Miljø og kollektivtrafikk

Oslos energiforbruk og klimautslipp kan kuttes med en tredjedel

En rapport utarbeidet av PricewaterhouseCoopers på vegne av Bellona og Siemens, gir oppskriften på en smartere hovedstad innen energi og miljø.Oslos energiforbruk og klimautslipp kan kuttes med en tredjedel

 Rapporten avdekker at Oslo kan kutte energiforbruket og klimautslippene med en tredjedel. Kuttpotensialet i hovedstaden tilsvarer Trondheims energiforbruk i ett år.

Hva tenker du om dette?


Les selve rapporten
Les mer om rapporten

Natur og Ungdom: My car is my castle

Natur og Ungdom: My car is my castle"I Oslo har man hatt et betydelig kollektivløft de siste årene, det er vel og bra. Men samtidig har man gjort lite for å bedre kollektivtrafikkens situasjon i trafikkbildet. Buss og trikk står fortsatt og stamper i de samme køene som bilene, og antallet parkeringsplasser i sentrum er fortsatt høyt. Dette fordi man ikke har turt å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen. Skal man redusere klimagassutslippene så det virkelig monner, så må det svi å forurense.

Vi må ha med byens politikere på laget. Skal vi redusere utslippene fra veitrafikken i Oslo trengs det handling. Vi trenger politikere som tør å ta fatt i problemet, og som har visjoner for hvordan de kan finne gode løsninger i Oslo. Politikere som tør å satse på de tilsynelatende upopulære tiltakene nå, kommer til å bli vinnerne i framtida. Det blir spennende å se om byrådsforhandlingene som nå pågår gir oss politikere med den slags mot.

Nå må de folkevalgte i Oslo ta fatt i de mulighetene som finnes for sentrumsområdene, og sørge for et sentrum for folk, ikke biler. Det vi krever er politisk vilje. De har bare tida og veien," skriver Mari Winsents, nestleder i Natur og Ungdom.

Og så ligger den naturligvis hos dittOslo.no, som bestilte artikkelen

Nei til eget klima- og enøkforetak

Ikke eget klima- og enøkforetak"Å la den gamle ENØK-etaten gjenoppstå som eget kommunalt foretak kan ikke være særlig klokt. Virksomheten har en helt naturlig plass innenfor Bymiljøetaten, og jeg kan i byrådssaken ikke finne et eneste faglig argument for hvorfor den skal skilles ut av den nyetablerte fagetaten. Det virker litt som om Byrådets overordnede tanker om etatsorganisering er litt hopp og sprett," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet dette onsdag.

Og jeg utfordret de borgerlige partiene på åpne styremøter i foretaket, da dette flertallet i finanskomiteen gikk i mot åpne styremøter: "I en sak tidligere i dagens bystyremøte argumenterte finanskomiteens borgerlige flertall for at "i kommunale foretak som overveiende er preget av forvaltningspreget virksomhet, bør åpne styremøter kunne være hovedregelen."

Som jeg sa: "Her har dere nettopp et slikt foretak. Ikke mye forretning, kommers og konkurranse her. Jeg håper jo reelt at Høyre, Fr.P og Venstre mener det de sier i finanskomiteens innstilling i sak om høring om endringer i kommuneloven. Er dere for åpne styremøter i forvaltningspregede foretak så får dere også stemme for det."

De borgerlige partier snudde, og hovedregelen blir derfor at styremøtene skal være åpne.

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrum?

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrumOla Elvestuen fremmet på vegne av Venstre et klokt privat forslag i Oslo bystyre: "Byrådet bes legge fram sak om etablering av et kommunalt parkeringsselskap med som formål å redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opparbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk."

Men da finanskomiteen onsdag skulle behandle innstillingen overfor bystyret hadde Venstre bortforhandlet hele forslaget  med Høyre og Fremskrittspartiet . Et miljøforslag ble til til et forslag om flere parkeringshus i Oslo sentrum:

"1. Det etableres et kommunalt pakeringsorgan.
2. Det nye parkeringsorganet får i oppdrag å vurdere hensiktsmessig lokalisering og etablering av nye underjordiske parkeringshus i sentrum.
3. Antallet parkeringsplasser i sentrum reduseres til fordel for parkering i p-hus under bakken."

Mao stiller  ikke lenger Venstre noe krav om netto reduksjon av parkeringsplasser i Oslo sentrum, men åpner snarere for f.eks. en reduksjon i antall gateparkeringsplasser på gateplan på f.eks. 50 plasser, men samtidig at det kan komme en økning i p-husparkeringsplasser med 500 eller 1.000.

Jeg fremmet på vegne av SV (og med støtte fra Ap) Venstres opprinnelige forslag: "Det nye parkeringsorganet får i oppdra å vurdere hvordan man kan redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opp arbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelgging for kollektivtrafikk.

Venstre kan altså få flertall for sitt initiativ/forslag i bystyret kommende onsdag, men svikter.
Og Venstre sviktet, og stemte i mot sitt eget forslag. Det ble bil og parkeringshus framfor miljøet.

Natur og Ungdom utfordrer Oslopolitikerne: Klimaendringene krever bilfritt sentrum

Natur og Ungdom utfordrer Oslo: Klimaendringene krever bilfritt sentrumNatur og Ungdom med klar utfordring til Oslo-politikerne: "Oslo kommune lovet å kutte klimagassutslippene med 30 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020. Etter at dette ble lovet, har utslippene faktisk bare steget, og det med 20 prosent. Og når halvparten av utslippene kommer fra veitrafikken, trenger man knapt legge sammen to og to for å finne løsningen. For oss er det bilfritt sentrum.

Oslo har en lang vei å gå for å bli grønn, men alt som trengs for at klimagassutslippene skal gå ned, at satsningen på kollektivtrafikk skal opp, at bilen skal vekk og at Oslo skal bli en miljøby er deg. Gjør et miljøvalg 11. og 12. september!" skriver Natur og Ungdoms Oslo-leder Eir Nerland blant annet.

Bilfritt sentrum er et klokt krav.

Les mer under

Kollektivtrafikk framfor motorvei

Kollektivtrafikk framfor motorveiJeg (og SV) ønsker en kommune hvor

- det er avganger hvert 5. minutt på alle trikker og T-baner
- det går T-bane til Grünerløkka, Bislett og A-hus
- det går T-bane på tvers av Groruddalen
- det er flere avganger på kvelds- og nattestid
- det er nye vogner og nye linjer på trikken

En viktig forutsetning for å få til dette er en ny T-banetunnel i Oslo sentrum. Det er trengselen i tunnelen gjennom sentrum som er hinderet for å få flere avganger på alle linjer. Det er rett og slett ikke plass til flere tog gjennom tunnelen. Jeg mener det er riktig å si nei til store motorveiprosjekter (som ny E 18) både fordi dette er samfunnsmessig er uklok politikk, og fordi pengene trengs til å bygge den nye tunnelen.  Det handler om vilje til å prioritere.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Og om du nevner bilfritt sentrum (kun kollektiv- og nyttetrafikk) så sier jeg: selvsagt!

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligere

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligereRune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, er forbannet. Frp-byråd Jøran Kallmyr vil splitte opp sporveisselskapene ytterligere.

Og jeg forstår veldig godt hans reaksjon. Fra før sløser Sporveien bort 55 millioner kroner hvert år på en særs uhensiktsmessig oppsplitting og pulverisering av ansvar, men som Fr.P-byråden insisterer på at vi skal ha. Og nå vil hans splitte opp ytterligere.

Det er dyrt for Oslos skattebetalere å la Fremskrittspartiets ideologiske dogmer styre Oslos kollektivtrafikk. Og ikke minst; å ha Venstre som Fr.Ps fremste støtteparti.

Les Rune Aasens reaksjon
Les også nettsidene til Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken

Sporveien AS. Nei sier byråden

Sporveien AS.  Nei sier byrådenOslo Sporveier. Ingen i denne byen er i tvil om hva dette selskapet drev med. Navnet var/er svært godt innarbeidet Men hvor mange vet hva selskapet Kollektivtrafikkproduksjon AS driver med? Trolig svært få.

For noen år siden påla Høyre/Fr.P-byrådet å endre navnet på Oslo Sporveier til Kollektivtrafikkproduksjon AS.

Et godt innarbeidet merkevarenavn er gull verdt. Bedriftsforsamlingen oig styret i Oslo Kolllektivproduksjon AS ønsket igjen å ta tilbake Sporveien-navnet. Til styremøte 28. mars var planen å vedta at selskapet skulle skulle skifte navn til Sporveien AS. Men 2 timer før møte ringte Fr.P-samferdselsbyråd Jøran Kallmyr og satte ned foten.

For en uke siden hadde vi møte i bystyrets finanskomite. Fr.Ps bystyremedlem Kristian Nordheim la da ut denne Twitter-meldingen: "Da er det tid for møte i finanskomiteen i Oslo. Klassiske skillelinjesaker i dag. som vanl vil venstresid detaljstyr og strup priv initiativ ."

Detaljstyring? Ja, det har Fr.P. spissekompetanse på. I alle fall byråd Kallmyr.

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikken

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikkenHerlig å se at Høyre snur og ønsker bilreduserende tiltak i storbyene. Høyre-leder Erna Solberg mener det ikke er noen vei utenom: Prognosene frem til 2030 viser at befolkningen i Norges fire storbyområder – Stor-Oslo, Bergensregionen, Stavanger-regionen og Trondheimsregionen – vil øke med 30–40 prosent. Hun snur derfor nå opp ned på Høyres kollektivpolitikk.
- Dette er så dramatisk at vi må tenke helt nytt. Trengselsutfordringen frem mot 2030 er så enorm i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. Dette kan ikke løses med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene, sier Solberg som på en pressekonferanse i dag legger frem Høyres helt nye kollektivpolitikk. Hun peker også på at veitrafikken i dag står for nesten halvparten av klimagassutslippene i landets største byer, samtidig som kollektivtransporten utgjør kun 30 prosent av trafikkreisene i hovedstadsområdet – 10–15 prosent i de øvrige storbyene.- Gjennomføringen av klimaforliket fordrer derfor radikale tiltak i storbyene. Samtidig har storbyene store lokale luftforurensningsproblemer, særlig knyttet til utslipp av NO{-x} (nitrogenoksider), sier Solberg.

Dette er bra. Dette er den politikken SV har sloss for i mange år, og det er fint å kunne si: velkommen etter. Jeg forutsetter at dette umiddelbart får følger for Oslopakke 3 og f.eks. E 18.

Les mer her

Kollektivtransport eller kø og kaos

Kollektivtransport eller kø og kaosVi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for KS.

Ifølge analysen vil det bli over dobbelt så dyrt å la biltrafikken ta den ventede trafikkveksten som å bygge ut kollektivsystemet. Forskjellen vil være på over 140 milliarder kroner.  Analysen viser også det overraskende resultat at det ikke spiller noen rolle om vi velger en løsning med dagens fordeling mellom bil og kollektivtrafikk eller en ren bilbasert løsning. Begge vil kreve investeringer på over 280 milliarder kroner fram til 2030. Begge vil også gi en bilandel på over 60 prosent. 

- Dette viser at det er behov for et kraftig trendskifte i bevilgningene til kollektivutbygging. Vi har reelt sett ikke noe valg. Alle andre alternativer har altfor store samfunnsøkonomiske kostnader. Ikke minst i form av kø og trafikkaos, fastslår områdedirektør Helge Eide i KS.

Les selve rapporten