Miljø og kollektivtrafikk

Oslo sentrum: Kun for unge, funksjonsfriske, mennesker?

Oslo sentrum: Kun for unge funksjonsfriske mennesker?

Silja Winther reiser det spørsmålet i en henvendelse til meg:

"Jeg har selv leddgikt og har venner som er mye sykere enn meg. De har nå alle problemer med å komme frem i Oslo etter stenging av mange gater i fjor. Den restauranten de vet de klarer å komme seg til toalettet til er nå i et område man ikke kan kjøre til lengre. Øyenlegen ligger i en slik gate.

Taxisjåførene tar sjanser og blir bøtelagt for å kjøre tt-kort brukere til døren dit de skal.   

Det burde være lov for tt-kjøring, uansett type bil, å komme frem i sentrum. Ellers blir det bilfrie sentrum et sted kun for unge, funksjonsfriske mennesker. Og igjen blir de som allerede sliter for å komme seg ut, utestengt."  

Jeg har tatt spørsmålet videre til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, som svarer:

"-   Skiltene er det Statens Vegvesen som bestemmer, og det finnes ikke egne skilter for tt-kort. Derfor er det ikke mulig å skilte med spesifikke unntak for taxier med slike brukere.

-    Taxisjåfører kan stoppe for å ledsage passasjerer fram til døren, også der det er skiltet med parkering forbudt. Bybetjentene er tilbakeholdne med å gi bøter dersom de tror at det foregår lovlig ledsaging. 

-    Av og til må slik lovlig stans gjøres i en sidegate, eller i nærheten av endelig destinasjon.  Regelen "kortest mulig stans" på parkeringsforbud er situasjonsbetinget, og en taxi kan dermed stanse så lenge det er nødvendig for å ledsage en person som trenger det fram til døren. 

-   Dersom en taxisjåfør likevel skulle være så uheldig å bli bøtelagt i en slik situasjon, kan hen klage på boten, og vil få medhold dersom det har foregått lovlig ledsaging."

Selv synes jeg dette var klargjørende. Hva er andres erfaringer? Er byrådens svar ryddig og praktikable?

Sporveien: En fighter går av

Sporveien: En fighter går av

I 16 år har Rune Aasen stått støtt som topptillitsvalgt for de ansatte i Sporveien. I morgen går han av. Her er hans avskjedsord i sitt uparlamentariske språk ved den anledning:  

"Torsdag er d årsmøte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). Jeg har vært leder i denne flotte foreninga siden 2005. Sittet som ansatt representant i styret i Sporveien siden 2000. Nå blir jeg snart pensjonist og ny OSA-ledelse skal velges.  

I 18 år styrte H/FRP, med støtte fra Venstre og KrF, byen. I hele denne perioden var det kun privatisering /oppsplitting og mangel på investeringer som var tema i Sporveien. FrP hadde samferdselsbyråden som gjennomførte navneendring fra Sporveien til Kollektivtrafikkproduksjon AS - genialt. Verre en VY. Heldigvis så fikk fikk vi Sporveisnavnet tilbake takket være AP-SV og Rødt. Venstre tok til fornuft og sikret flertall. Forslaget fra OSA førte til bittert nederlag for H/FrP  Heldigvis stemte ikke Venstre for oppsplitting og rasering av Sporveien. Høyre og FrP fikk ikke flertall  Sporveien hadde vært organisert som jernbanen i dag med 50 direktører og store staber hvis H/FrP hadde fått vilja si.  

Tillitsvalgte må forhandle om lønnskutt for ansatte for å vinne anbud. Det skjer på jernbanen. Renholdere går ned i lønn, mens direktører får million-lønninger. Dette er Høyre-politikk. «La dem prøve seg» var d mange velgere som mente før valget i 2013. Det ble en kostbar lærepenge for jernbanens ansatte og mange andre. Nok er nok. Sporveien drives i egen regi og drives godt. FrP trodde navneendringen ville føre til flere avganger (Her tok Petter N Myhre (FrP) feil ). Men Ruter ble etablert. Det medførte mer byråkrati. Den skal FRP få «æren» for (AP-SV og Rødt var selvfølgelig mot rasering av Sporveien). OSA sto imot privatisering av Sporveien takket være høy organisasjonsgrad (83%) og engasjerte medlemmer med vilje til å stå løpet ut hvis eier (FrP) kødda med oss  

De som preiker om at det er det samme hvem som styrer snakker mot bedre viten. Dette vet Sporveisansatte. Ansatte i Jernbanen har merket forskjellen. Det var en stor dag også i OSA når rødgrønne vant kommunevalget i 2015. Vi merket det på kropp og sjel. Nå fikk vi politikere som lyttet til ansatte og fagbevegelsen. Tiden med borgerlig byråd i Oslo medførte harde dager for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. En tid jeg håper aldri kommer tilbake. Byrådet leverer. (Nå kommer også Oslo logoen på de nye trikkene). Forslag fra OSA.

Stem rødgrønt i september. Det er en forskjell hvem som styrer. Denne Høyre-regjeringa støtter ikke arbeidsfolk. Det er en grunn til at de fleste kapitalister gir millioner til Høyre. De vil ha skattekutt og har fått dratt mest mulig profitt ut av våre felles velferdsordninger. Stem rødgrønt og hold avstand ( Også til Erna og co)."

Dag Seierstad: Trumps klimabekymringer

Dag Seierstad: Trumps klimabekymringer

Dag Seierstad minner oss på:

"Joe Biden er på ingen måte kjent som noen miljøaktivist verken som medlem av senatet i 48 år eller som visepresidenten til Obama i åtte år. Men i august 2020 starta han innspurten av valgkampen med en klimaplan som et grunnleggende alternativ til alt Donald Trump har stått for i klimapolitikken.

Klimaplanen til Biden har som mål ved Kongressen i løpet av 2021 vedtar en klimalov som kan sikre at det skal være null utslipp av klimagasser i USA innen 2050. Etter planen skal det etter hvert bevilges til tusen milliarder dollar til klimaforskning, finansiering av grønn teknologi og grønn næringspolitikk.

For å komme i gang raskest mulig med denne omleggingen av klimapolitikken, har Biden varsla at han vil sende ut presidentordrer fra dag én som president.

Det skapte bruddet med politikken til Trump er likevel at Biden vil legge Paris-avtalen til grunn for det globale klimasamarbeidet. Han vil være pådriver for at store utslippsnasjoner som USA, EU, Kina og India påtar seg et felles ansvar for å nå målene i Paris-avtalen.

Det mest akutte problemet for Biden er å få til et samarbeid med republikanerne i Kongressen. De to siste plassene i senatet velges fra Georgia først over nyttår. Demokratene må vinne begge plassene for å ha det spinklest mulige flertall i senatet med dobbeltstemmen til visepresident Kamala Harris," skriver Dag Seierstad blant annet.

Les hans artikkel nedenfor.

Oslo satser på sirkulær økonomi

Oslo satser på sirkulær økonomi

I Wikipedia heter det:

"Sirkulær økonomi, kretseløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål (oppsirkulering). Tilhengere av sirkulærøkonomi omtaler gjerne virksomhet som ikke etterlever disse prinsippene som «lineærøkonomi», «bruk-og-kast-økonomi», «kjøp og kast-karusellen» osv. fordi de anser at dette forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall. Tilhengere av sirkulær økonomi ønsker å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene lettere kan gjenvinnes."

Byrådet jobber nå med en temaplan for sirkulær økonomi, og som det heter: «Temaplanen for sirkulær økonomi i Oslo skal vise hvordan kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape arbeidsplasser, økt verdiskaping og betydelige klima-og miljøgevinster. Temaplanen skal vise hvordan dette skal gjøres gjennom kommunens eget virkemiddelapparat og gjennom å påvirke innretning og anvendelse av regionale og nasjonale virkemidler.»

Nedenfor er det oppdrag Renovasjons- og gjenvinningetaten har fått for å utarbeide faktagrunnlaget.

Dette er spennende!

Dag Seierstad: Alle togruter på anbud?

Dag Seierstad: Alle togruter på anbud?

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja, skriver Dag Seierstad.

"Stortinget har valget: Enten stemme ja til jernbanepakke 4 – og binde oss til varig konkurranse om all togtransport i Norge. Eller vente med å ta standpunkt til jernbanepakke 4 for å se hvordan erfaringene blir med den konkurransen som prøves ut på de togstrekningene som inngår i jernbanereformen fra 2015.

Dette er ingen ja/nei-votering mellom to likeverdige alternativ:

Et nei-utfall sikrer at den norske jernbanepolitikken fortsatt er underlagt det norske demokratiet. Stortinget og velgerne har fortsatt ansvaret for hvordan norske jernbaner skal utvikles.

Et ja-utfall overlater det grunnleggende ansvaret for jernbanepolitikken til EUs beslutningsorgan og EU-domstolen.

Det norske demokratiet bedres ikke hvis et knapt flertall på Stortinget tiltar seg retten til å hindre framtidige velgere og folkevalgte i å føre en jernbanepolitikk som kunne komme i strid med rettsaktene i EUs jernbanepakke 4," skriver Dag Seierstad blant annet.

Les hele hans artikkel under "les mer."

Oslo: Handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk

Oslo: Handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk

Bymiljøetaten har nå sendt på høring utkast til handlingsplan 2020-2023 for oppfølging av bystyresaken "Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030, som ble tatt til orientering av bystyret 18. desember 2019.

Strategien har tre hovedmål med tilhørende effektmål og «Derfor vil byrådet»-punkter som videre kalles handlingspunkter. Og det er disse byrådet nå følger opp med utkast til en handlingsplan.

Handlingsplanen gjelder for perioden 2020-2023. Det er valgt ut fire satsningsområder som går på tvers av strategiens hovedmål. Hvert satsningsområde er presentert med handlingspunkter og tilhørende tiltak. Satsningsområdene er en tydeliggjøring og sammenstilling av handlingspunkter som er viktig å prioritere i denne fasen av arbeidet med bærekraftig og redusert forbruk.

Satsningsområdene i utkastet til handlingsplan er:

- Grønne innkjøp og redusert forbruk i kommunen

- Tilrettelegge for, samarbeide med og støtte aktører utover kommunen

- Kunnskap og kommunikasjon

- Styrke og skape grønne arbeidsplasser og sosiale møteplasser

Høringsfristen er 15. oktober. Har du innspill så bruk høringsmuligheten.

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

Jeg har fått henvendelse fra mor til psykisk utviklingshemmet barn, hvor hun ber om at TT-sjåfører (transporttjenesten for funksjonshemmede) i Oslo nå bruker munnbind. Mange TT-brukere er i svært risikoutsatte grupper.

«Koronaen skaper ekstra utfordringer for oss som forsøker å ivareta sikkerheten til familiemedlemmer med  funksjonshemminger. Dette er grupper som hele tiden under pandemien har vært på siden av myndighetenes fokus. Samtidig synes jeg det har vært fint å oppleve stor innsatsen av vernepleiere og andre omsorgsarbeidere.

Som kjent anbefaler myndighetene nå munnbind i kollektivtransporten i Oslo når 1-meters-regelen ikke kan overholdes. Det er bra. Jeg tok det for gitt at dette også skulle gjelde for TT-transport. Korona er en sykdom som vil være svært alvorlig for mange TT-brukere. Flere TT-passasjerer har fysiske eller kognitive funksjonshemminger som gjør at de selv ikke kan bruke munnbind. Og det er nødvendig med mye nærkontakt i forbindelse med plassering i bilen, sikring av rullestol og annet.  

Konklusjon: Det burde være en selvfølge at alle TT-sjåfører i Oslo nå bruker munnbind, uansett om passasjerene har bedt om det eller ikke. Jeg har nå forsøkt å be TT-opperatøren om at sjåføren skal bruke munnbind ved transport av datteren min. Svaret var at dette kan ikke passasjerer eller deres pårørende pålegge sjåførene. Det er noe som må tas opp med kommunen."  

Jeg har utfordret byrådene Robert Steen og Lan Marie Berg på spørsmålet.

OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS har drevet aktivt påvirkningsarbeid for at E18 Vestkorridoren skal bli bygd. Er du OBOS-medlem? Si fra om at det ikke er greit, signer oppropet og del med andre. OBOS må jobbe for bærekraftig infrastruktur:

"OBOS er et boligbyggelag som skal arbeide for å tilby medlemmene gode boliger. Som medlemmer mener vi at det er avgjørende at OBOS driver dette arbeidet på en måte som styrker samfunnets bærekraft for framtida. Når OBOS er med på å bygge ut nye områder, skal boligbyggelaget arbeide for at infrastrukturløsningene blir bærekraftige.

Vi mener at dette må bety at:

- Den samlede transportprofilen til nye utbyggingsområder skal være regionalt ledende med hensyn til andelen som forventes å reise uten privatbil

- OBOS skal være en aktiv pådriver for å øke tilgangen til kollektivtransport og utvikling av veinett for myke trafikanter i utbyggingsområder

- OBOS aldri skal arbeide for større utbyggingsprosjekter som driver vekst i den samlede biltrafikken, eller krever utbygging av motorvei

- OBOS skal som boligbyggelag gå foran i valg av bærekraftige infrastrukturløsninger innenfor OVA-området og avfallshåndtering."

Saken kommenteres på lederplass i Dagsavisen.

Du som er OBOS-medlem: Skriv under nå!!

Elsparkesykler til besvær

Elsparkesykler til besvær

Anders Arntzen skriver til meg:

"Ikke verdens viktigste sak, men kunne du gjøre noe med sparkesyklene som ligger slengt overalt. Jeg tenker at hvis en betaler pant i de stativene hvor en henter syklene, så kan en få igjen pengene (det skjer elektronisk) hvis en leverer tilbake sykkelen i stativet. Jeg ser for meg pant på  kr 100,-.

Noen må gjøre noe med dette. Hvorfor ikke du?  Teknisk tror jeg ikke det blir noe problem, de bare ordner og programmerer litt så går det nok greit. Uansett må nok en viss sporing og henting med lastebil finne sted.

Og kanskje reduksjon av maksfart til joggefart?"

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utarbeidet rapporten "Delte elsparkesykler i Oslo. En tidlig kartlegging."De skriver blant annet: "Delte elsparkesykler i Oslo har vist seg å være svært populære. Både tilbudet og etterspørselen gikk til himmels sommeren 2019. Elsparkesyklene blir brukt på relativt korte turer og synes å dekke særlig behov for dem som skal rekke avtaler og møter. En overvekt av brukerne er menn, under 40 år og på vei til/fra jobb eller skole. To sentrale utfordringer med de delte elsparkesyklene, er høy ulykkesrisiko og forsøplende, hensatte elsparkesykler. Det er behov for å regulere markedet. Norske byområder må ivareta dette behovet."

Det er helt klart at vi må få dette tilbudet inn i mer ordnede former, gjerne integrert med det helhetlige kollektivtilbudet. Bedre regulering. Men en forskrift er neppe klar i år. I mellomtiden må vi få til frivillige avtaler med aktørene. 

TØI drøfter en rekke tiltak. Les dem og skriv gjerne dine synspunkter.

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Byrådet inviterer bystyret til å vedta følgende:

"1. Ansvaret for oppgavene Velferdsetaten i dag utfører innen TT-tjenesten, overføres til Ruter AS fra 1. januar 2021. Velferdsetatens ansvar som faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede,endres ikke.

2.Ruter AS avgjør selv hvordan oppgavene knyttet til kjørekontor løses, innenfor gjeldende juridiske rammer."

Dermed fullføres et prinsipielt viktig sak: Dem som ansvar for kollektivtrafikk må ha ansvar for alle grupper av reisende. Transporttjenesten for funksjonshemmede er ikke et velferdstilbud, men kollektivtransporttilbud for dem som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg annet kollektivtilbud. For meg har det vært helt logisk at Ruter også må ha ansvar for alle kollektivtrafikanter, også funksjonshemmede.

Det er derfor bra at dette nå kommer på plass. Og slik jeg ser det: Kjørekontoret bør driftes av Ruter selv.

Hva mener du om saken? Har du innspill?

Vi lover ungdomsopprør helt frem til E18-prosjektet skrotes

Vi lover ungdomsopprør helt frem til E18-prosjektet skrotes

Dette er den tydelige meldingen fra 11 ungdomsorganisasjoner: Vi sier klart nei til mer motorvei og forventer at kollektivprosjekter prioriteres til det beste for pendlere, ungdom og klima. Beskjeden kommer fra Oslo Grønn Ungdom, Oslo AUF, Oslo Sosialistisk Ungdom, Oslo Unge Venstre, Grønn Ungdom Akershus, Grønn Ungdom Viken, Viken Sosialistisk Ungdom, Naturvernstudentene på UiO, Oslo Grønne Studenter, Spire Oslo og Oslo Natur og Ungdom.

Vi tilhører Norges største ungdomsorganisasjoner for klima og miljø. Vi ønsker oss en trygg fremtid, uten biltrafikk, klimagassutslipp og helsefarlig luftforurensing. Nå vil faktisk en av tre at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisa som i koronakrisa. Nylig kunne vi lese at norsk natur forsvinner bit for bit. Vi kan ikke asfaltere ned mer natur og matjord.

Akkurat nå prøver regjeringen å presse Oslo og Viken til å godta en utvidelse av E18. Samferdselsminister Knut Arild Hareide truer med å trekke støtten til flere viktige kollektivprosjekter: Vekk med lavere kollektivpriser og ny T-bane til Fornebu og Lørenskog. Hareide og regjeringen lever i sin alternative virkelighet, hvor de ikke hører på faglige råd eller lokal motstand. Mer vei gir mer kø og flere biler i byene. Veivesenet anslår at prosjektet vil koste vanvittige 60 milliarder kroner. 45 av milliardene skal komme fra nye bommer. Da må en pendler betale 27.600 kroner i året for å kjøre på ny E18 Asker-Oslo. Det er svinedyrt.

Vi har derfor en bønn til politikerne i Viken og Oslo: Ikke la dere presse. Stå sammen mot Høyre-regjeringen. Vi trenger bedre og billigere kollektivtilbud, raskere tog og flere sykkelveier. Vi trenger noen som stiller ultimatum på ungdommens og miljøets vegne.

Den tidligere miljøministeren sier han «føler seg trygg på» at det er motorvei vi unge ønsker oss. Det gjør vi ikke. Vi lover ungdomsopprør helt frem til E18-prosjektet skrotes.