Miljø og kollektivtrafikk

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?"Et av de største hind­rene for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nelse. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal dukke opp nye og ubrukte area­ler i Oslo, og da skal vi bygge ut syk­kel­veier. Poli­ti­kerne er vel­dig for syk­kel­veier. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­kere er for alt som er bra. Å prio­ri­tere betyr på poli­ti­kersk å sette alt på topp, ikke å si at noe er mindre vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Dette er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­kerne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skulle vært hovedsykkelvei.

Jeg har ikke klart å finne noe tall som sier hvor mange par­ke­rings­plas­ser som Oslo kom­mune stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon. Men om vi reg­ner med enkle tall og sier at det par­ke­res i 1.000 km av Oslos veier, og det kan tas inn et sted  mel­lom 1 og 2 mill pr kilo­me­ter, så hav­ner vi et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år — omtrent det som er nød­ven­dig for å få trikke­lin­jene opp på en aksep­ta­bel stan­dard, for å nevne noe," skriver Olav Turvund på bloggen sin.

En tankevekkende artikkel, synes nå jeg. Og særlig nå i debatten om Oslopakke 3, hvor vi ser at flertallspartiene igjen proriterer vei framfor kollektivtrafikk.

Les mer