Miljø og kollektivtrafikk

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenser

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenserI går fikk Energigjenvinningsetaten et alvorlig varsel om pålegg fra den lokale bydelsoverlege. Bakgrunnen var en feilforsendelse av 15 kg av den radioaktive isotopen Svovel-35 fra Universitetet i Oslo, en feilforsendelse som gikk direkte til forbrenning i Klemetsrud forbrenningsanlegg. Uhellet ligger et år tilbake i tid, og etaten har hemmeligholdt - unnlatt å informere - myndighetene om hendelsen. For dette hemmeligholdet får virksomheten av alvorlig skrape.

Bydelsoverlegens tilsynsbesøk denne uka har avdekket at forbrenningsanlegget på Klemetsrud ikke har noen tekniske systemer for å avdekke uønsket radioaktivt stoff i avfallet, eller andre tiltak for å oppdage slikt avfall. Bydelsoverlegen skriver: "Selv om sannsynligheten er lav kan konsekvensen ved et alvorlig uhell eller en eventuell sabotasje bli svært alvorlig og usikkerheten rundt dette vil kunne oppleves som belastende for ansatte og beboere i området."

Og med 22. juli 2011 i friskt minne: det kan ha dramatiske konsekvenser dersom noen med onde hensikter sender for eksempel 100 kg radioaktivt avfall til forbrenning, og som senere slippes ut i lokalmiljøet gjennom pipeløpet.  
 
Det er bra når bydelsoverlegen pålegger virksomheten å "vurdere risiko for radioaktive utslipp, samt utrede, vurdere og iverksette sikkerhetstiltak for å hindre at radioaktiv forurensing inntrer, samt sikkerhetstiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning."

Les pålegget overfor Energigjenvinngsetaten 
Les Byrådets notat til bystyret