Miljø og kollektivtrafikk

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1Ønsker du en mer tilgjengelig kollektivtrafikk?
Ønsker du bedre luft i Oslo?
Ønsker du en hyggeligere by?

Det er hovedsakelig veitrafikk som skaper dårlig luftkvalitet i Oslo. Når man utsettes for dårlig luftkvalitet svekkes helsen, både for friske og allerede syke mennesker. Luftkvaliteten vil bedres ved mindre veitrafikk. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil trolig bedre luftkvaliteten i sentrum.

Siden 2007 har det blitt mindre svevestøv i Oslo, men forurensingsforskriftens krav til nitrogendioksidkonsentrasjon er ikke i nærheten av overholdt. I to-årsperioden 2008–2010 ble det ved Oslo kommunes åtte målestasjoner for luftkvalitet målt 685 overskridelser i nitrogendioksidkonsentrasjon. I perioden var det en økning på 1924 % i antall overskridelser, altså ser allerede iverksatte tiltak ikke ut til å ha noen effekt. Dessverre finnes det ingen målestasjon innenfor Ring 1.

Siden 2005 har trafikkmengden i Oslo som helhet økt. Støyen fra denne trafikken er betydelig. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil bidra til å senke støynivået.

Fremkommeligheten for syklister og andre myke trafikanter vil også bedres med et bilfritt sentrum . Vareleveranser og kollektivtransport må tillates, men flere gågater og flere sykkelveier kan bygges ut. Fremkommeligheten for kollektivtransporten vil også bedres, som vil gi kortere reisetid, bedre punktlighet og mulighet for høyere frekvens. Dette er viktige parametere for folks valg av transportmiddel.

Jeg støtter Ungdomsrådet i Oslos opprop for bilfritt sentrum. Skriv under du også!

Fr. P og Ap: Ja til innføring av videoovervåking på trikk og T-bane

Fr. P og Ap: Ja til snarlig innføring av videoovervåking av trikk og T-baneI dagens møte i bystyrets finanskomite hoppet Ap kjapt på Fr.Ps forslag om at "Byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo." De to partiene ble stående alene på dette forslaget, og vil derfor bli nedstemt i bystyret.

Kan godt hende det kan bli aktuelt med videoovervåking, men finanskomiteen støttet i stedet et forslag jeg intierte på vegne av SV: "Byrådet bes legge frem en sak om tiltak som kan gi bedre sikkerhet og trygghet både for passasjerer og ansatte i kollektivtrafikken i Oslo".

Det er mange virkemidler som kan tas i bruk for å forebygge og avdekke kriminalitet, vold og trusler på T-bane og trikk. Når Byrådet nå skal utrede mulige tiltak er det nødvendig å vurdere dette i en bredere perspektiv enn Fr.P-initiativet. Videoovervåking er bare et, av flere, mulige alternativer.

Saken behandles i bystyremøtet 25. april

Les bakgrunnen her

Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?

Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?Straks over påske skal vi i bystyrets finanskomite behandle et Fr.P-forslag om at "byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo."

Jeg mener det er viktig - slik bystyrets samferdsels- og miljøkomite har understreket - å ta på alvor ansattes og passjerenes ønske om å ha økt innsats som forebygger kriminalitet, vold og trusler av ulikt slag. Det er imidlertid mange forskjellige virkemidler som kan tas å i bruk for å forebygge og avdekke risikofylte situasjoner. Arbeidsforskningsinstituttet la for noen år siden fram rapporten "Bedre trygghet i kollektivtrafikken", som peker på flere gode tiltak.

Etter min oppfatning tenker derfor Fr.P. for snevert når de kun har fokus på videoovervåking, og jeg tror nok derfor jeg i finanskomiteen vil foreslå at Byrådet utreder ut fra et videre perspektiv, der flere tiltak og virkemidler blir vurdert (inklusive videoovervåking) og at bystyret derfor får seg forelagt en sak som drøfter et knippe av tiltak, og deres positive og negative sider.

Hvilket standpunkt mener du jeg bør innta?

Frigi kollektivtrafikkdata

Frigi kollektivtrafikkdataFriskt - og så langt jeg kan se; klokt - innbyggerinitiativ til Oslo bystyre, begrunnet blant annet slik:

"Når offentlige data deles som ønsket med kommersielle aktører får publikum bedre tilgang på informasjon. Vi har en situasjon der forvalteren av Oslos kollektivinformasjon aktivt motsetter seg og trenerer deling av det offentlige datasettet."

Derfor foreslår Bjørn Tennøe og hans 300 medunderskrivere at bystyret skal vedta:

"1) Trafikanten skal dele sine trafikkdata med Google Transit i formatet GTFS.
2) Publisering til Googie Transit skal prioriteres foran ny- og videreutvikling av egne, konkurrerende
produkter, inklusive www.trafikanten.no ogTrafikantens mobilapplikasjoner.
3) Dataene skal deles så detaljert som mulig,. Alle relevant kollektivinfo som Google støtter (inklusive
plassering av holdeplasser, kollektivruter, planlagt tidspunkt for avgang fra holdeplass ihht. ruteplan,
sanntidsdata og prisinformasjon) skal gjøres tilgjengelig.
4) For å sikre en raskest mulig lansering av basisinformasjonen, skal det vurderes om informasjon om
holdeplasser og rutetider bør lanseres først, mens pris- og sanntidsdata lanseres i fase 2.
5) Trafikanten skal redegjøre for framdrift og eventuelle forsinkelser. Planlagte milepæler skal publiseres på Trafikantens nettsted.

Hva tenker mine bloggbesøkere om forslaget?

Les hele forslaget her

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkrati

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkratiTa en titt på nedenstående notat fra Byrådet til bystyrets finanskomite.

For få år siden var Oslo kommunes engasjement i kollektivtrafikken samlet i 2 selskaper. I dag er dette spredd over hele 22 selskaper. Selskaper som kjøper og selger tjenester til hverandre, konkurrerer med hverandre, krangler med hver andre, som hver har sitt toppbyråkrati.

Tror du dette skaper bedre og mer effektive tjenester? Naturligvis ikke. Dette er et politikerskapt byråkrati som særlig Fremskrittspartiet og Venstre elsker.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite.

Så krangler kollektivselskapene igjen

Så krangler kollektivselskapene igjenDet borgerlige bystyreflertallets meningsløse kollektivtransportbyråkrati koster byens innbyggere dyrt. Men ideologi går foran effektivitet. Nå sloss offentlige kollektivselskaper igjen seg imellom, og advokater og konsulenter tjener godt. Regninga betaler du og jeg.

På Lørenskog står 30 splitter nye leddbusser fra MAN og snør ned. Ruter og Unibuss er nemlig uenige om kjøpsavtalen som de korrupsjonssiktede medarbeiderne inngikk i sommer.

Det har lenge vært sprengt kapasitet på linje 21 og 54 i Oslo. Derfor bestilte Ruter og Unibuss 30 leddbusser fra MAN til 75 millioner kroner i sommer. Etter planen skulle de allerede vært i trafikken. Så langt har det ikke skjedd. Bussene er produsert, kjørt fra Tyskland til Norge og parkert ved MAN på Lørenskog. Lenger kom de ikke. Mens passasjerene slåss om plassene, krangler Ruter og Unibuss fortsatt om kontrakten. Idiotien rår, mener Fagforbundets Stein Gulbrandsen.

Bør ikke Venstrebyråd Ola Elvestuen snart legge prestisjen til side, og rydde opp i byråkrati-organiseringa?

Les artikkel

Kollektivtrafikk-virvar: Pulverisering av ansvar, og rådyrt

Kollektivtrafikk-virvar: Pulverisering av ansavr, og rådyrtKlok artikkel i Aftenposten i går:

20 selskaper driver Oslos kollektivtrafikk i et virvar av oppgaver, ansvar og bestillinger.

Oslo har opprettet en svært uoversiktlig selskapsstruktur. Det gjør at det er veldig vanskelig å se hvem som har ansvar for hva. Jo flere underselskaper, jo større kan faren for korrupsjon bli, sier sier Guro Slettemark, leder i antikorrupsjonsnettverket Transparency International.

 - En slik modell fører til pulverisering av ansvar. Det er en mekanisme som fører til økonomisk kriminalitet, sier BI-professor Peter Gottschalk.

Organiseringen er Venstres politiske baby, og påfører bl.a. kommunen en årlig merkostnad på 55 millioner. Styret for Ruter ønsker å rydde opp, men får stadig nei fra Byrådet.

Les mer i Aftenposten

Trondheims grønne økonomi

Trondheims grønne økonomiDe siste 8 årene har økonomistyringa av Trondheim gjennomgått en stille revolusjon som det er verdt å løfte fram. Fra å bygge på ordinære økonomiske prinsipper, har vi med siste budsjettbehandling kommet langt på vei i å befeste en framtidsretta grønn økonomi.

Vi står overfor to store utfordringer i verdenspolitikken, og de henger sammen: Økonomi og finanskrisa på den ene side, og klima og miljøkrisen på den andre. Det styrende flertallets svar har vært en helhetlig strategisk dreining mot en grønn økonomi.

Denne utviklingen ble befestet med Sentrum-venstre alliansens budsjettframlegg 8. desember hvor det ble lagt til grunn at grønne innkjøp skal prioriteres, og prioriteres der de har størst klima- og miljøeffekt; sørge for at økonomi og miljøvurderinger gjøres i et livsløpsperspektiv; og at vi til enhvertid er faglig og politisk oppdatert. Vi styrker samtidig arbeidet med å nå målet om 30 prosent andel av økologiskmat ved produksjonskjøkkenet, i tillegg til å videreføre måloppnåelsen på 20 prosent økologisk mat, heter det bl.a. i en kronikk fra MDG i Adresseavisa.

Les i Adresseavisa om Trondheims grønne økonomi
Les under SVs initiativ i Oslo bystyre

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudet

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudetDet er noe pussig med partiet Venstre; de får til mer i opposisjonsrollen enn i ansvarlig byrådsposisjon. I opposisjon var Venstre i front for å styrke kollektivtilbudet i Oslo. Men nå har Venstres Ola Elvestuen overtatt som samferdselsbyråd:

Kollektivselskapet Ruter mangler 74 millioner kroner for å opprettholde dagens tilbud i Oslo. 30 av disse må kuttes snarest mulig gjennom det Ruter selv kaller tilbudsreduksjon. I tillegg skal 10 millioner kroner kuttes i administrative kostnader. Hvordan de siste drøyt 30 millionene skal spares inn skal Ruter komme tilbake til på nyåret. Dette er trolig bare starten på nedskjæringene i kollektivtilbudet til Oslo-folk.

Venstre var en alliert i å styrke kollektivtilbudet, men skal byråd Elvestuens oppgave være gradvis å bygge det ned?

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Må sette av penger for å ruste opp Akerselva nå

Må sette av penger for å ruste opp Akerselva nåNæringslivet vil ha fortgang i arbeidet med å lage promenade langs Akerselva for å gjøre området tryggere.

Akerselva Næringsforening mener kommunen kan spare store summer ved å sette i gang prosjektet nå, samtidig som de graver i samme området for å utbedre avløpsnettet. – Blir dette gjort i samme prosess vil hele gangveien koste rundt 15 millioner kroner. Bygges den som et eget prosjekt senere vil den koste 50 millioner, sier B. Christian Jenssen, i foreningen. Han mener politikerne burde ta til fornuft og starte arbeidet med det samme.

Foreløpig er det ikke satt av penger i budsjettet for neste år, men næringslivet har ikke gitt opp. Arbeiderpartiet og SV vil ta opp saken i bystyret 7. desember. – Jeg håper at hele bystyret kan gå for dette, sier Ivar Johansen (SV) til NRK Østlandssendingen.
– Det er viktig å ruste opp dette området, som blir brukt av mange. Man burde bruke penger på dette nå, sier jeg blant annet.

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Kollektivtrafikk-byråkrati må kuttes

Byråkratisk kollektivtrafikk-byråkrati må kuttesKollektivtrafikken i Oslo omsetter for fem milliarder kroner i året og frakter flere hundre tusen mennesker hver dag. Men internt preges den kompliserte organisasjonen av uklare ansvarsforhold, krangling og anklager om vennskapsbånd og inkompetanse.

Mens Ruter skal kjøpe kollektivtrafikk på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus, har Kollektivtransportproduksjon AS ansvaret for utføre selve transporten og vedlikeholde materiellet. En annen organisasjon med navnet Oslo Vognselskap er eier av trikk- og T-banevognene.  Disse må samarbeide godt for å få systemet til å fungere optimalt. Men det gjør det ikke, viser dokumentasjon Aftenposten har fått tilgang til.

Et sentralt problem er at de mange organisasjonene mangler klare skillelinjer, noe som gjør at ansvarsområdene blir uklare.  Oslo kommune bruker 13 millioner kroner årlig på å administrere et ad hoc-selskap (Oslo Vognselskap)  som skal leie ut T-bane- og trikkevogner til seg selv, noe som har ført til misnøye i deler av organisasjonen, skriver Aftenposten.

Det er tidligere utredet, og dokumentert, at kollektivselskapene årlig kunne spart 55 millioner på å gå bort fra den byråkratiske bestiller-/utførerorganiseringen. Men bystyreflertallet Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har hårdnakket holdt fast ved dette byråkratiet som sløser bort millioner som kunne vært brukt til å skape et bedre tilbud for de reisende.

Bystyret bør nå skjære igjennom og, ved budsjettbehandlingen, kutte overføringene til kollektivselskapene med 55 millioner, som et tydelig signal om at her skal det ryddes i selskapsstruktur og byråkrati.


Les dagens artikkel i Aftenposten
Les om de 55 årlige millionene som sløses bort