Miljø og kollektivtrafikk

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrum?

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrumOla Elvestuen fremmet på vegne av Venstre et klokt privat forslag i Oslo bystyre: "Byrådet bes legge fram sak om etablering av et kommunalt parkeringsselskap med som formål å redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opparbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk."

Men da finanskomiteen onsdag skulle behandle innstillingen overfor bystyret hadde Venstre bortforhandlet hele forslaget  med Høyre og Fremskrittspartiet . Et miljøforslag ble til til et forslag om flere parkeringshus i Oslo sentrum:

"1. Det etableres et kommunalt pakeringsorgan.
2. Det nye parkeringsorganet får i oppdrag å vurdere hensiktsmessig lokalisering og etablering av nye underjordiske parkeringshus i sentrum.
3. Antallet parkeringsplasser i sentrum reduseres til fordel for parkering i p-hus under bakken."

Mao stiller  ikke lenger Venstre noe krav om netto reduksjon av parkeringsplasser i Oslo sentrum, men åpner snarere for f.eks. en reduksjon i antall gateparkeringsplasser på gateplan på f.eks. 50 plasser, men samtidig at det kan komme en økning i p-husparkeringsplasser med 500 eller 1.000.

Jeg fremmet på vegne av SV (og med støtte fra Ap) Venstres opprinnelige forslag: "Det nye parkeringsorganet får i oppdra å vurdere hvordan man kan redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opp arbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelgging for kollektivtrafikk.

Venstre kan altså få flertall for sitt initiativ/forslag i bystyret kommende onsdag, men svikter.
Og Venstre sviktet, og stemte i mot sitt eget forslag. Det ble bil og parkeringshus framfor miljøet.

Kommentarer   

#1 Ellen Fjermestad 23-09-2011 08:20
Nei, vi vil ha mindre eksos.
#2 Jack Grimsrud 23-09-2011 09:37
Ja, helt uforståelig at noen tror det blir mindre CO2 med flere parkeringshus - "ute av øye, ute av sinn" bedraget?
#3 Bernt Støylen 23-09-2011 10:47
Reduksjonen av parkeringsplass er - og særlig gateparkering - vil gi som resultat færre Handikapparkeringsplass er i Oslo og dermed dårligere tilgjengelighet for bevegelseshemme de. Parkeringsgaras jer er en dårlig løsning for bevegelseshemme de - man må regne med ca 20 min ekstra tid bare for å få parkert og å komme inn og ut av parkeringsgaras jen med heis. Heisene er ofte trange og som rullestolsbruke r kommer man sist i køen til heisen og må ofte vente flere heiser før man får plass. I privste parkeringshus innebærer dette et praktisk problem ettersom tiden for betalt parkeringstid ofte har løpt ut før man kommer inn i bilen og kan kjøre til bommen. Det tar tid når man må vente på heis og man skal bruke heis for å komme inn i bilen og siden sette fast rullestolen før man kan begynne å kjøre. Det virker som om ingen har tenkt på dette!
#4 Nina Jensen 23-09-2011 11:26
Bra initiativ. Regner med at dere bare fjerner ordinære parkeringsplass er og ikke handikapplasser , som Støylen påpeker?
#5 Ivar J 23-09-2011 13:56
Bernt: Nei, jeg mener de gjenværende gateparkeringsp lasser i sentrum i hovedsak skal reserveres kollektivtrafik k, handikapplasser og el-biler. (og jeg snakker om parkering, ikke midlertidig stopp for av- og pålessing og sånt). Mao; ikke færre handikapplasser .
#6 Håvard 23-09-2011 17:37
Jeg har ikke noen innsidekunnskap her (kun menig venstremedlem), men jeg har ikke fått inntrykk av at Venstre har ønsket å redusere det totale antallet plasser på kort sikt, kun å frigjøre plass i gatene til sykkeltraseer, gågater etc. I min bydel, St.Hanshaugen, er det f.eks. fremmet forslag om beboerparkering i et nytt parkeringshus under parken, som vil frigjøre areal på overflaten på én side, men som også vil gi beboere et trygt og greit sted å parkere bilen og la den stå.

Venstre deler, slik jeg forstår det, ikke visjonen om et helt bilfritt sentrum, da dette fort kan resultere i at folk som nå reiser til sentrum for å handle heller velger kjøpesentra utenfor byen. Dét sagt, så ser jeg ingen grunn til at ikke et stadig bedre utbygd kollektivnett og stadig flere sykkelveier vil redusere behovet for parkeringsplass er, og da er det jo greit å ha et system på plass for å se dette og å handle på den basisen.
#7 John S 24-09-2011 01:47
Det hører med til historien at regjeringen jobber for å privatisere parkeringen i kommunene.
Det er ikke usannsynlig at det først brukes felles midler til å bygge parkeringsanleg g, som så blir gitt til private "venner" av politikere.
#8 Marit Sauge 29-09-2011 18:48
Flere parkeringsplass er vil føre til mer biltrafikk, og det er verken bra for fremkommelighet en for busser og trikker eller for luftkvaliteten. Det er bedre å legge store parkeringsplass er ved passasjertermin aler utenfor Oslo, slik at det blir enklere å reise kollektivt for dem som bor utenfor tettstedene. Handycapplasser kan gis prioritering i bygatene.
#9 Mads 30-09-2011 03:14
Ivar, hvordan gikk det i går, fikk ikke med meg den første delen av bystyret.
#10 Ivar J 30-09-2011 07:06
Mads: joda, Venstres gikk for parkeringshus, og miljøforslaget deres ble endret til (og vedtatt)et bedre-tilrettel eggelse-for-bil en-forslag

You have no rights to post comments