Internasjonal politikk

TTIP og TISA: KS krever åpne prosesser og konsekvensutredning

TTIP og TISA: KS krever åpne prosesser og konsekvensutredning

Godt vedtak i KS hovedstyre i går.

I KS sitt hovedstyre behandlet vi i går spørsmålet om lokaldemokrati og det kommunale handlingsrom i TTIP og TISA-forhandlingene. Hovedstyret vedtok å anmode regjeringen om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP og TISA. Særlig understreker KS retten for lokale folkevalgte organer til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres.

KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og fylkeskommunenes handlefrihet diskuteres åpent, og ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra KS/kommunesektoren. KS ber om en konsekvensutredning av TTIP og TISA-avtalene knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signerer en endelig avtale.

KS-administrasjonen hadde en god saksframstilling og innstilling til møtet. Alle tilleggsforslag jeg fremmet ble vedtatt av hovedstyret.

Lese hele vedtaket under "les mer."

Slipp sementen inn - la Gaza få gjenoppbygge

Slipp sementen inn - la Gaza få gjenoppbygge

Blokaden har ikke gitt økt sikkerhet for israelerne og har vært en katastrofe for Gazas befolkning.

"I dag 15. juni har Israels blokade av Gaza vart i 8 år. Blokaden begrunnes med «sikkerhetshensyn», men den har ikke gitt økt sikkerhet for israelerne og har vært en katastrofe for Gazas befolkning.

Sist jeg var i Gaza møtte jeg Amar og Lana på 3 og 1 år. De ble gravd fram fra ruinene av familiens hus som de eneste overlevende. Før krigen hadde jeg møtt moren deres som var sykepleier på sykehuset vi støtter. Hva vil motvirke at de traumatiserte barna fra deres generasjon vokser opp til å bli terrorister? Er det et samfunn hvor folk bor i ruiner, drikker forurenset vann og er arbeidsledige på grunn av naboens blokade? Eller er det et samfunn som gis mulighet til gjenoppbygging og normal utvikling? Svarene gir seg selv. Jo mer uutholdelig situasjonen for Gazas befolkning blir, jo nærmere kommer vi enda en ny krig med tap av menneskeliv på begge sider. Norge og det internasjonale samfunnet må øke presset på Israel for å lette blokaden, og fjerne den på sikt," skriver Kirsti Næss og Anne-Marie Helland fra Kirkens Nødhjelp.

Les hele deres artikkel nedenfor.

Norge – en krigsnasjon?

Norge – en krigsnasjon?

Hvor er det blitt av fredsnasjonen Norge? spør Heming Olaussen.

På få år har Regjeringa og stortingsflertallet satt Norges gode navn og rykte over styr;

- Norge står ikke lenger i spissen i kampen for en atomvåpenfri verden

- Norge sender militære mannskaper til Irak

- Med Stoltenberg i NATO-stolen forsikrer Erna Solberg velvillig at Norge skal bruke milliarder på å ruste opp

- Stortingsflertallet skal bruke 70 milliarder på innkjøp av USA-baserte krigsfly, tett sammenvevd med amerikansk krigs-infrastruktur for offensive operasjoner «out of area»

- Stortingflertallet klarte ikke å manne seg opp til å anerkjenne den palestinske staten. Man gir i realiteten ryggdekning for fortsatt Israelsk okkupasjon

- Norge skal delta med militære bidrag tett opp til Russlands grense, og sier ja til alt som kommer (fra EU spesielt) av straffetiltak mot Putin.

Så hvor er det blitt av fredsnasjonen Norge? Nasjonen som var kjent for sitt genuine fredsengasjement. For sine fredsmeklere. For sin nøytralitet (på tross av NATO-medlemskapet). For sin forhandlingsvilje med vår russiske nabo, kfr. delelinje-avtalen og nordområdene.

Les artikkel av Hemning Olaussen nedenfor.

Anerkjenn Palestina som stat nå!

Anerkjenn Palestina som stat nå!

I morgen skal Stortinget debattere sak om anerkjenning av Palestina som stat, etter forslag fra SV.

Dagen før - i dag - samler vi oss foran Stortinget klokka 17 for å vise hva vi mener må være resultatet av stortingsbehandlingen: Anerkjenn Palestina som stat nå!

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse, og norske myndigheter har alt tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på et premiss om at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en framforhandlet avtale mellom partene.

Det er i dag ingen reelle fredsforhandlinger som gir håp om at det snarlig kommer en slik avtale som kan få slutt på okkupasjonen. Tvert imot har 20 år med forhandlinger ført til dobling av de ulovlige bosettingene, den illegale muren, flere kriger mot Gaza og til intern palestinsk splittelse. Det er derfor viktig å styrke palestinernes forhandlingsposisjon slik at en kan få til en reell fredsprosess.

I dag har de fleste stater (136 av FN sine 193 medlemsland) anerkjent Palestina. Det er på høy tid at Norge gjør det samme. Delta i markeringen i dag (27. mai) kl. 17.00 på Eidsvold plass foran Stortinget. Møt opp for å vise din støtte til det palestinske folket!

Norges Libya-bombing bidro til å skape den situasjonen vi i dag ser i landet

"Seks norske F16-fly slapp nesten 600 bomber over Libya i 2011, flere av disse i tettbygde strøk. Bombingen ble i Norge framstilt som en del av kampen for demokrati og menneskerettigheter i Midtøsten, mens skeptikere advarte mot at et angrep kunne dele landet, gi makt til radikale islamister og skape en humanitær katastrofe som var større enn den angrepet var ment å avverge. Hittil er det mye som gir skeptikerne rett," skriver Hedda B. Langemyr i Norges Fredsråd og Fredrik Heldal i Norges Fredslag.

Og: "Et av resultatene er mennesker på flukt, som bidrar til den enorme flyktningekatastrofen som nå utspiller seg i og rundt Middelhavet," skriver de blant annet i en kronikk i Dagbladet.

Dette synspunkt er i tråd med forslaget jeg var medforslagsstiller til på SVs landsmøte, og som ble vedtatt med klart flertall. Her heter det blant annet: "FN-mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya-krigen ble et eksempel på."

Les hele kronikken nedenfor.

Israel: Overgriperen som går fri

Israel: Overgriperen som går fri

Israelske sikkerhetsstyrker begår jevnlig overgrep mot palestinske barn. Hvorfor reagerer ikke Norge?

"De siste ti årene har rundt 7 000 palestinske barn blitt arrestert og satt i israelske fengsler. Grove overgrep fra israelske sikkerhetsstyrker mot palestinske barn er en av flere grunner til at den palestinske fangedagen ble markert i går,  17. april.

Internasjonal lov gjelder i både Israel og Palestina. I krig og konfliktsituasjoner har barn krav på særskilte rettigheter. Barn skal ha beskyttelse, og de skal ikke være mål for krigføring. Israel bryter dermed internasjonal lov. Israel er det eneste landet som bedriver systematisk fengsling av barn. UNICEF har konkludert med at palestinske barn utsettes for systematisk mishandling gjennom hele rettsprosessen.

Utenriksminister Børge Brende har uttalt at han er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn. Men det er grunn til å være mer enn bekymret. Israels fengsling av barn, og måten dette skjer på, er et overgrep mot barna det gjelder. Norske myndigheter har derfor et moralsk og politisk ansvar for å reagere på overgriperens kriminelle handlinger. Skjer ikke det, er det grunn til å bekymre seg over utenriksminister Brendes og den norske regjeringens unnfallenhet," spør Øyvind Sagedal og Magnus Utseth Christoffersen fra Palestinakomiteen blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

Norges strategiske dårskap

Norges strategiske dårskap

Når nordiske forsvarsministere rasler med sablene, fører det til opprustning, og ikke sikkerhet.

"Sett i sammenheng med hvor nær verden tidligere har vært en total atomkrig, og påfølgende utslettelse av menneskearten, er det interessant å se hvordan de nordiske forsvarsministrene nå går sammen om flere og tettere koordinerte NATO-militærøvelser i Norden.

Spesielt merkbart i kronikken som ministrene har signert i fellesskap hos Aftenposten, er bemerkningen om at det er ”russisk propaganda og manøvrering” som sår splid blant medlemmene internt i Nato og EU. Av denne forståelsen følger det at forslag til nedrustning kommer fra fienden, og at fredsbevegelser samt kritiske politiske bevegelser er i uoverenstemmelse med nordiske lands interesser. Tekstens essens kunne like gjerne vært skrevet av Kreml, dog som begrunnelse for Russlands egen opprustning og øvelser utenfor norskekysten.

Først ut av det nordiske samspillet er luftøvelsen ”Arctic Challenge” i mai, for å ytterligere bidra til en langsiktig integrering av Sverige og Finland inn i Nato. Deretter planlegges en ”solidarisk handlemåte overfor de baltiske landene”. I praksis betyr dette etableringen av en fast politikk hvor norske styrker stasjoneres jevnlig i Øst-Europa. Dette skjer samtidig som Forsvaret ber om mer penger til drift innenlands. Stortinget bør som et minstemål be om en åpen diskusjon, hvor forsvarsdepartementet bes forklare hvordan dette bidrar til å styrke Norges sikkerhet," skriver Frode Ersfjord, leder av Fredsinitiativet.

Les mer nedenfor.

Må greske barn sultes enda magrere?

Må greske barn sultes enda magrere?

Grekerne spør seg: Hvis den tyske utenlandsgjelda kunne halveres i 1953 – hvorfor kan ikke den greske halveres i 2015?

"Den greske regjeringen la i mars fram et forslag til hvordan den vil få det greske samfunnet ut av den enorme samfunnskrisa landet er inne i. Forslaget ble forkasta av alle mektige instanser på EU-sida, fra EU-kommisjonen og sentralbanken til Amgela Merkel. De vil ha nye kutt i pensjoner og andre innstramminger av det slaget som grekere har hatt mer enn nok av.

I disse skjebnesvangre ukene – både for Hellas og for EU – har ikke grekerne noen andre forhandlingskort enn å vise til den sosiale katastrofa som rammer så mange i det greske samfunnet, til barn som besvimer på skolen forde de ikke får mat nok, til mødre som vil gi fra seg ungene sine fordi de ikke klarer å ta seg av dem, til at mer enn annenhver ungdom går uten arbeid.

Helsevesenet ligger i ruiner fordi sjukehus stenges, leger og sjukepleiere sies opp, alt på direkte ordre utafra. Det setter sine spor. Barnedødeligheten økte med 43 prosent fra 2008 til 2010. Malaria er tilbake etter 40 års fravær, og tuberkulose rammer flere enn før. Syrizas budskap til resten av EU er: Den som vil forsvare EU, må hindre at Hellas bryter sammen økonomisk – uansett om det skulle skje ved at Hellas tvinges ut av euroen eller ved å fortsette en kuttpolitikk som landet verken økonomisk eller sosialt kan tåle," skriver Dag Seierstad blant annet. Les hans artikkel nedenfor.

Tysk fagbevegelse står bak et solidaritetsopprop med det greske folket. De mener valget av Syriza er en mulighet for ny økonomisk politikk ikke bare i Hellas, men i hele Europa.

Vi må snakke om opprustning og militært overforbruk

Vi må snakke om opprustning og militært overforbruk

I dag er den internasjonale globale aksjonsdagen mot militært overforbruk.

"Årets Globale Aksjonsdag mot Militært Overforbruk blir markert i en situasjon med sterke internasjonale spenninger bl.a i Kina-havet, i Syria og Midt-Østen, rundt Ukraina-spørsmålet og situasjonen i Iran, i Irak, i Afghanistan og i Vest-Afrika. Folkelige opprør mot urettferdige og autoritære regimer har vist seg å bli fort marginalisert og gir i stedet plass for væpnede konfrontasjoner. Rasende unge menn som enten føler at deres religion, deres ideologi eller rett og slett deres muligheter blir underminert, har altfor lett adgang til våpen. ”Det internasjonale samfunn” har ikke prioritert å lete etter eller støtte ikke-voldelige, kreative løsninger på sosial uro, men har gitt forrang til militære, såkalt humanitære intervensjoner. Men hvordan kan noen være så naive at de kan tro at folk blir snillere av å bli angrepet militært?," skriver Ingeborg Breines, co-president, International Peace Bureau blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

La oss forsvare folkestyret – si nei til TISA og TTIP

La oss forsvare folkestyret – si nei TISA og TTIP

Som EØS var en snikinnføring for å koble oss til EU-politikken vil regjeringen nå koble oss til handelsavtaler som parkerer nasjonale demokratiske beslutninger.

TISA er et avtaleverk for internasjonal handel som gir store vestlige konsern alle fordeler i den internasjonale konkurransen, som fremmer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, og det på en måte som kan gjøre slike avtaler irreversible. Demokratiet blir parkert.

TTIP er en handels- og investoravtale mellom USA og EU som gjennom EØS-avtalen kan true våre standarder for matproduksjon, forbrukervern, miljø, arbeidslivet osv. En avtale som har i seg tvisteløsningsmekanismer som overfører kompetanse fra nasjonal Høyesterett til et «panel» av forretningsjurister som kan ilegge stater enorme bøter dersom investors profitt trues av nasjonale politiske vedtak. Demokratiet blir parkert.

Begge avtaleverk er del av den internasjonale storkapitalens offensiv for å sikre egne interesser i den globale konkurransen. Det er all mulig grunn til å være kritisk til avtaleverket så langt det er kjent. Regjeringa derimot ser ut til å åpne for denne politikken, og AP er uklare. SV, sosiale bevegelser og fagbevegelsen er kritiske.

Vi skal selvsagt ikke akseptere et syn som sier at demokratiet er en handelshindring!

SV-landsmøtet: Libya-krigen viste at FN-mandat ikke er garanti for at krigsdeltakelse er riktig

SV-landsmøtet: Libya-krigen viste at FN-mandat ikke garanti for at krigsdeltakelse er riktig

To kloke vedtak på SVs landsmøte stadfester at SV skal være et fredsparti.

Sammen med delegatene Steinar Nørstebø og Frode Ersfjord, og med bred støtte i Oslo og Hordaland-delegasjonene, foreslo jeg - og fikk vedtatt - to viktige punkter i en fredspolitisk uttalelse:

"FN-mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya-krigen ble et eksempel på."

og

"For å bidra til nedrustning og sikkerhet bør Norge stoppe kjøpet av JSF-jagerfly."

Les hele uttalelsen under "les mer," og kommenter gjerne i kommentarfeltet.