stemmer imot.

Assisterende generalsekretær Stein Villumstad i Kirkens Nødhjelp understreker i media at ”for å kunne realisere dette initiativet er det helt avhengig av lokal støtte både fra bedrifter, tillitsvalgte, politiske myndigheter og ikke minst fra den enkelte forbruker”.

Det er leit at det skal være Kristelig Folkeparti som skal blokkere for at Oslo kommune baserer sin innkjøpspolitikk på noen helt grunnleggende etiske standarder.
 
(Dagbladet  6. jan. 2001)

Legg til kommentar