Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken må også være tilgjengelig for Elisabeth

Elisabeth Wilhelmsen (17) kan ikke ta T-bane, buss og trikk, kommer for seint til skolen og betaler 900 kroner for å besøke venninna. - Dette er ikke bra, sukker rullestolbruker Elisabeth Wilhelmsen. Til tross for at rullestolen er elektrisk, er det så vidt hun kommer seg opp på platået ved Steinerud T-banestasjon på Vinderen i Oslo. Når toget kommer, skal hun prøve det umulige - å komme seg inn i vogna. - Høydeforskjellen er for stor. I tillegg er det en glipe mellom perrongen og vogna, konstaterer 17-åringen før «dørene lukkes» lyder over høyttaleren. Toget kjører videre - uten Elisabeth. - Det er så diskriminerende. Bare noen få T-banestasjoner er tilrettelagt for rullestoler. Buss og trikk kan jeg ikke bruke i det hele tatt. Jeg er helt avhengig av TT-transport for å komme meg noe sted, sier 17-åringen.


Les mer i Dagbladet

Sporveisansatte kritiske til byrådens "redningspakke" for trikken. - Rutetilbudet blir ikke bedre

Folk flest vil ikke merke noe til de 625 millionene som byråd Hilde Barstad har tilført Oslo Sporveier, mener de ansatte.  - Det eneste publikum  vil merke på rutetilbudet, er de åtte millionene som er satt av til å opprettholde trikkelinjen over Homansbyen, sier Stein Guldbrandsen, leder av Oslo Sporveiers arbeiderforening. Han er ikke imponert over millionene fra byråd Hilde Barstad, og mener resten av beløpet er enten penger byråden har lovet tidligere eller flytting av beløp som kundene aldri vil merke noe til.


Les dokumentasjonen fra Sporveisarbeiderne

Luftforurensning: Ingen strakstiltak for vinteren

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) oppfordrer Oslo kommune til å innføre gratis eller billigere kollektivreiser på dager med høy forurensning. - Vi mener gratis eller billigere kollektivreiser er en god idé. Vi skulle ønske at Oslo gjør alt som står i deres makt for at flere skal sette fra seg bilen, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet. Men byråd Peter N. Myhre i Fr.P./Høyre-byrådet sier disse tiltakene er helt umulig å gjennomføre nå, og at de ikke er diskutert i kommunen. - Det er mulig å innføre om et par år når vi har fått innført elektronisk betalingssystem. Vi har ingen strakstiltak for denne vinteren, sier Myhre til VG.

"Vi har ingen strakstiltak for denne vinteren", sier han altså. Dette på tross av at bystyret allerede i 1998 ga pålegg til det daværende Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet om å forberede strakstiltak.

Les mer i VG
Les bystyrevedtakene fra 1998

Mer diesel - mer allergi

Nye biler forurenser ikke, hører vi. Men, og det er et alvorlig men: Stadig flere som kjøper ny bil, velger dieselmotor. For astmatikere og allergikere er dette svært uheldig. Partiklene i dieseleksosen kan både forverre og utløse allergiske reaksjoner. Dieseleksospartiklene er bitte små, under ti tusendels millimeter i diameter. Derfor faller de ikke så lett til bakken, men blir svevende i luften. Svevestøv fra piggdekkjøring og annet veistøv består av partikler som er såpass grove at det meste blir filtrert bort før det kommer ned i lungene på mennesker. Men når det gjelder dieselpartikler er de så fine at opptil 30 prosent av den mengden vi inhalerer kan bli deponert i lungene. Derfor må vi anse forurensning fra dieseleksos som en større helsefare enn asfaltstøv, som vi har fokusert mye på i Norge de siste årene, skriver bladet Forskning.

Les mer i Forskning

Luftforurensning: Nasjonale mål overskrides i store deler av byen

Helse- og velferdsetaten har lagt fram sin årsrapport for luftkvaliteten i Oslo, og beskjeden er krystallklar:

"Grenseverdiene i forskrift om lokal luftkvalitet er overskredet i sterkt trafikkerte områder av byen. Dette gjelder spesielt for svevestøv. Det vil ikke være mulig å oppnå målene for svevestøv innen målåret 2005 uten tiltak som reduksjon av piggdekkbruk, tiltak mot oppvirvling av støv fra veikanter, redusert forurensning fra vedfyring og bedret motorteknologi."

Mindre olje og mer fornybar energi

Byrådet vedtok i desember i fjor at byrådet skal "utrede en egen plan om utfasing av bruk av olje og andre fossile brennstoff i forbrenningsanleggene."

"Bruken av støttebrennere ved energigjenvinningsanleggene begrunnet i et krav fra miljømyndighetene om at det skal være en stabil temperatur i ovnene på 850 – 900 ºC. Ut i fra dette kravet kan jeg vanskelig se at bruken av olje, som ligger på ca 1 % av energiforbruket, kan fases ut ved energigjenvinningsanleggene," skriver byråd Myhre til bystyret.

Men dette er jo ikke hele sannheten. For en ting er at det ikke står oljefyrer på selve forbrenningsanlegget, men det står oljefyrer på Skøyen, i Nedre Slottsgate og en rekke andre steder langs fjernvarmenettet. Disse går som spisslast om vinteren, og står sikkert for 20 prosent av den totale energiproduksjonen.  Der er nok ikke uproblematisk å bytte ut disse oljekjelene med fornybar energi, men byråden bør være villig til å gå tettere inn i dette.

Les byrådens notat

Norges Banks miljøtale

Kloke ord fra sentralbanksjef Svein Gjerdrem torsdag:

"Konklusjonene fra forskere er klar: De siste 100 årene har den globale middeltemperaturen steget med 0,74 grader. Det er mer enn 90 prosent sannsynlighet for at de økte utslippene av klimagasser har bidratt til global oppvarming de siste tiårene. Utviklingen gjør at pol-isene kan smelte ned, at klimaet blir mer ustabilt og at tilgangen på gode vannkilder kan svikte.

Endringene har også en økonomisk kostnadsside. Det er dyrt å reparere skader på bygninger og infrastruktur etter stormer og oversvømmelser. Forsikringsutbetalingene stiger, og premiene vil følge etter. Og der det ikke er mulig å forsikre, må samfunnene bære kostnadene direkte," sa han bl.a.

Oslo-lufta tar liv

Forskere slår nå entydig fast: lufta i Oslo tar liv. Svevestøv skaper betennelser i allerede syke lunger. Folk puster inn forurensningen gjennom nesen, og partiklene beveger seg opp i hjernen, eller de forflytter seg gjennom blodet og ut i kroppen.

Nå kommer flere dieselbiler på veiene og gir mer skadelig svevestøv i lufta. Norsk miljøpolitikk er så opptatt av å bremse klimautslippene at man heller tar livet av gamle og syke mennesker som bor langs de mest trafikkerte veiene i Oslo, hevdes det i en kommentar i Dagsavisen.

Tipunktsplan for reduserte klimautslipp i Oslo

Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere sine egne klimautslipp. Norge har ratifisert Kyoto avtalen, og er dermed bundet til ikke å øke våre utslipp ut over 1% fra 1990 nivå. Så langt har utslippene økt med over 9%.

Det er nødvendig at kommunen viser handlekraft for å redusere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet. Ivar Johansen har derfor tatt initiativ - i samarbeid med 4 andre av SVs bystyremedlemmer - til at Oslo bystyre vedtar en 10-punktsplan for reduserte klimautslipp, slik at kommunen tar første skritt i omstilling med mål at kommunen skal redusere egne klimautslipp med 10% i en løpet av 2009.