Miljø og kollektivtrafikk

Lambertseter gård g.nr. 159, bnr. 1 m.fl. – Kjøp av hjemler

Oslo Sporveier er i en alvorlig krise;  Tilliten til at Sporveien ivaretar de reisendes sikkerhet i tilstrekkelig grad røyner på. Antall reisende svikter. For første gang på 10 år reiser færre med Sporveien. I fjor solgte Sporveien 3 millioner færre reiser.  Og ikke minst; Sporveien er i en alvorlig økonomisk krise. Sporveiens økonomiske krise dreier seg dels om mangel på egenkapital,- og dermed manglende midler til investeringer. Men manglende driftsmidler er en direkte konsekvens av at mens kollektivtrafikken i andre storbyer i Europa kan basere seg på offentlige driftstilskudd på mellom 50 og 80 prosent, er Oslo på jumboplass, med ca. 30 prosent offentlig tilskudd. Dette må derfor gå galt, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet kjøp av Lambertseter Gård.

Oslo bystyre 27. mai 2003
Ivar Johansen, SV

Sak 159 Lambertseter gård g.nr. 159, bnr. 1 m.fl. – Kjøp av hjemler


Ordfører,

Oslo Sporveier er i en alvorlig krise;

- tilliten til at Sporveien ivaretar de reisendes sikkerhet i tilstrekkelig grad røyner på
- antall reisende svikter. For første gang på 10 år reiser færre med Sporveien. I fjor solgte Sporveien 3 millioner færre reiser
- og ikke minst; Sporveien er i en alvorlig økonomisk krise

Sporveiens økonomiske krise dreier seg dels om mangel på egenkapital,- og dermed manglende midler til investeringer. Men manglende driftsmidler er en direkte konsekvens av at mens kollektivtrafikken i andre storbyer i Europa kan basere seg på offentlige driftstilskudd på mellom 50 og 80 prosent, er Oslo på jumboplass, med ca. 30 prosent offentlig tilskudd. Dette må derfor gå galt.

Sporveiens akutte økonomiske krise har tilspisset seg over et års tid. I denne situasjonen ser det ut som om byrådet ikke har noen helhetlig strategi for å løse Sporveiens situasjon, men improviserer fra måned til måned. En og en klattesak sendes fram til bystyret, uten at dette sees i en helhetlig sammenheng eller at det sannsynliggjøres at dette vil bidra til å løse Sporveiens situasjon.

Denne saken er slik sett typisk. Styret i aksjeselskapet Oslo Sporveier mener at her tvinges aksjeselskapet til å selge eiendommer til underpris til eieren. Det stilles spørsmålstegn ved om en slik underpris er å anse som utbytte fra selskapet, et utbytte som vil være lovstridig for et selskap med en negativ egenkapital. Styret kan bare akseptere salgsprisen ut fra en klar betingelse. Som det heter i styrets vedtak: ”Styret gjentar forutsetningen om at overføringen av hjemlene er betinget av at kjøreveien, stasjoner, anlegg og driftsrelatert eiendom vederlagsfritt legges inn i” selskapet.
 
Byrådet, og byrådspartiene, har ved finanskomiteens behandling ikke akseptert styrets betingelser om at Sporveien vederlagsfritt skal få overført sporveisrelatert eiendom. Men den bankerotte Sporveien har ikke ei krone å bidra med i en slik sammenheng. Det Sporveien eventuelt måtte betale for å kjøpe eiendom av kommunen ville bystyret selv måtte bevilge. Kommunen gir og kommunen tar.

Sporveien trenger å styrke sin egenkapital, ikke minst for å oppfylle det krav bystyret har satt til Sporveien for egenfinansiering på 500 millioner for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.
 
SV har tillit til det styret byrådet på vegne av eierne gjennom bedriftsforsamlingen har innsatt for Oslo Sporveier. Byrådet beskriver selv at egenkapitalsituasjonen i selskapet er svak. I den situasjonen kan selskapets styre kun forsvare det foreliggende tilbud om 325 millioner i oppgjør for områdene under Lambertseter Gård under forutsetning av at selskapet vederlagsfritt får overført hjemlene til spor- og stasjonsområder tilknyttet T-banenettet. Vi tror at Sporveisstyret, under Michael Tetzschners ledelse, her opptrer med den ansvarlighet som aksjeloven krever.

Fra SVs side er vi derfor glad for at byrådspartiene i byutviklingskomiteen har snudd, og nå støtter SVs initiativ og forslag i finanskomiteen. Det at bystyret allerede i dag fastslår at Oslo Sporveier vederlagsfritt skal få overført hjemmelen for kjøreveier, stasjoner, anlegg og driftsrelatert eiendom er et bra håndslag til Sporveien.

Legg til kommentar