Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtransport eller kø og kaos

Kollektivtransport eller kø og kaosVi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for KS.

Ifølge analysen vil det bli over dobbelt så dyrt å la biltrafikken ta den ventede trafikkveksten som å bygge ut kollektivsystemet. Forskjellen vil være på over 140 milliarder kroner.  Analysen viser også det overraskende resultat at det ikke spiller noen rolle om vi velger en løsning med dagens fordeling mellom bil og kollektivtrafikk eller en ren bilbasert løsning. Begge vil kreve investeringer på over 280 milliarder kroner fram til 2030. Begge vil også gi en bilandel på over 60 prosent. 

- Dette viser at det er behov for et kraftig trendskifte i bevilgningene til kollektivutbygging. Vi har reelt sett ikke noe valg. Alle andre alternativer har altfor store samfunnsøkonomiske kostnader. Ikke minst i form av kø og trafikkaos, fastslår områdedirektør Helge Eide i KS.

Les selve rapportenBefolkningsvekst

I de ni største byområdene i Norge forventes en befolkningsvekst på 28 prosent fra 2010 til 2030. Befolkningsveksten krever vesentlig kapasitetsøkning i transportsystemet, uavhengig av om veksten er med bil eller tas av miljøvennlige transportformer. Prognosene viser at det daglig vil foretas rundt 2 millioner flere reiser i de ni største byområdene i 2030 enn i 2010.

Kø, kork og kaos

Det kan forventes kø, kork og kaos, spesielt i de største byområdene, hvis kapasiteten ikke økes. Ensidig bilbasert trafikkvekst er betydelig dyrere for samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel. Manglende kapasitetsøkning vil koste samfunnet mellom 9 og 21 milliarder kroner årlig bare i køkostnader.Et Trendscenario, der forventet trafikkvekst i hovedsak tas av bilen, krever investeringer på 273 milliarder kroner de neste 20 åreneEt Bilscenario, der all trafikkvekst skjer ved økt bilbruk, vil kreve investeringer på 292 milliarder kroner neste 20 år.Et Miljøscenario, der all trafikkvekst fordeles på kollektivtransport og sykkel, vil koste 142 milliarder kroner de neste 2 årene.

Klimautslipp og bilbruk

Det vil bli økte klimautslipp med en bilbasert trafikkvekst, selv når det tas hensyn til at bilparken blir mer energieffektiv. Dersom trafikkveksten tas av bilen vil klimautslippene øke med 20 prosent. Hvis trafikkveksten tas av kollektivtransport og sykkel vil klimautslippene øke marginalt.

Om det ikke gjøres noe

Hvis byene ikke satser på økte transportinvesteringer vil køproblemene i byene kunne øke dramatisk, med betydelige framkommelighetsproblemer både for næringslivet og privatpersoner. I de største byområdene er det rimelig å anta at det høye anslaget er det mest reelle, mens det i de fem mindre byområdene vil ta noe tid før kapasitetsgrensen er nådd.  For den enkelte bilist vil situasjonen blir tydelig forverret ved at reisetidene øker dramatisk.

Kommentarer   

#1 Haakon 29-03-2011 09:56
Det er kø og kaos inn til Oslo i dag.
Jeg er fra søndre Buskerud og jobbet 10 år i Oslo. Pga at jeg ikke hadde fast arbeidssted måtte jeg ha med bil.
Problemet er at i Sandvika kommer bilene fra Hønefoss inn på samme E 18.

Det er viktig med kollektivtransp ort. Dette har vi hørt i evigheter. På 90 tallet skulle vi betale mer i bensin og bilavgifter for å satse på tog. Og det ser vi jo hvordan har gått....

Vi må gjøre begge deler. Mange må ha med seg utstyr på jobb. Mange kan ikke ta kollektiv til jobb i barnehage, kollektiv til jobb og samme vei tilbake OG likevel jobbe 100% - eller ha tid til et liv.

Om du tenker på 100 milliarder eller så er det vel så enkelt at det får det koste.
Bilbrukerne betaler så mye i avgifter at det betaler de ned over får år.

Evt : Som Hegnar en gang sa : "Få opp bensinprisen til 30 kroner literen og bompengene til 100 kr passeringen. Da får vi vekk de fattige fra veiene slik at vi rike kommer frem". Litt ironisk
#2 Håvard Pedersen 29-03-2011 10:41
Haakon:
Blant alle de som er avhengig av bil grunnet frakt osv, så er det et uttall bilførere som både bor og jobber tett ved en holdeplass, og parallelt med buss eller bane så transporter de ikke annet enn seg selv og event. matpakka. Det er disse som vi må luka ut av trafikken, for ellers så blir det ikke framkommelig nyttebiltranspo rten uansett hvor mye man invisterer i veier. Dessto flere milliarder man ensidig satser på veiutbygging, dessto flere tar med seg matpakka si fra bussen eller toget, og setter seg i en bil og okkuperer 12-14 m2 vei istedet. Å snu denne trenden, oppnår man bare med voldsom satsing på kollektivtrafik k, slik at flest mulig matpakkebillist er forlater veiene. Først da blir det framkommelig for nyttebiltrafikk en.
#3 Haakon 29-03-2011 14:03
Enig - men fra Buskerud har det hele tiden vært underkapasitet på tog tross de lovede satsinger som kom da avgiftene på bil og bilbruk kom på 90 tallet.
#4 Bjørn 29-03-2011 21:35
Ja, dette har vel ligget i kortene lenge. Jeg mener det er spesielt tre forhold som bidrar til dette, nemlig:

- Storbyene med forsteder vokser for fort og planlegginga tar ikke høyde for kollektivløsnin ger parallelt med utbygginga av boligfeltene/næringsområdene
- Veksten i realøkonomien er så stor at både drifts-, investeringsutg ifter og avgifter relativt blir rimeligere og rimeligere og dette bidrar til to eller flere biler i mange familier. Delte familier fungerer jo i samme retning.
- Utbygginga på vegsiden og treghet og feiltenkning på kollektivsiden vrir også relativt flere reisende på veg kontra kollektive løsninger.

Jeg mener at tradisjonell planlegging og tenkning er den andre utfordringen på dette området. Jernbanverket, NSB og busselskapene tenker for tradisjonelt og er lite kreative på utbyggingssida. Mener vi i SV burde brukt litt ressurser på å finne fram til mer kreative miljøer som kunne utredet en raskere realisering av kollektive transportløsnin ger i og i tilknytning av større byer.
#5 Mads 30-03-2011 02:53
Oslo vokser mest av alle byer i Europa. Gamle Oslo vokser mest i Oslo. Man regner med en vekst på 65 prosent de nærmeste tiårene.

Det tar vi i Gamlebyen konsekvensen av, og jobber derfor at trikken i Bjørvika skal legges via Sørenga og rundt Middelalderpark en, slik at vi kan opprette en Gamlebyen ring.

Bli med og støtt tiltaket!

facebook.com/gamlebyenring
#6 Heidi Bjerga 30-03-2011 10:54
Ingen tvil - kjør på med kollektivsatsin g. Sparer landbruksjord og reduserer utslipp.
#7 Haakon 30-03-2011 13:20
Kollektivt er flott! Når det fungerer. Jeg bor i søndre Buskerud og vi som er avhengig av å jobbe i Oslo kan bare ikke stole på toget.
Det har blitt noe bedre etter i sommer, men det er stadig problemer.

Vi har siden 90 tallet blitt lovet satsing ( se tidligere innlegg ) og det har bare blitt værre.
Jeg har skrevet tidligere om effekten av å spare på vedlikehold som det offentlige stadig gjør og da får vi slike situasjoner. Kjøreledninger faller ned fordi det som holder de oppe har korrodert og blitt svake. Tog utstyr går i stykker. Signalfeil pga gammelt utstyr osv.

Pengene Gro og Jagland i sin tid lovet skulle komme til tog ved å øke bil og bensinpriser gikk i dragsuget - ikke til tog.
Tilliten er borte. Lag gjerne kollektivløsnin ger, men nå får man vise at det kan gjøres FØR man krever inn penger for det. Vi er lurt før og vil ikke bli det igjen!
#8 Haakon 30-03-2011 13:24
Som en skjebnes ironi står nå togene på Oslo S pga signalfeil...

You have no rights to post comments