Internasjonal politikk

Guantánamo og Aker Kværner

Det firma som leverte gassen til gasskamrene i de tyske konsentrasjonsleirene ville opplagt bli ansett som medansvarlig for krigsforbrytelser, og dømt til strenge fengselsstraffer. Men i Norge er det altså slik at påtalemyndigheten ikke en gang gidder å etterforske hvorvidt et norsk firma er rettslig ansvarlig for å ha etablert en fangeleir hvor det foregår tortur, alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd. Sånn kan vi ikke ha det., skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Guantánamo og Aker Kværner
Av Ivar Johansen, SV - medlem av Oslo bystyre


Det norske selskapet Aker Kværner og deres heleide amerikanske datterselskap har i 12 år hatt virksomhet på den amerikanske basen Guantánamo, med opptil 700 ansatte. Selskapets kontrakt med det amerikanske forsvaret var verdt 100-200 millioner per år. Aker Kværner bidro til byggingen av de tre første enhetene til fangeleiren på Guantánamo, hadde ansvaret for strøm- og vannforsyning, samt vedlikeholdsansvaret for fengselscellene. Selskapet gjorde det mulig for Bush-administrasjonen å drive en fangeleir som er i strid med den amerikanske grunnloven, internasjonal rett og menneskerettighetene. Oppgaver som elektrisitetsforsyningen til lyskastere som står på døgnet rundt, vedlikehold inne på selve cellene, ansvar for kloakk, renovasjon og drivstoff er så tett forbundet med selve operasjonen av fasilitetene at det må ses på som medvirkning til brudd på menneskerettighetene. Amnesty har framlagt en rapport som dokumenterer at det foregår tortur og overgrep på basen.

Jeg ba derfor Riksadvokaten ta de nødvendige skritt til at forholdet blir etterforsket. Riksadvokaten oversendte saken til Oslo Statsadvokatembete, som videresendte den til Oslo Politikammer. Oslo-politiet henla saken 21. april med følgende begrunnelse: «Ut fra en helhetsvurdering av de opplysninger og omstendigheter som fremkom i Deres anmeldelse, ble saken her besluttet henlagt etter kode 106: Ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.» Eidsivating Statsadvokatembete støttet, ved beslutning av 27. juni, denne avgjørelse. Nasjonale domstoler har universell jurisdiksjon når det gjelder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur, og Norge har som følge av internasjonale konvensjoner plikt til å etterforske krigsforbrytelser. Jeg har derfor bedt Riksadvokaten se på saken, i dette perspektiv.

Det firma som leverte gassen til gasskamrene i de tyske konsentrasjonsleirene ville opplagt bli ansett som medansvarlig for krigsforbrytelser, og dømt til strenge fengselsstraffer. Men i Norge er det altså slik at påtalemyndigheten ikke en gang gidder å etterforske hvorvidt et norsk firma er rettslig ansvarlig for å ha etablert en fangeleir hvor det foregår tortur, alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd. Sånn kan vi ikke ha det.

(Dagbladet 13. juli 2006)

Legg til kommentar