Miljø og kollektivtrafikk

Luftforurensning: Nasjonale mål overskrides i store deler av byen

Helse- og velferdsetaten har lagt fram sin årsrapport for luftkvaliteten i Oslo, og beskjeden er krystallklar:

"Grenseverdiene i forskrift om lokal luftkvalitet er overskredet i sterkt trafikkerte områder av byen. Dette gjelder spesielt for svevestøv. Det vil ikke være mulig å oppnå målene for svevestøv innen målåret 2005 uten tiltak som reduksjon av piggdekkbruk, tiltak mot oppvirvling av støv fra veikanter, redusert forurensning fra vedfyring og bedret motorteknologi."

Mindre olje og mer fornybar energi

Byrådet vedtok i desember i fjor at byrådet skal "utrede en egen plan om utfasing av bruk av olje og andre fossile brennstoff i forbrenningsanleggene."

"Bruken av støttebrennere ved energigjenvinningsanleggene begrunnet i et krav fra miljømyndighetene om at det skal være en stabil temperatur i ovnene på 850 – 900 ºC. Ut i fra dette kravet kan jeg vanskelig se at bruken av olje, som ligger på ca 1 % av energiforbruket, kan fases ut ved energigjenvinningsanleggene," skriver byråd Myhre til bystyret.

Men dette er jo ikke hele sannheten. For en ting er at det ikke står oljefyrer på selve forbrenningsanlegget, men det står oljefyrer på Skøyen, i Nedre Slottsgate og en rekke andre steder langs fjernvarmenettet. Disse går som spisslast om vinteren, og står sikkert for 20 prosent av den totale energiproduksjonen.  Der er nok ikke uproblematisk å bytte ut disse oljekjelene med fornybar energi, men byråden bør være villig til å gå tettere inn i dette.

Les byrådens notat

Norges Banks miljøtale

Kloke ord fra sentralbanksjef Svein Gjerdrem torsdag:

"Konklusjonene fra forskere er klar: De siste 100 årene har den globale middeltemperaturen steget med 0,74 grader. Det er mer enn 90 prosent sannsynlighet for at de økte utslippene av klimagasser har bidratt til global oppvarming de siste tiårene. Utviklingen gjør at pol-isene kan smelte ned, at klimaet blir mer ustabilt og at tilgangen på gode vannkilder kan svikte.

Endringene har også en økonomisk kostnadsside. Det er dyrt å reparere skader på bygninger og infrastruktur etter stormer og oversvømmelser. Forsikringsutbetalingene stiger, og premiene vil følge etter. Og der det ikke er mulig å forsikre, må samfunnene bære kostnadene direkte," sa han bl.a.

Oslo-lufta tar liv

Forskere slår nå entydig fast: lufta i Oslo tar liv. Svevestøv skaper betennelser i allerede syke lunger. Folk puster inn forurensningen gjennom nesen, og partiklene beveger seg opp i hjernen, eller de forflytter seg gjennom blodet og ut i kroppen.

Nå kommer flere dieselbiler på veiene og gir mer skadelig svevestøv i lufta. Norsk miljøpolitikk er så opptatt av å bremse klimautslippene at man heller tar livet av gamle og syke mennesker som bor langs de mest trafikkerte veiene i Oslo, hevdes det i en kommentar i Dagsavisen.

Tipunktsplan for reduserte klimautslipp i Oslo

Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere sine egne klimautslipp. Norge har ratifisert Kyoto avtalen, og er dermed bundet til ikke å øke våre utslipp ut over 1% fra 1990 nivå. Så langt har utslippene økt med over 9%.

Det er nødvendig at kommunen viser handlekraft for å redusere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet. Ivar Johansen har derfor tatt initiativ - i samarbeid med 4 andre av SVs bystyremedlemmer - til at Oslo bystyre vedtar en 10-punktsplan for reduserte klimautslipp, slik at kommunen tar første skritt i omstilling med mål at kommunen skal redusere egne klimautslipp med 10% i en løpet av 2009.

Tiltak mot privatbil gir vekst for kollektivtrafikk

Passasjertallene for buss, tog, trikk og T-bane kan økes med formidable 20 til 40 prosent, og det uten at kollektivselskapene får én krone ekstra i tilskudd. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport som Vegdirektoratet vil motta i august. I rapporten pekes det på to metoder for å få en gigantvekst i antallet kollektivreiser, primært i byområdene:

  • Bedre tilrettelegging for kollektivtransporten.
  • Flere restriksjoner i bilbruken.

Les mer i Dagsavisen

Miljøbyen Oslo

"Gjennom politisk vilje og gjennom at vi bruker stemmeretten ved lokalvalget kan hovedstaden bli en internasjonal foregangsregion også i virkeligheten, ikke bare på papiret. Oslo kan bli Europas mest miljøvennlige by!” skriver Oslo Natur og Ungdom i sitt utmerkede hefte "Miljøbyen Oslo".

Og de kommer med friske, men gjennomtenkte forslag, f.eks. når det gjelder parkeringsrestriksjoner:

- Omdisponere alle parkeringsplasser innenfor Ring 1 til grønne arealer, sykkelstier eller områder for fortetting
- Istedenfor å pålegge utbyggere å bygge parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingsprosjekter, kan de heller tilby månedskort fremfor parkeringsplasser.
- Høyere parkeringsavgifter


Les heftet (pdf-format)

Skattejuks: Krever innsyn i taxi-sjåførenes økonomi

Sosialistisk Venstreparti vil utestenge drosjejuksere når oppdrag settes ut på anbud. - Oslo kommue er en stor kunde og som kunde har man makt, sier SVs finanspolitiske talsmann, Ivar Johansen. Oslo kommune kjøper taxiturer til skolebarn og funksjonshemmete for et hundre millioner kroner i året.

Dette er vi positiv til, sier Oslo Taxi. Positivt forslag, sier ligningssjefen.

Les hele saken hos NRK Østlandssendingen
Les: Positivt forslag, sier ligningssjefen