Miljø og kollektivtrafikk

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudet

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudetDet er noe pussig med partiet Venstre; de får til mer i opposisjonsrollen enn i ansvarlig byrådsposisjon. I opposisjon var Venstre i front for å styrke kollektivtilbudet i Oslo. Men nå har Venstres Ola Elvestuen overtatt som samferdselsbyråd:

Kollektivselskapet Ruter mangler 74 millioner kroner for å opprettholde dagens tilbud i Oslo. 30 av disse må kuttes snarest mulig gjennom det Ruter selv kaller tilbudsreduksjon. I tillegg skal 10 millioner kroner kuttes i administrative kostnader. Hvordan de siste drøyt 30 millionene skal spares inn skal Ruter komme tilbake til på nyåret. Dette er trolig bare starten på nedskjæringene i kollektivtilbudet til Oslo-folk.

Venstre var en alliert i å styrke kollektivtilbudet, men skal byråd Elvestuens oppgave være gradvis å bygge det ned?

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Kommentarer   

#1 Kai Rune Mathisen 21-12-2011 18:20
‎- er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.
#2 Borgny Hauge Skogen 21-12-2011 18:20
Kutter der og kutter i buss ruter her.
#3 Rune Mørk Stensrud 21-12-2011 18:21
Oslo er landets Hovedstad.State n burde være ansvarlig for at kollektivtransp orttilbudet​ i denne byen til alle tider blir oppgradert.
#4 Ketil Schyberg 21-12-2011 22:57
Utrolig skuffet. Kommuneøkonomi og kollektivt funker ikke i Oslo
#5 Thorkil Agerup 21-12-2011 22:58
Dårligere tilbud og prisoppgang i februar? Der skurrer det litt?

Nå ryker vel nattavgangene på 31 og 37 vil jeg tro?
#6 Morten Espeseth 21-12-2011 22:59
hm er like dustete her i Drammen og Thorkil.prisen skal opp på billetter,og dårligere rutetilbud.
#7 Sebastian Tunem Arnestad 21-12-2011 23:00
Konkrete forslag om rutekutt:

www.nrk.no/.../​1.7925698

Håper Ruter ikke bare bruker sparekniven på trafikktilbudet , men også i egne rekker.

Nå bør det operatørselskap et som billigst kan kjøre Oslo vest-anbudet faktisk få kontrakten, selv om selvskapet heter UniBuss eller noe annet.
#8 Baard Belsaas 21-12-2011 23:01
‎22 av disse 74 millionene er vel "leie" av T2000. Dette bør Vognselskapet betale (man betaler vel ikke for en tjeneste man ikke får). De gjenstående 52 mill kr sparer vi på å omorganisere KTP-konsernet, slik KTP selv ba om tidligere i år (men Byråden nektet: www.nrk.no/.../​1.7465872). Derved er det 3 mill igjen som kan bruks til å øke dagens tilbud!
#9 Evelyn Rosèn 21-12-2011 23:01
‎"Fantastisk" signaleffekt til oss brukere! Hva gjør dere med dette???
#10 Ivar J 21-12-2011 23:04
Evelyn: Fra Ap/SVs side sa vi ja til KTP ønske om å effektisere/spa re 55 millioner årlig ved å redusere i selskapskaoset. Borgerlige bystyreflertall et sa nei. I tillegg la vi ved budsjettbehandl ingen inn mere penger, for kuttsituasjonen så vi allerede da. Også der sa borgerligheta nei.
#11 Trond Madsø 22-12-2011 07:40
Anbud meg her og anbud meg der. Få en slutt på hele greia. Var innom en side her og sjekka litt rundt... Vi har et eget selskap for billetter, eget selskap for vogner (Oslo Vognselskap), eget selskap for eiendommer, eget selskap for ditt og datt innen Ruter-systemet. Hvor mye har man egentlig spart på det, i forhold til når hele Oslosuppa het Oslo Sporveier? (Og SL i Akershus=)
#12 Thomas Slemtiger Rasmussen 22-12-2011 10:52
Så lenge var Adam og Eva i paradis. Så mye skryt av forbedret tilbud og så kuttes det igjen. Det spiller ingen rolle om kollektivtilbud et er sprengt, ukomfertabelt og upålitelig. Folk skal tvinges over uansett med skyhøye bompenger, rushtidsavgift og forbud mot bil på ekstra kalde dager. Heia Norge!
#13 Thomas Slemtiger Rasmussen 22-12-2011 11:26
Hva legger dere egentlig i "Reversere tilbudsutvidels er fra oktober 2011 (dette gir også endringer for trikken)"? Alle forbedringer som kom i høst reverseres?
#14 Kristian O. Aarseth 22-12-2011 11:26
Ja, altså det de sikter til for trikkens del er vel at det igjen vil kjøres 20 min rute hele søndag, og at det vil kjøres halvtimesruter lenger om morgenen i helgene, slik det var før endringen.
#15 Morten Lien 22-12-2011 12:08
I en politiker- og tilskuddsstyrt verden, hvor pengesekken snus hvert eneste år, er det vel dette noe vi bare må leve med.

For øvrig har vel Akershus fylkeskommune øket tilskuddet, samtidig som Oslo kommune struper krana.

Ruter må jo forholde seg til dette, og jeg misunner i hvert fall ikke de som skal forvalte såvidt uforutsigbare rammer fra år til år.
Politikerne lover og lover (spesielt før valg), men har i praksis ingen forpliktelser ut over det ......
#16 Elisabeth Augdahl 22-12-2011 12:12
Dette er skuffende. Det er nok køer fra før - bil etter bil med ofte kun én person i og masse personbiler sammen danner kø og hindrer oss som kjører buss og trikk i å komme fram. Og bilistene dytter svevestøv ned i lungene våre. Men en stor del av denne byens befolkning viser at de vil ha kollektivtransp ort. Da er signalet Venstre gir nedslående. Hvor blir det av grønnfargen til Elvestuen?
#17 Haakon 22-12-2011 12:18
Hvor skal 74 millioner komme fra, Ivar?
Hva ville du gjort?
#18 Ivar J 22-12-2011 12:23
Haakon: Du finner SVs budsjettalterna tiv for 2012 her
www.budsjett.oslo.kommune.no/. ../
under voteringshefte 1

Bl.a. vil vi tillate KTP å effektivisere ved å rydde opp i den særs byråkratiske selskapsstruktu ren. Det vil gi årlige besparelser på 55 millioner kroner, viser en ekstern gjennomgang som er gjort av dette.
#19 Ove K Kjølstad 22-12-2011 12:26
Det er alltid kjedelig med kutt i budsjetter, men før man tar helt av så bør man se kuttet på 74 millioner kroner opp mot et driftsbudsjett på godt over 5 milliarder kroner. Da kan vel de fleste regne ut hva kuttene betyr. Forøvrig bør de som tror det kun fantes ét aksjeselskap innenfor det gamle Sporveiskonsern et lese gamle årsrapporter. Dere vil bli skuffet.
#20 Marit Sauge 22-12-2011 12:37
Det har vist seg at ruter med lite passasjerer kan ta seg opp hvis de blir forlenget, eller ved å legge om en del av ruta. Dette bør man gjøre med rute 59 isteden for å legge den ned. Den kan forlegnes til Lutvann, Haugerud/Larsbr åten eller Hareløkka/Bøler . Den positive utviklingen kan fortsette. Er ellers enig i at Unibuss bør få anbudet på Oslo vest (rute 30, 31, 31E og 32), som de kjører i dag. Det er viktig at selskapet kan skreddersy tilbudet etter trafikkveksten.
#21 Øyonn Groven Myhren 22-12-2011 13:30
OK. Ruter må effektivisere. Da tenker jeg at dette må tas konstruktivt. Er nokså overbevist om vi kan få en bedre og mer ressurseffektiv kollektivbetjen ing (med ditto mindre svevestøv) om det legges et smartere rutenett for bussene.

Her er noen forslag til løsninger som vi i beboerforeninge ne i sørøst har drøftet oss frem til:

Kværnerbybussen (rute 32), legges ned øst for Oslo S. Kværnerbyen kan betjenes av de gjennomgående bussrutene sørfra (f.eks. rute 34) gjennom en nokså enkel omlegging.

70-bussen kan legges ned. I stedet kan 30-bussen overta 70-bussens trasé øst for Oslo S. (Dette innbærer at 30-bussen ikke lenger vil gå nordover. Nedlegging av 30 nord krever en omlegging av en av de øvrige bussrutene i nord. Her har Ruter selv kommet med forslag i flere av sine strategiplaner.)

Ruter kan opperere med flere delte ruter (a og b). Uti periferien trenger man jo ikke så tett med avganger som mer sentralt. F.eks. kan rutene 34 og 74 slås sammen til én linje og deles i a og b ved Ekeberg camping. 34a kan stoppe på Bryn/Brynseng. 34b kan stoppe på Lambertseter. Så blir a og b like lange, og greie å takte. 74 øst for Lambertseter kan bli matebuss til Lambertseter T. (Eventuelt kan man vurdere å legge ned 74 helt.)

Med forlenging av 34a til Bryn/Brynseng kan den lange rute 23 forkortes tilsvarende. (Det vil si at møtepunktet/end eholdeplassen for linje 34 og 23 forskyves fra Simensbråten til Brynseng/Bryn - der sistnevnte er et ordentlig knutepunkt med flere t-banelinjer/to g. Dette vil bidra til et mer effektivt linjenett.)

Underøkelser viser at 50% av de som reiser via sørkorridoren skal til eller via Groruddalen. Så her er det faktisk grunnlag for å opprette en ny linje. En tverrforbindels e mellom Malmøya/Ulvøya/ Nedre Bekkelaget, Nordstrand togstasjon, Holtet (trikkeholdepla ss), Ryen (t-bane), Brynseng/Bryn (t-bane/tog) vil medvirke til å lette trykket på kollektivlinjen e i sentrum øst. I dag reiser altfor mange inn til sentrum, for så å reise ut igjen.

En tverrforindelse som nevnt over betyr at rute 85 (Malmøya-/Ulvøy abussen) kan legges ned. Å legge ned rute 85 har Ruter forsøkt før, uten å lykkes. Kanskje fordi de ikke har kommet med ett godt avbøtende alternativ.

Tror tiden er ute for rushlinjene 71E og 73.
71 og 73 bør være matebusser til t-banen.

Linje 54 bør ses i sammenheng med linje 34. Kanskje kan den legges ned? Kanskje ved en omlegging/split ting av 34-bussen i nord. Eller 54 bussen kan bli matebuss, sånn som de andre bussrutene på 50-tallet.

Og til slutt en liten hilsen til Unibuss. Jeg har merket meg at Unibuss har bedre sjåfører enn Norgesbuss. Det er bare en annen sjåførmoral. Det er synd for bussreisende på vestkanten at Unibuss ikke er med i anbudet.
#22 Ove Tønnessen 22-12-2011 14:39
Jeg tror det er viktig å nyansere bildet her Ivar. Som mangeårig tillitsvalgt i Sporveien (KTP) har jeg fulgt det politiske spillet rundt organiseringen av kollektivtrafik ken i Oslo. Det gamle AS Oslo Sporveier som tidligere hadde totalansvaret for det meste av kollektivtrafik ken i Oslo er av det tidligere Høyre/Frp-byråd et splittet opp i mange selskaper. Denne fragmenteringen av ansvar og beslutningsmynd ighet har vært en svært kostbar affære for Oslo Kommune. Vi tillitsvalgte ser meningsløsheten i dette hver dag. Bak utskillingen av Bestillerenhete n i AS Oslo Sporveier (i dag en del av Ruter) og opprettelsen av Oslo Vognselskap AS lå et behov hos enkelte ledere/ansatte om å oppnå mer makt enn de hadde innenfor sporveiskonsern et. I dag er en lignende maktkamp i gang innenfor Infrastrukturen heten i KTP der enkelte drømmer om en tilværelse som et eget frittstående infrastrukturse lskap inkludert T-banens togledelse (”jernbaneverkmodellen”).

Denne inneffektive organiseringen var noe av det første nåværende konsernsjef i KTP tok tak i etter at han tiltrådte. Det er utarbeidet forslag til endret organisering av kollektivtrafik ken der enhetene og datterselskapen e foreslås samlet i færre enheter der fokus blir lagt på å unngå dobbeltarbeid og unødig internfaktureri ng og samtidig skape enklere og mer effektive beslutningspros esser. Dette arbeidet, som er solid forankret i styret og bedriftsforsaml ingen i KTP og hos fagforeningene, har helt til nå blitt systematisk motarbeidet av det tidligere Høyre/Frp-byråd et. Dette er ”arven” Venstres nye samferdselsbyrå d Ola Elvestuen har overtatt fra Jøran Kallmyr (Frp).

I den forrige bystyreperioden har Venstre, sammen med Arbeiderpartiet , SV og Rødt sikret flertall for en stabil og god utvikling av kollektivtransp orten i Oslo. De har også medvirket til bystyrevedtaket for noen år siden der det ble vedtatt ikke å konkurranseutse tte driften av trikk og T-bane. Selv om dette vedtaket nå er satt i spill gjennom den siste byrådserklæring en har tillitsvalgte i Sporveien tro på at vi vil se positive endringer i kommende bystyreperiode med Venstre i ”samferdselsstolen”.

Kanskje tar vi feil, men vi skylder Venstre å få sjansen. Uten Venstre på laget vil det heller ikke i denne bystyreperioden være flertall for gode løsninger innenfor kollektivtrafik ken i Oslo. Med de utfordringene kollektivtransp orten står overfor de nærmeste årene er et godt og konstruktivt samarbeid og effektive løsninger viktigere enn noensinne.
#23 Baard Belsaas 22-12-2011 18:29
En nedleggelse av Oslo Vognselskap skal også spare 13 millioner. Det selskapet produserer faktisk ikke annet enn administrasjons utgifter. Og det KTP måtte ha spart på å slippe å eie vognene har de isteden brukt på å mase og rote med Vognselskapet.
#24 Ivar 22-12-2011 18:30
Ove: Selvsagt skal vi fortsatt jobbe for brede allianser for å skape en bedre kollektivtrafik k, også med Venstre. Og det selv om Venstres start er særs skuffende. Og selskapsmylderi et i KTP er jo dessverre Venstres egen baby. Elvestuen har senest i de siste bystyremøter - som byråd - forsvart dette byråkratiet, sløsingen og ansvarspulveris eringen. KTP ber jo om å få rydde opp, men får ikke lov av byråden.
#25 Ove Tønnessen 23-12-2011 00:42
Jeg vet jo også at Venstre har et delansvar for dette. Det finnes krefter i Venstre som gjerne fortsetter dette sløseriet. Og Oslo Vognselskap ledes av en venstremann. Og det kan godt tenkes at den gjennomgangen av organiseringen som nå skal foretas vil ende med at Venstre går tilbake på sin støtte til ikke å konkurranseutse tte driften av trikk og T-bane. Det vil isåfall ødelegge den gode viljen de ansatte viser ved å sørge for at kollektivtrafik ken i Oslo hver dag stiller friske vogner og frakter flere kunder enn noensinne. Avslutningsvis noen spareforslag:

Etter at Venstre sikret en økning på nesten 100 millioner kroner til kollektivtrafik ken i Oslo i 2012 mangler fortsatt Ruter AS 74 millioner kroner ”for å opprettholde dagens tilbud i Oslo”. Som sporveisansatt i over 45 år har jeg ”hørt denne plata” noen ganger tidligere. At Ruter, som kompetanseorgan og bestillerenhet for kollektivtrafik ken i Oslo og Akershus velger slike enkle løsninger som dessuten går utover inntektsgrunnla get vårt er mer fantasiløst enn jeg hadde forventet. Ruter er vel kjent med at det finnes andre muligheter til besparelser uten å ramme rutetilbudet til kundene. Noen stikkord:

•Antall ansatte i Ruter har økt fra ca. 90 personer da selskapet ble opprettet i 2008 til over 120 i dag. I tillegg kommer utstrakt konsulentbruk. Kostnadsbespare lser bør være mulig.
•Avvikle den unødige konstruksjonen Oslo Vognselskap AS og tilbakeføre aktivitetene til KTP (beregnet til 13 millioner kroner pr. år).
•Gjennomføre den effektivisering en av kollektivtransp orten som er foreslått av konsernsjefen, styret, bedriftsforsaml ingen og fagforeningene i KTP (beregnet til 55 millioner kroner pr. år).
•Stoppe utskillingen av Infrastrukturen heten i KTP (som verken er kostnadsberegne t eller finansiert).
#26 Leisha Camden 01-01-2012 18:12
Hvor kan jeg finne en oversikt over hvilke ruter som skal legges ned?? Har googlet alt jeg kan komme på men finner ikke noen info om dette. Takknemlig for hjelp, om noen har en link som fungerer (den over funker ikke dessverre).

You have no rights to post comments