Miljø og kollektivtrafikk

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?"Et av de største hind­rene for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nelse. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal dukke opp nye og ubrukte area­ler i Oslo, og da skal vi bygge ut syk­kel­veier. Poli­ti­kerne er vel­dig for syk­kel­veier. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­kere er for alt som er bra. Å prio­ri­tere betyr på poli­ti­kersk å sette alt på topp, ikke å si at noe er mindre vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Dette er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­kerne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skulle vært hovedsykkelvei.

Jeg har ikke klart å finne noe tall som sier hvor mange par­ke­rings­plas­ser som Oslo kom­mune stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon. Men om vi reg­ner med enkle tall og sier at det par­ke­res i 1.000 km av Oslos veier, og det kan tas inn et sted  mel­lom 1 og 2 mill pr kilo­me­ter, så hav­ner vi et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år — omtrent det som er nød­ven­dig for å få trikke­lin­jene opp på en aksep­ta­bel stan­dard, for å nevne noe," skriver Olav Turvund på bloggen sin.

En tankevekkende artikkel, synes nå jeg. Og særlig nå i debatten om Oslopakke 3, hvor vi ser at flertallspartiene igjen proriterer vei framfor kollektivtrafikk.

Les mer

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 01-06-2012 20:50
Haakon:

Beboerparkering er gateparkering, og som Høyre klokelig mener at bilistene skal betale for.
0 #12 Haakon 02-06-2012 05:37
Ja - de vil med venstre lage store phus for beboere og avgiftsbelegge veiparkering.
Høyre og V ønsker å lage alternativ. Er du for det?
Eller vil du bare ha pengene? Vil en avgift på parkering åpne for de syklistene du snakker om? Eller bare skape penger?
Skal du forsvare det du sier er parkering forbudt eneste løsning. Og det kommenterer du ikke, Ivar.

Legg til kommentar