Miljø og kollektivtrafikk

Det viktigste først: Også for reisende med Oslo Sporveier?

«Det viktigste først», sier Høyre i sin byrådserklæring. «I sin virksomhet vil byrådet legge til grunn at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Brukerorienteringen skal stå sentralt i alt arbeid på alle nivåer i kommunens virksomhet, bl.a  gjennom økt valgfrihet og større åpenhet, fleksibilitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet.» Tja, la oss smake på det: «større tilgjengelighet i tjenstetilbudet»? «økt valgfrihet? Det er vel ikke akkurat DET vi som daglig reiser med t-banen føler nå om dagen? spør Ivar Johansen i Aftenposten.

Fjordbyen – utilgjengelig bak gjerdene

Oslo som fjordby må inkludere å øke tilgjengeligheten til sjøen for byens innbyggere. Med loven i hånd kan Oslo kommune gå løs på en rekke eiendomsbesittere i Oslo som har satt opp et betydelig antall gjerder og stengsler som på en utilbørlig måte forhindrer almenhetens tilgang til betydelige sjøområder. Fra Bestumkilen i vest til Hvervenbukta i øst ligger det et ikke ubetydelig antall kilometer sjøområder som etter norsk lov skal være tilgjengelig for byens innbyggerne. Men dessverre ikke i Høyres fjordby, skriver Ivar Johanen i Aftenposten.

Kollektivtrafikk: Mangel på helhetlig strategi

Det er tider for blokader. Lastebilblokader for å få ned bensinprisen.  Og maktapparatet, politiet, har jo så stor sans for slike blokader at man gjerne kan stenge hovedveiene i Oslo, uten at politiet er særlig interessert i å gripe inn.

Norge er blant de land som har billigst bensin i Europa, målt mot for eksempel lønnsnivå. Og sett i forhold til Sporveien  og kollektivtransporten er det slik at mens en bussbillett i Oslo i 1970 var billigere enn en liter bensin, så er det i dag slik at bensinliteren koster bare halvparten av bussbilletten.
Lastebileierne skal ha fått støtte for sitt krav fra stortingsflertallet. Så blokade virker, om en i alle fall har store nok lastebiler. Men hva skal vi blokkere for å få billigere buss- og T-banebilletter? spør Ivar Johansen.

Energiforsyning: Samfunnsansvar eller kommers?

Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv legger byrådet kun til grunn kremmerperspektivet: "Hovedmålet med eierskapet er å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte."


Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp. Det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser dette samfunnsansvar, og gjør også denne arenaen til et spørsmål om avkastning og profitt, sier Ivar Johansen.

Kollektivtrafikk og helse i Oslo: Foruroligende nyttårsnyheter

Det var rekordøkning i biltrafikken i Oslo i fjor. Hele 2,5 million flere biler enn året før passerte gjennom bomringen enn året før. Og samtidig: Oslo Sporveier og kollektivtrafikken tapte sine markedsandeler. Sant og si er vel ikke annet å vente, og jeg vil hevde at dette er en planlagt og villet politikk. Det siste året har vært den rene katastrofe for oss her i Groruddalen som til daglig er avhengig av offentlige kommunikasjonsmidler. Statistisk er det naturligvis ikke rett, men det føles nesten som om det bare er unntaket hvis det er dager hvor ikke det er innstilte avganger. Og såvel morgen som ettermiddag står vi som sild i ei tønne på overfylte busser og T-baner, skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Kø og manglende parkering koster dyrt

Hver femte håndverker i Oslo og Akershus opplever daglig at de kommer for sent til avtaler på grunn av køproblemer i trafikken, og en tredjedel sier de daglig ikke når oppsatte avtaler på grunn av problemer med å finne parkering. Det viser en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Håndverkere som daglig ferdes på veiene, og andre yrkesaktive som reiser i arbeidet, etterlyser tiltak for å redusere antall private biler inn til Oslo sentrum. Problemene med køer og manglende parkering er størst i de indre delene av Oslo. Halvparten av de spurte mener det vil være veldig positivt for deres arbeidssituasjon om flere reiser kollektivt til arbeid, og like mange tror det vil hjelpe om de får kjøre i kollektivfeltet.

Les mer