Miljø og kollektivtrafikk

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransporten

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransportenSporveisarbeiderne er tydelige i sitt språkbruk når de snakker om politiske prioriteringer i Oslo: "Vi er litt forundret over at det i Oslo nå argumenteres med at en OL-søknad skal generere en framskyndet satsing på kollektivtransporten. Og i tillegg skal søknaden utarbeides og leveres uten at en veit hva kostnaden vil bli.

Følgelig kan det ikke være mangel på penger som er hovedproblemet. Vi kunne heller tenke oss at Oslo satset på «OL»-medalje i å gjøre byen levelig ved en storstilt utbygging av kollektivnettet, anskaffe nye trikker, innhente etterslep og forfall, bygge ny sentrumstunnell for T-banen samt foreta de forlengelsene av nettet byutviklinga lenge har krevd. Noen ukers fest og kostbar moro kan neppe være viktigere enn å få orden i satsingen på kollektivtransporten," skriver Rune Aasen og Sveinar Bones i Oslo Sporveiers Arbeiderforening bl.a. i denne artikkelen.


OL, Oslopakke 3 og kollektivtransporten

Av Rune Aasen (leder) og Sveinar Bones (nestleder),
Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Fortsatt er de politiske løsningene som diskuteres på miljø og samferdselsektoren bruk av bompenger. Endog en økning og forlengelse av et regime som innebærer at folk i Osloregionen, må kjøre bil «som hakka basiller» for at midlene til «storsatsingen» skal skaffes.

Store spørsmål bør stilles til denne strategien. De fleste som følger litt med kan registrere at oljeproduksjonen i verden har en fallende tendens, sjøl med rekordhøye oljepriser. I Norge investeres det rekordsummer i leiting og produksjon, selv om bidraget vil være lite til verdens oljeforbruk. Store økonomier gjør krav på en større andel av verdens samlede produksjon. Mange land gjennomfører studier og skriver rapporter om hvilke konsekvenser redusert oljetilgang vil få i nær framtid.

Fortsatt er veitrafikken, og i særdeleshet i de store byene, en av de største forurenserne i Norge. Det er grunn til å stille seg spørrende til strategien som nå legges opp i diskusjonene rundt videreføringen av Oslopakke 3, Klimameldinga og NTP (Nasjonal Transportplan). De fleste er enige i at å fortsette med gigantisk utbygging av veisystemene ikke vil løse transportproblemene. Det er bare de kollektive transportformene som kan ha framtiden på sin side. I særdeleshet i de største byregionene.

Vi er litt forundret over at det i Oslo nå argumenteres med at en OL-søknad skal generere en framskyndet satsing på kollektivtransporten. Og i tillegg skal søknaden utarbeides og leveres uten at en veit hva kostnaden vil bli.

Følgelig kan det ikke være mangel på penger som er hovedproblemet. Vi kunne heller tenke oss at Oslo satset på «OL»-medalje i å gjøre byen levelig ved en storstilt utbygging av kollektivnettet, anskaffe nye trikker, innhente etterslep og forfall, bygge ny sentrumstunnell for T-banen samt foreta de forlengelsene av nettet byutviklinga lenge har krevd. Noen ukers fest og kostbar moro kan neppe være viktigere enn å få orden i satsingen på kollektivtransporten.

Partiene i Oslo Bystyre bør ta seg selv i nakken og ikke la byens og regionens framtid bli bygd på falsk virkelighetsbeskrivelse, glamor og fest.

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev