Miljø og kollektivtrafikk

Vannkraften bør forbli norsk

Det vil være samfunnsøkonomisk irrasjonelt dersom Norge lar utenlandske konserner kjøpe opp vår vannkraft, skriver Kåre Willoch i en kronikk i Aftenposten. I tillegg er nasjonalt eierskap i seg selv av verdi for et lite land, fordi økonomisk kontroll mellom store og små land som regel bare går én vei.

Les kronikken

Strategi for kommunens eierskap i energisektoren

SV ønsker at Oslo kommune skal ha et aktivt og tydelig eierskap på energisektoren. Dette skal være forankret i fellesskapstenkning og hva som tjener storsamfunnet på lang sikt. Da kan det for eksempel være en interessemotsetning i en politikk for kortsiktig utbyttemaksimering og samfunnets behov for stabil strømleveranse, og at derfor selskapene har maksimal fokus på sikring av ledningsnettet for å motvirke tendensen vi ser både i Europa og USA: massive strømbrudd. I vårt høyteknologiske samfunn har dette særs alvorlige konsekvenser, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet strategi for kommunens eierskap i energisektoren.

Høyres miljøengasjement

Det er prisverdig når lederen av Oslo Unge Høyre, Stian Røstad Røsland, går offensivt ut i media og kritiserer Oslo Høyres manglende miljøengasjement. Unge Høyrelederen slår til og med fast at «tvert imot har partiet hittil gått i spissen for direkte miljøfiendtlige tiltak», og nevner bl.a. «Gratis parkering i sentrum på lørdager er for eksempel helt meningsløst. Å trekke flere biler til byen kan ikke være noe mål.»

Utmerket. Det er bra at Høyreungdommen nå kommer etter. Den 5-punktsplanen Unge Høyre nå lanserer med bl.a tidsdifferensierte takster i bomringen, høyere parkeringsavgifter i sentrum og parkeringskvittering som gyldig betaling på kollektivtrafikk, er til forveksling lik forslag SV ved flere anledninger har fremmet i Oslo bystyre, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Det viktigste først: Også for reisende med Oslo Sporveier?

«Det viktigste først», sier Høyre i sin byrådserklæring. «I sin virksomhet vil byrådet legge til grunn at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Brukerorienteringen skal stå sentralt i alt arbeid på alle nivåer i kommunens virksomhet, bl.a  gjennom økt valgfrihet og større åpenhet, fleksibilitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet.» Tja, la oss smake på det: «større tilgjengelighet i tjenstetilbudet»? «økt valgfrihet? Det er vel ikke akkurat DET vi som daglig reiser med t-banen føler nå om dagen? spør Ivar Johansen i Aftenposten.

Fjordbyen – utilgjengelig bak gjerdene

Oslo som fjordby må inkludere å øke tilgjengeligheten til sjøen for byens innbyggere. Med loven i hånd kan Oslo kommune gå løs på en rekke eiendomsbesittere i Oslo som har satt opp et betydelig antall gjerder og stengsler som på en utilbørlig måte forhindrer almenhetens tilgang til betydelige sjøområder. Fra Bestumkilen i vest til Hvervenbukta i øst ligger det et ikke ubetydelig antall kilometer sjøområder som etter norsk lov skal være tilgjengelig for byens innbyggerne. Men dessverre ikke i Høyres fjordby, skriver Ivar Johanen i Aftenposten.

Kollektivtrafikk: Mangel på helhetlig strategi

Det er tider for blokader. Lastebilblokader for å få ned bensinprisen.  Og maktapparatet, politiet, har jo så stor sans for slike blokader at man gjerne kan stenge hovedveiene i Oslo, uten at politiet er særlig interessert i å gripe inn.

Norge er blant de land som har billigst bensin i Europa, målt mot for eksempel lønnsnivå. Og sett i forhold til Sporveien  og kollektivtransporten er det slik at mens en bussbillett i Oslo i 1970 var billigere enn en liter bensin, så er det i dag slik at bensinliteren koster bare halvparten av bussbilletten.
Lastebileierne skal ha fått støtte for sitt krav fra stortingsflertallet. Så blokade virker, om en i alle fall har store nok lastebiler. Men hva skal vi blokkere for å få billigere buss- og T-banebilletter? spør Ivar Johansen.

Energiforsyning: Samfunnsansvar eller kommers?

Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv legger byrådet kun til grunn kremmerperspektivet: "Hovedmålet med eierskapet er å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte."


Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp. Det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser dette samfunnsansvar, og gjør også denne arenaen til et spørsmål om avkastning og profitt, sier Ivar Johansen.