Miljø og kollektivtrafikk

Bystyret i morgen: Sier trolig tydelig ja til finansiering av miljø-lokk over E6

Bystyret i morgen: Sier trolig tydelig ja til finansiering av lokk over E6

Bystyret sier ja, men et mindretall er utydelig vedrørende lokk over E6.

Et flertall, trolig bestående av Ap, SV, Fr.P, MDG og Rødt vil trolig vedta dette:

"Byrådet bes ta nødvendige initiativ for å sikre finansiering av lokk- eller tunnelløsninger i E6 i Groruddalen gjennom bidrag fra blant annet byggherrer, Oslopakke 3, stat og kommune."

Mens et mindretall, bestående av H, V og Kr.F. vil stemme for dette: "Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for lokkløsning på E6 ved Furuset og forøvrig ytterligere støyskjermingstiltak langs veien i tråd med de prioriteringer som er gitt av Tungtransportplanen for Groruddalen og rammeverket i Oslopakke 3, og vurdere ytterligere tiltak på andre deler av E6."

Det hjelper naturligvis ikke med uforpliktende preik om "lokkløsning" dersom man ikke vil være med på å sikre finansiering. Her svikter Høyre, Venstre og Kr.F.

Les innstillingen for bystyret under "les mer."

Bystyret med marsjordre for Tøyenparken: Sammenhengende grøntdrag

Bystyre med marsjordre for Tøyenparken: Sammenhengende grøntdrag

Finnmarksgata skal legges under grøntlokk. I onsdagens møte i bystyrets finanskomite ga et bystyreflertall klar beskjed.

Finanskomiteens flertall uttalte: "Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og SV viser til den avtale de 3 partier, samt Kristelig Folkeparti, har inngått 28. mai 2013 vedr blant annet områdeutvikling på Tøyen.

I denne avtalen heter det bl.a.: «For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgate ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarskgata slik at bare busser kan passere."

Prøveordningen med stengning gjør at disse partier har konkludert med at fortsatt permanent stengning ikke er aktuelt. Disse partier forplikter seg derfor til at det så snart som mulig etableres en løsning med grøntlokk over Finnmarksgata, gjerne gjennom kombinasjon av kulvert og lokk. Miljøgate er ikke aktuelt.

Disse medlemmer ber byrådet ta de nødvendige initiativ for å få en permanent løsning på plass."

Dette er en viktig beskjed, som vil gi en særs god løsning for Tøyen.

Nei til ny E 18

Nei til ny E 18

Statens vegvesen har gjort det klart at en ny E18 vil være avhengig av sterke trafikkdempende tiltak for å redusere køen. De nevner skyhøye bompenger både på E18 og ellers i Bærum, parkeringsrestriksjoner og begrensing av trafikken inn på E18 og så videre. Skal vi unngå dette, må vi gå motsatt vei: Vi må droppe ny E18, og heller utvide kollektivkapasiteten. Kan vi få nok folk til å velge kollektive transportmidler, kan de som må kjøre bil gjøre det.

Ny E18 er en miljøbombe til høy pris og med dårlig trafikkeffekt.

Ny E18 vil

- Føre til øket biltrafikk og forurensning

- Ikke fjerne køene på E18

- Ta finansiering og fokus vekk fra kollektivløsninger

- Koste 40 milliarder kroner

- Kreve enorme bompenger

Bruk pengene på kollektivløsninger, spesielt skinnegående, i stedet!

Oslo kommune står selv for 21 % av klimautslippene i byen

Oslo kommune står selv for 21 % av klimautslippene i byen

SVs Marianne Borgen utfordrer Venstrebyråd Guri Melby, byråden som politisk er ansvarlig for dette klimautslippet.

På Klemetsrud drifter Oslo kommune, ved Energigjenvinningsetaten, Norges største industrianlegg for energigjenvinning av avfall, med en årlig kapasitet på 310 000 tonn avfall. Anlegget står for om lag en fjerdedel av Oslos årlige CO2-utslipp, og er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter.

Anlegget er stabilt og vil fortsatt være i drift om 40 år. Dette gir en god base for teknologiutvikling. CCS på energigjenvinningsanlegg er av stor global interesse, og bruk av CCS vil forsterke energigjenvinningens rolle som en avgjørende del av et kretsløpsbasert avfallssystem.

Varmen fra forbrenningen av restavfall gjenvinnes til fjernvarme og elektrisitet. Anlegget har en årsproduksjon på omtrent 600 GWh fornybar fjernvarme og rundt 160 GWh fornybar elektrisitet. Røykgassen fra forbrenningen går gjennom en omfattende renseprosess i flere trinn for å sikre en trygg separering av alle forurensinger og lavest mulige utslipp. Likevel er det betydelige utslipp av CO2 fra avfallsforbrenningen. På grunn av stadig økende utsortering og gjenvinning av plast kan deler av CO2-fangsten fra forbrenningsanleggene faktisk være CO2-negativ.

Teknologien nå utviklet slik at det er mulig å rense denne type anlegg. SVs Marianne Borgen har derfor utfordret byråd Guri Melby (Venstre) på følgende: «Vil byrådet ta initiativ for sikre at det blir etablert et renseanlegg knyttet til Klemetsrud?»

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs

Regjeringa har bedt Stortinget om fullmakt til å helt eller delvis selge Flytoget. Det har den i første omgang ikke fått. Norsk Lokomotivmanns-forbund og Norsk Jernbaneforbund anser dette kun som kortvarig utsettelse av saken fram til Jernbane-reformen skal behandles.

Ved å beholde Flytoget oppnår samfunnet:

• Et veldrevet kommersielt togselskap og effektiv transport til Oslo Lufthavn

• En avkastning som kan pløyes tilbake til videreutvikling av jernbane i Norge

• Beholde den opparbeidede kompetansen i Norge

• Beholde et politisk instrument for miljøvennlig reise

• Billettpriser som er akseptable for publikum

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs. Flytoget har et viktig samfunnsoppdrag,tilhører felleskapet og bør eies av det offentlige. Les mer under "les mer."

Enga Økobokollektiv: Byrådet vil kaste ut ungdommene, og rive huset

Enga Økobokollektiv: Byrådet vil kaste ut ungdommene, og rive huset

Venstrebyråden har liten sans for det byøkologiske prosjektet.

Ungdommer tok i bruk det fredede kommunale huset som sto tomt, ulåst og i forfall. De etablerte et spennende byøkologisk boligprosjekt. Bymljøetaten vil kaste ut ungdommene.

Jeg har stilt spørsmål til byrådet på hvorvidt det kan bidra til at kommunen gir beboerne tilbud om leieavtale, basert på at husleie anses betalt ved at beboerne har ansvar for - og bekoster - vedlikehold av eiendommen, en eiendom som står på gul liste over vernede bygg? Venstres miljøbyråd Guri Melby lhar liten sans for dette spennende miljøprosjektet og sier at det framstår i "liten grad som et byøkologisk prosjekt." Videre sier hun blant annet:

"Jeg anser det som uaktuelt å gi beboerne tilbud om leieavtale med subsidiert leiepris på Enga av følgende grunner

- Enga er i en slik stand at det vil kreve stor kompetanse og mye ressurser for å sette huset i beboelig stand. Bymiljøetaten vurderer at okkupantene hverken har kompetansen eller ressursene til å gjennomføre nødvendige tiltak.

- En utleie av et bygg i så dårlig forfatning til bolig vil kunne gi leietakerne rett til erstatning hvis de pådrar seg helseskader som følge av boligens tilstand."

Det ser dermed ut til at Venstre-byråden vil stå fast på at politiet skal tilkalles for å kaste ut ungdommene, og rive huset. Her trenger Enga all den støtte de kan få. De kan nås på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Mitt forslag vedrørerende Enga Økobokollektiv ligger til behandling i bystyret.

Byøkologisk bo-prosjekt i Mariholtveien: Jeg fremmer forslag i bystyret

http://www.ivarjohansen.no/images/stories/miljo/engamariholtetstort.jpg

Ungdommer tok i bruk det fredede kommunale huset som sto tomt, ulåst og i forfall. De etablerte et spennende byøkologisk boligprosjekt. Bymljøetaten vil kaste ut ungdommene. Jeg fremmer forslag i bystyret for å forhindre det.

I brev sist uke skriver de blant annet: "Bymiljøetaten krever at de som oppholder seg på husmannsplassen fraflytter eiendommen, og medbringer løsøre innen 2 uker. Dersom husmannsplassen ikke er fraflyttet innen dette tidspunkt, vil Bymiljøetaten begjære tvangsfravikelse uten ytterligere varsel, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd bokstav e."

Det er selvsagt elendig forvaltning av fellessskapets verdier når kommunen lar kommunale bolighus stå tomme over flere år. Hus må vedlikeholdes. Vi har en prekær boligmangel. Jeg mener derfor det er kjempebra at ungdommer tar i bruk slike hus, og sørger for vedlikehold og opprustning. De sikrer offentlige interesser der kommunen svikter.

Jeg sendte derfor fredag fram følgende forslag til formell behandling i Oslo bystyre:

1. Bystyret ber byrådet framlegge sak for bystyret på hvorvidt Mariholtveien 97 kan etableres som et økologisk bo-prosjekt.

2. I påvent av slik sak inngås det avtale med de nåværende beboere som innebærer at de midlertidig kan bli værende.

Bymiljøetaten har fanget opp dette signalet, og har invitert beboerne til et møte i morgen. Ved en klok dialog bør dette løse seg.

Spennende økologisk bo-prosjekt i Mariholtveien i Østmarka

Spennende økologisk bo-prosjekt i Mariholtveien i Østmarka

Ungdommer har tatt i bruk kommunal eiendom som har stått tom i lang tid, men trues nå av utkastelse.

En gruppe miljøbevisste unge mennesker tok sommeren 2010 i bruk den gamle husmannsplassen Enga på Mariholtveien i Østmarka, et hus eid av Oslo kommune. Målet med bo-initiativet var å finne naturnære boløsninger, som gir mulighet for ungdom å kunne bo trygt over tid, og å legge grunnlag for etablering av et varig og stabilt naturmiljø, levende lokalsamfunn i samvær med økosystemet. Det kommunale huset hadde stått tomt i lengere tid. Tilstanden til husmannsplassen før ungdommene flyttet inn tilsier at stedet over lengre tid ikke var blitt tatt vare på. Området var fullstendig gjengrodd, og gammelt søppel, skrot og glass lå spredd over hele området. Huset hadde knuste vinduer, inngangsdøra var ulåst og det var tydelig at huset jevnlig ble brukt som nattely. Inne fant man brukerutstyr (sprøyter), og det var tegn til råte.

Ved å starte opp sitt økologiske boprosjekt på Enga bidrar de på en svært positiv måte i lokalsamfunnet. Ikke bare gjennom å gi et ansiktsløft til nærområdet, og vedlikehold av bygningen, men også formidle økologisk kultur til ungdom, naboer og turgåere. Jeg forstår at Bymiljøetaten nå ønsker å kaste ut ungdommene, og tar saken opp i bystyret. Jeg ber byrådet besvare dette spørsmålet:

1. Hvordan bedømmer/vurderer byrådet verdien av slike byøkologiske prosjekter?

2. Hvilke planer foreligger for denne eiendommen?

3. Kan byrådet bidra til at kommunen gir beboerne tilbud om leieavtale, basert på at husleie anses betalt ved at beboerne har ansvar for - og bekoster - vedlikehold av eiendommen, en eiendom som står på gul liste over vernede bygg?

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

Mer enn 300 innbyggere har sendt fram krav til Oslo bystyre om tiltak.

Hver dag kjører rundt vel 100 000 kjøretøyer på E6, vel 7 km gjennom Alna bydel i Groruddalen. Tusenvis av mennesker blir plaget av høye støynivåer, og de fleste av de nesten 50 000 innbyggerne i bydelen er berørt av støy fra E6. E6 med sine 8 felt skjærer i gjennom dalen og danner en stor barriere mellom ulike deler av bydelen. E6 i dalen innbyr ikke til framtidsoptimisme for bolig- og stedsutvikling . Motorveien bidrar dessuten til alvorlig luftforurensing. Prognosene tilsier 120 000 kjøretøyer i døgnet i 2020.

De som har signert oppropet krever at bystyret  sørger for at kommunen sammen med statlige myndigheter, senest i 2016, starter en utredning av en tunell-løsning for E6. Det er helt nødvendig å redusere støy- og luftforurensing og skape bedre bomiljøer for menneskene som lever i Alna bydel i dag og i framtida.

De fleste av bystyrepartiene har i sine programmer for kommende bystyreperiode forpliktet seg til en lokk eller tunnell-løsning. Ved behandling av dette innbyggerinitiativet får vi en første test på om dette er mer enn bare ord.

Hemmelighold om nytt aksjeselskap: Noe som trengs å skjules?

Hemmelighold om nytt aksjeselskap: Noe som trengs å skjules?

Har byrådet en skjult agenda for Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, en agenda som ikke tåler offentlighetens lys?

I bystyret 18. juni i fjor ga bystyrets borgerlige flertall byrådet denne fullmakten: "Bystyret gir byrådet fullmakt til å organisere hele eller deler av Energigjenvinningsetaten som et selvstendig aksjeselskap." Senere har byrådet sendt fram til bystyret for vedtak "Nye avtaler om varmeleveranse fra Energigjenvinningsetatens avfallsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud til Hafslund fjernvarmesystem".

Konkursen i det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei gir grunnlag for å spørre seg om aksjeselskap er en egnet løsning for noe beredskaps- og sikkerhetsmessig så vitalt som energiforsyningen. Og: De ansatte erfarer at ved aksjeselskapsorganisering eller privatisering risikerer de å tape betydelig hva gjelder pensjon. Jeg har tatt opp en rekke av disse spørsmålene med byrådet. Men utrolig nok: Byrådet nekter å gi de nødvendige svar for behandlingen i bystyrets finanskomite, og senere bystyret. Byrådet skriver til finanskomiteen, som svar på spørsmål fra meg: "Denne saken gjelder nye avtaler mellom EGE og Hafslund om leveranse av varme til Hafslunds fjernvarmeanlegg, og ikke etablering av aksjeselskap. Byrådet vil (..) vurdere disse spørsmålene dersom/når byrådet vil etablere et eget aksjeselskap." Venstre-byråd Hallstein Bjercke begrunner dette i møte med finanskomiteen med at byrådet ikke har tatt standpunkt til hvorvidt det skal etableres et aksjeselskap. Men demokrati innebærer vel kanskje nettopp innsyn og debatt FØR beslutninger tas. I alle fall trodde jeg at det var partiet Venstres politikk.

I den avtalen bystyret er invitert til å vedta heter det allerede: "OK (Oslo kommune) ønsker å ha mulighet for en omorganisering av sitt eierskap til Avfallsenergianleggene, slik at HEA (Haraldrud), sorteringsanleggene og gassmotoranlegget på Grønmo fortsatt eies av OK direkte gjennom EGE (Energigjenvinningsetaten), mens KEA (Klemetsrud) vil bli eiet av et nytt aksjeselskap." Og allerede er det brukt mer enn en million kroner til private konsulenter for å utrede selskapsorganiseringen.

Byrådet vil for enhver pris hindre offentlighet debatt, og bystyrets innsyn, i prosessene rundt etablering av et aksjeselskap før vedtaket de facto er fattet. Dessverre gir dette grunnlag for å tro at det her er informasjon som er ubehagelig eller ikke tåler offentlighetens lys.

Dagens bilkøer – morgendagens helsekøer

Dagens bilkøer – morgendagens helsekøer

Hvor er legene i miljødebatten? spør Naturvernforbundets Lars Haltbrekken.

"Det er vinter, ute er det bitende kaldt og luftforurensninga er så kraftig at du kan se den. På radioen oppfordres folk med astma og allergi til å holde seg innendørs, gamle og syke likeså. Lufta i Bergen og Oslo er så forurenset at det er skadelig for mange å gå ut i den.

Hvor er fastlegen min? tenker jeg der jeg tråkker meg hostende og harkende framover bak en kø av eksosbiler. Hans råd har hele tiden vært å forebygge helseproblemer. Tren og spis sunt, så unngår du å bli syk. Gode råd, tenker jeg. Men hvorfor er ikke han og de andre legene mer på banen når det gjelder den helseskadelige lufta i byene? Fikk vi flere til å sykle eller gå, slo vi to fluer i én smekk – mosjon og renere luft.

Det er god plass til legene i miljødebatten. Enten det dreier seg om å få kutta luftforurensninga i byene og fjerna miljøgiftene vi putter i oss gjennom mat og får i oss via klær og leker. Eller potensialet for ei bedre folkehelse gjennom flere verneområder, hvor vi kan gå langt og oppleve intakt natur. Naturvernere og leger har det samme budskapet til pasienten – forebygging er mindre smertefullt og billigere enn reparasjon, " skriver Lars Haltbrekken blant annet. Les hele hans tekst under "les mer."