Miljø og kollektivtrafikk

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligere

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligereRune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, er forbannet. Frp-byråd Jøran Kallmyr vil splitte opp sporveisselskapene ytterligere.

Og jeg forstår veldig godt hans reaksjon. Fra før sløser Sporveien bort 55 millioner kroner hvert år på en særs uhensiktsmessig oppsplitting og pulverisering av ansvar, men som Fr.P-byråden insisterer på at vi skal ha. Og nå vil hans splitte opp ytterligere.

Det er dyrt for Oslos skattebetalere å la Fremskrittspartiets ideologiske dogmer styre Oslos kollektivtrafikk. Og ikke minst; å ha Venstre som Fr.Ps fremste støtteparti.

Les Rune Aasens reaksjon
Les også nettsidene til Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken

Sporveien AS. Nei sier byråden

Sporveien AS.  Nei sier byrådenOslo Sporveier. Ingen i denne byen er i tvil om hva dette selskapet drev med. Navnet var/er svært godt innarbeidet Men hvor mange vet hva selskapet Kollektivtrafikkproduksjon AS driver med? Trolig svært få.

For noen år siden påla Høyre/Fr.P-byrådet å endre navnet på Oslo Sporveier til Kollektivtrafikkproduksjon AS.

Et godt innarbeidet merkevarenavn er gull verdt. Bedriftsforsamlingen oig styret i Oslo Kolllektivproduksjon AS ønsket igjen å ta tilbake Sporveien-navnet. Til styremøte 28. mars var planen å vedta at selskapet skulle skulle skifte navn til Sporveien AS. Men 2 timer før møte ringte Fr.P-samferdselsbyråd Jøran Kallmyr og satte ned foten.

For en uke siden hadde vi møte i bystyrets finanskomite. Fr.Ps bystyremedlem Kristian Nordheim la da ut denne Twitter-meldingen: "Da er det tid for møte i finanskomiteen i Oslo. Klassiske skillelinjesaker i dag. som vanl vil venstresid detaljstyr og strup priv initiativ ."

Detaljstyring? Ja, det har Fr.P. spissekompetanse på. I alle fall byråd Kallmyr.

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikken

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikkenHerlig å se at Høyre snur og ønsker bilreduserende tiltak i storbyene. Høyre-leder Erna Solberg mener det ikke er noen vei utenom: Prognosene frem til 2030 viser at befolkningen i Norges fire storbyområder – Stor-Oslo, Bergensregionen, Stavanger-regionen og Trondheimsregionen – vil øke med 30–40 prosent. Hun snur derfor nå opp ned på Høyres kollektivpolitikk.
- Dette er så dramatisk at vi må tenke helt nytt. Trengselsutfordringen frem mot 2030 er så enorm i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. Dette kan ikke løses med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene, sier Solberg som på en pressekonferanse i dag legger frem Høyres helt nye kollektivpolitikk. Hun peker også på at veitrafikken i dag står for nesten halvparten av klimagassutslippene i landets største byer, samtidig som kollektivtransporten utgjør kun 30 prosent av trafikkreisene i hovedstadsområdet – 10–15 prosent i de øvrige storbyene.- Gjennomføringen av klimaforliket fordrer derfor radikale tiltak i storbyene. Samtidig har storbyene store lokale luftforurensningsproblemer, særlig knyttet til utslipp av NO{-x} (nitrogenoksider), sier Solberg.

Dette er bra. Dette er den politikken SV har sloss for i mange år, og det er fint å kunne si: velkommen etter. Jeg forutsetter at dette umiddelbart får følger for Oslopakke 3 og f.eks. E 18.

Les mer her

Kollektivtransport eller kø og kaos

Kollektivtransport eller kø og kaosVi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for KS.

Ifølge analysen vil det bli over dobbelt så dyrt å la biltrafikken ta den ventede trafikkveksten som å bygge ut kollektivsystemet. Forskjellen vil være på over 140 milliarder kroner.  Analysen viser også det overraskende resultat at det ikke spiller noen rolle om vi velger en løsning med dagens fordeling mellom bil og kollektivtrafikk eller en ren bilbasert løsning. Begge vil kreve investeringer på over 280 milliarder kroner fram til 2030. Begge vil også gi en bilandel på over 60 prosent. 

- Dette viser at det er behov for et kraftig trendskifte i bevilgningene til kollektivutbygging. Vi har reelt sett ikke noe valg. Alle andre alternativer har altfor store samfunnsøkonomiske kostnader. Ikke minst i form av kø og trafikkaos, fastslår områdedirektør Helge Eide i KS.

Les selve rapporten

Privatisering for enhver pris

Privatisering for enhver prisKonsulentfirmaet Rokade la for tre uker siden fram en rapport som knuser omorganiseringen og byråkratiseringen av det som tidligere het Oslo Sporveier, og som nå har fått det lite velklingende navnet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).

Omorganiseringen er et lærestykke i hvordan Høyre og Frp-byrådet byråkratiserer Oslo kommune og lar innbyggerne ta regningen. Resultatet av denne omorganiseringen er at kommunen er påført 55 millioner kroner i årlige ekstrakostnader på grunn av byråkratisk dobbeltarbeid. Regningen går til kommunens innbyggere, påpeker Per Østvold.

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarder

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarderDet nye søppelsorteringsanlegget til Oslo kommune blir 1,4 milliarder dyrere enn antatt da bystyret fattet sitt vedtak i 2007. Da var prislappen 1,25 milliarder, mens resultatet trolig blir 2,650 milliarder. En rapport fra Kommunerevisjonen slår fast at både planleggingen og styringen av prosjektet har "vesentlige svakheter".

Det er Fr.P-byrådene som hele tiden politisk har styrt dette prosjektet. Og sprekken på nærmere halvannen milliard kroner kommer i tillegg til Holmenkollen (1,2 milliarder i overskridelse), Flexus (600 millioneri overskridelse), Alteasykehjemmet (30 millioner ut av vinduet), IKT-skandalen (269 millioner i overskridelse). Og vi kan legge til Tøyenbadet, Bislett osv.

Det er dyrt for byens innbyggere å ha et Høyre/Fr.P.-byråd som så totalt mangler evne til å styre. Renovasjonsgebyret økte f.eks. fra årsskiftet med rundt 4O prosent. - Vi må bli bedre, sier Fr.P-byråd Jøran Kallmyr til Aften. Men hvor mange milliarder til vil Byrådet søle bort før de har lært?

Les Kommunerevisjonens rapport

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikter

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikterI siste årsberetning (2009) fra Samferdselsetaten i Oslo kommune opplyses det at det i dette året ikke ble bygget en eneste meter ny hovedsykkelvei i Oslo. Etaten begrunner dette blant annet med følgende: "Da flere reguleringsplaner avventer vedtak, har det ikke vært mulig å planlegge og bygge i den takt som opprinnelig hadde planlagt." Sagt med rene ord betyr det: Fr.P-byråd Jøran Kallmyr er en propp i systemet, og reguleringsplaner oversendt Byrådet fra 2006 og utover ligger i byrådens skuff. Og der blir de.

Bystyret vedtok for 5 år siden en ambisiøs strategi, full av gode målsettinger og tiltak. Planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt for 20 år siden, men med Fr.P/Høyre-byrådets tempo vil hovedsykkelveinettet i Oslo først stå ferdig i 2027.

I bystyret onsdag skal vi behandle et offensivt forslag fra Knut Even Lindsjørn og Marianne Borgen. Høyre skyter ned dette forslaget med følgende alternative forslag: "Saken sendes til byrådet uten realitetsbehandling for å sees i sammenheng med opprettelsen av sykkelveiprosjektet". Det såkalte "miljøpartiet" Venstre kunne skapt flertall for at kommunen skal komme over i en offensiv handlingsmodus, men partiet svikter ved å bidra til at alle forslagene blir nedstemt og sendt tilbake i skuffen til Fr.P-byråd Jøran Kallmyr.

Les forslaget og bystyrebehandlingen
Les sykkelbynettsidene
Fortell hva du mener til bystyrets miljøpolitikere

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkrati

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkratiEn ny rapport gir Oslo kommune knusende kritikk for å bruke unødvendig mye penger på organisering av kollektivtrafikken. Rapporten, som NRK har fått tilgang til, viser at kommunen kan spare inntil 55 millioner ved å endre måten de organiserer kollektivtrafikken på i dag. Rapporten slår nemlig fast at det er omfattende dobbeltarbeid i selskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), som er leverandør av kollektivtrafikk i blant annet Oslo og Akershus. Omlag 60 ansatte i administrative stillinger kan kuttes bort.

Tidligere byråd Peter N. Myhre (Frp) var pådriver for den nye organiseringen av kollektivtransporten. Ved å innføre bestiller-/utførerorganisering og små AS-er ,etter modell fra det private næringsliv, skulle han spare masse penger. Årlig å sløse 55 millioner bort i idelogiske eksperimenter er alvorlig. Vi har Holmenkollen, Flexus, Tøyenbadet, IKT, Altea-sykehjem, og altså dette.

Det er utrolig hvor mye det koster Oslos innbyggere å ha eksperimentet med at Høyre og Fr.P. skal styre denne kommunen sammen, med Venstre og Kr.F. som heiagjeng på siden. Når man kaster så mye penger ut av vinduet kan man godt skjønne at det ikke blir plass til tilstrekkelig med sykehjemsplasser og hjemmetjenester.

Les hos NRK Østlandssendingen

Indre markagrense!

Indre markagrenseLinn Stalsberg hadde et friskt innspill i lørdagens Klassekampen om det at Osloborgere får stadig mindre grøntareael i indre by:

"Vi som bor i nærheten av Oslo sentrum har det med å utvikle en overdreven interesse for boligbygging og arkitektur, tross en betydelig ignoranse for slikt opprinnelig.

Ofte har dette en direkte sammenheng med at vi får denne boligbyggingen og arkitekturen rett opp i nesen, der vi før hadde en grønn ubehandlet plett, utsikt mot en topp, eller en fotballbane. Her vi bor nå for eksempel, oppdaget vi helt tilfeldig at to ballbinger vi har brukt som erstatning for allerede utbygget fotballøkke, er i ferd med å bli forvandlet til fellesområde mellom nye svære boliger. Det er som om enhver grønne plett bare skriker til politikerne at den egentlig er en ubrukt pengebinge som må tettes igjen umiddelbart av privat investor med tanker om «små, men arealeffektive leiligheter», til blodpris for kjøperne.

Byplanlegging er blitt noe vi vanlige folk snakker uvanlig mye om, tenker på, diskuterer og ikke minst: savner, sånn helt i motsetning til egne folkevalgte politikere. Dagens bygging i Oslo har kun en kommersiell logikk: Mest mulig bygd på minst mulig plass, der så lite innskudd som mulig gir størst mulig markedsverdi."

Les hele hennes artikkel under. Den inviterer til debatt. Hva mener du?

TT-skandalen: Byrådet må rydde opp!

TT-skandalen: Byrådet må rydde opp!Som et apropos til TT-skandalen svært mange funksjonshemmede har opplevd denne uka, skriver Per Østvold bl.a. dette i Dagsavisen i dag: "Det er på tide å kaste ut dette eldgamle, konservative og navlebeskuende synet på hvordan offentlige tjenester skal produseres. Oslo fortjener bedre. Kvalitet, pålitelighet og trygghet skal være viktigere enn privatisering."

Kloke ord.