Internasjonal politikk

Guantánamo og Aker Kværner

Det firma som leverte gassen til gasskamrene i de tyske konsentrasjonsleirene ville opplagt bli ansett som medansvarlig for krigsforbrytelser, og dømt til strenge fengselsstraffer. Men i Norge er det altså slik at påtalemyndigheten ikke en gang gidder å etterforske hvorvidt et norsk firma er rettslig ansvarlig for å ha etablert en fangeleir hvor det foregår tortur, alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd. Sånn kan vi ikke ha det., skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Etisk innkjøpspolitikk i Oslo kommune

Kirkens Nødhjelp, Landsorganisasjonen i Norge, Coop Norge og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har meget prisverdig initiert "Initiativ for Etisk Handel". Målsettingen er å legge til rette for at Norges import fra fattigere land bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i disse landene. De norske bedriftene skal bruke sin makt overfor sine handelspartnere ved å klart uttrykke at de ikke ønsker å kjøpe varer produsert på en måte som bryter med de 11 minstekravene kampanjen har reist. Herunder bl.a. tvangsarbeid og barnearbeid. Oslo kommune kjøper varer  og tjenester for 12 milliarder i året. Jeg mener at Oslo kommune må støtte det viktige initiativ som er tatt fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, og derfor har vi fremmet forslag i bystyret, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Etisk handel

I Kr.F’s program for stortingsperioden 1997 – 2001 heter det  at  Kr.F. vil arbeide for ”at Norge støtter innføringen av en merkeordning for rettferdige varer. Merkeordningen skal garantere at produksjonen av varen ikke er basert på utnyttelse av mennesker i  Sør, bl.a. ved for lav pris, barnearbeid osv..”. Det er leit at det skal være Kristelig Folkeparti som skal blokkere for at Oslo kommune baserer sin innkjøpspolitikk på noen helt grunnleggende etiske standarder, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Etisk handel i Oslo kommune?

Bør kommunen kjøpe varer fra leverandører som ikke overholder internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, ved for eksempel barne- eller slavearbeid? Eller handle med firmaer som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser? Jeg og SV mener nei. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for mer enn 12 milliarder kroner årlig. Kommunen bør bruke sin innflytelse som en av landets største innkjøpere til å bygge opp under en etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Vennskapsavtaler: Når venner møtes i Shanghai

Ordføreren syntes tydeligvis ikke menneskerettighetsperspektivet naturlig hører hjemme når han - som en del av en vennskapsavtale - skal møte den politiske ledelse i Shanghai. SV er dypt uenig.  Og det er bra at ordføreren nå har fått en klar korreks fra bystyret: menneskerettighetsspørsmål skal tas opp når Oslodelegasjonen - med ordføreren i spissen - om få uker reiser til Shanghai, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Ikke tøm verktøykassa

Mens det er stillstand i WTO-forhandlingene jobber både EU og USA for å opprette handelsavtaler med utviklingsland. Norge må avstå fra å signere avtaler som tømmer verktøykassa deres helt, skriver Ågot Valle og Ivar Johansen i denne kronikken i Dagens Næringsliv.

Bistanden militariseres

I økende grad ser vi at bistandsmidler benyttes til militære formål, at militær bistand fordekkes som sosial og økonomisk utvikling og at sivile utviklingsorganisasjoner trekkes inn i militære operasjoner. Dette har sammenheng med at verdens militærmakt i økende grad utøves igjennom integrerte operasjoner hvor sivile bidrag inngår som del av den overordnede politiske strategi. Militarisering av bistand finner også sted når utviklingsagenter på eget initiativ velger å ta side i en krig på en måte som styrker en parts militære evne og krigslyst. I krigen mot terror blir skillene mellom militære og sivile bidrag i konflikter mindre og mindre tydelig. Bistand brukes som våpen i dagens Afghanistan og Irak.

"Norge er blant de som roper høyest om enda mer ”koordinering” = ”sammenblanding av sivile og militære roller” på doktrine nivå, i dagens Afghanistan-debatt. Her bør SV som parti innta en kritisk holdning," sa Alexander Harang bl.a. i en innledning forleden om det han omtale som den mest markante og minst debatterte trend i dagens utviklingspolitikk

Les foredraget (pdf-dokument)

Rakettskjoldet: En sjelden dårlig ide

Den norske regjeringen har særlige grunner til å gå imot rakettforsvarsplanene, for vi er avhengig av et godt forhold til Russland i nord. Foreløpig har det gått bra. Samarbeidsperspektivet overskygger konfliktpotensialet. Norge og andre europeiske land bør vokte seg mot å bli trukket med, via NATO, i planer som forverrer forholdet til Russland, vanskeliggjør et bredt europeisk sikkerhetspolitisk samarbeid, og forsterker fiendebildene mellom Vesten og Midtøsten, skriver Sverre Lodgaard i Dagbladet.

Les mer

NATO og narko

Krigsinnsatsen synes å stimulere opiumsdyrkingen i Afghanistan. Dersom vi har rett i at deler av krigsinnsatsen faktisk stimulerer den lokale opiumsproduksjonen, og dersom deler av opiumsoverskuddet faktisk finansierer terrorisme, kan vi stå overfor en paradoksal mekanisme. Krigsinnsatsen for å svekke "fienden" kan bidra til å styrke ham finansielt og kanskje til og med reelt, skriver Kalle Moene.