Internasjonal politikk

KS: Utrygg på Tjenestedirektivet

"KS skal i det videre arbeidet med EU/EØS-spørsmålet arbeide for at ikke nye områder som ligger innenfor den kommunale sjølråderetten blir innsnevret av EU/EØS-regelverk," heter det bl.a. i en uttallelse som sentralstyret i KS, på forslag fra SVs Ivar Johansen, vedtok onsdag.
Et av kravene KS stiller til det nye tjenestedirektivet er at "offentlige tjenester, som er noe annet enn en vanlig handelsvare (primarily of non-commercial charakter) og som har en samfunnsmessig funksjon, ikke må defineres som tjenester av økonomisk interesse – og derav også holdes utenfor Traktatens konkurranseregler". KS krever at en rekke spørsmål avklares før regjeringen tar endelig standpunkt til Tjenestedirektivet.

Tjenestedirektivet og konsekvenser for KS medlemmer

Vedtak i sentralstyret i KS 14. februar 2006


KS skal i det videre arbeidet med EU/EØS-spørsmålet arbeide for at ikke nye områder som ligger innenfor den kommunale sjølråderetten blir innsnevret av EU/EØS-regelverk og legge til grunn følgende prinsipper for den videre utvikling:

 • At det skal være opp til den lokale myndighet å velge organiseringen av regionale og kommunale tjenester.
• At ulike initiativer fra Kommisjonen og domsavgjørelser, for eksempel i forhold til å legge restriksjoner på egenregileveranser og langvarige interkommunale samarbeidsløsninger, ikke griper inn i prinsippet om selvstyre og lokaldemokrati.
• At EU bør konsentrere arbeidet om forhold som har stor betydning for det indre markedet (grenseoverskridende karakter), og ikke blande seg inn i forhold som har en lokal karakter.
• At offentlige tjenester, som er noe annet enn en vanlig handelsvare (primarily of non-commercial charakter) og som har en samfunnsmessig funksjon, ikke må defineres som tjenester av økonomisk interesse – og derav også holdes utenfor Traktatens konkurranseregler.
• At ren kompensasjon for levering av en offentlig tjeneste – ikke er å betrakte som offentlig støtte.
• At interkommunale samarbeidsløsninger bør aksepteres som en legitim intern måte å levere tjenester på mellom kommuner uten krav om forutgående anbudsutlysning.
• At lokale myndigheter må ha muligheter til å gi oppdrag til egne foretak (som de eier eller kontrollerer) uten forutgående anbudsutlysning – forutsatt at foretakene ikke konkurrerer på markedet.
• At en beslutning om å implementere systemer for kontroll, benchmarking og kvalitetsmåling må være opp til nasjonale, lokale og regionale myndigheter

KS er usikker på hvorvidt tjenestedirektivet ivaretar disse hensyn og ber regjeringen utrede og avklare disse spørsmål før den tar endelig standpunkt til direktivet.

(forslaget ble fremmet av sentralstyremedlem Ivar Johansen (SV)

I tillegg ble følgende vedtatt, på forslag fra KS Bedriftsstyre:

VA-tjenester samt lovpålagte renovasjonstjenester bør defineres som "tjenester i allmenn interesse" i Norge, og ikke som økonomisk aktivitet.