Miljø og kollektivtrafikk

Tøyenparken, som sammenhengende grøntområde

Tøyenparken, som sammenhengende grøntområde

Et av de viktige punktene i avtalen mellom Høyre, Venstre, Kr.F og SV for områdeløftet på Tøyen er dette:

"For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grønt-lokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarkgata slik at bare busser kan passere."

Samtidig ligger det som et grunnpremiss for hele Tøyenopprustningen at dette skal være et prosjekt hvor beboerne selv skal stå helt sentralt i løsningene og valg av virkemidler. Det er derfor spennende når Bymiljøetaten, som en del av prosessen med å utarbeide en konseptvalgutredning for å gjennomføre avtalepunktet over arrangerer, arbeidsverksteder for organisasjonslivet og interesserte. For som det heter i referatet fra møtet: 

"Dialog med interessenter og aktører er en viktig del av metodikken for konseptvalgutredninger for Oslo kommune. Det er av vesentlig betydning at disse gruppene blir hørt og tatt hensyn til for at en skal nå målet om å komme frem til et best mulig konsept for Oslo kommune." Og oppummert: "Synspunktene, oppfattelsene og drømmene om Finnmarkgata og Tøyenparken vil videre bli behandlet i strategidokumentet for KVU Finnmarkgata."

Dette er bra, for det betyr å involvere og lytte til beboerne i området. Les gjerne dokumentet, og kom med kommentarer og innspill. Målet er å få et "sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata." Kan godt være at forsøket som nå er i gang med midlertidig stengning vil vise at stengning ikke er noe godt alternativ. Da skal løsningen være at det "etableres et grønt-lokk over samme område," og hvor biltrafikken kjører under lokket.

Kommentarer   

#1 Mark D. Chapman 11-08-2014 11:21
Et godt dokument som belyser mange sider ved saken, mange fordeler og ulemper.
For meg blir nok en del av ulempene knyttet til trafikk underordnet og alternativet med lokk kan jeg ikke se blir bra, det må da bli så høyt at det ødelegger noe/mye av målsettingen? (Men der kan jeg ta feil.) En kulvert kunne fungere, men har to ulemper: Den må bli utrolig kostbar og trivsels- og miljøeffekten av å bygge rene sykkelbaner i byen for det samme beløp vil jeg tro blir langt større. I tillegg vil prisen lett bli et hinder for at det i det hele tatt blir noe av. Jeg er videre (punkt 2!) også mot tiltak som bedrer situasjonen for bruk av bil (4 felts i kulvert med 70 km/t). Vi trenger ikke økt bilbruk, tvert i mot må den jo reduseres kraftig for å nå klimamålene i alle festtalene.
Det er også derfor jeg legger liten vekt på de punktene som vurderer ulike effekter for trafikken. Fører tiltaket til mindre effektiv (mer tidkrevende) transport med bil o.l. viser all forskning at trafikken reduseres. Det vil selvsagt tross dette bli mer trafikk og problemer andre steder pga. stengingen, det merkes vel allerede, men det understreker bare at man ikke kan gjennomføre kun enkelttiltak her og der, men må ha en plan for hele byen for å få redusert bilbruken. At denne stengingen vil føre til problemer, når det er et slikt enkelttiltak er jo klart. Det vil derfor bli brukt med tyngde mot tiltaket, noe som bør avvises.
Problemet er at tiltakene ellers må være å gjøre alternativer (sykkel, gange og kollektive reiser) mye bedre (billigere, sikrere og raskere) og bruk av bil osv. mer tungvint. Det som skjer er jo akkurat det motsatte, trafikkprobleme r løses ved å bygge ut og bedre framkommelighet for bilen, kollektivt blir stadig dyrere og med noen unntak dårligere og mer trafikk gjør sykling og annen ferdsel i byen farligere.....
Ottar Brox har jo i årevis vist til at en må få bred støtte for tiltak om en skal må til en god miljøpolitikk (og ikke bare klimapolitikk). en kan derfor ikke bare basere seg på begrensende tiltak, avgifter, mindre framkommelighet osv som rammer vanlige folk mer enn de som har nok å rutte med (og derfor også bedre tid som oftest også). Det gir kun flere stemmer til FrP og andre partier som vil bygget ut for bilen på alle fronter.
En må derfor så fort som mulig gå bort fra avgifter og bomringer og over til vegprising, slik at den enkelte kan se at mest mulig miljøvennlig bruk av bil lønner seg økonomisk. Prisen må også knyttes til brukerens ligning, slik at det ikke blir slik at de rike har råd til å kjøre med alle sine biler og de fattige må la den stå, eller selge den.
Selv om ejg er ser ut til å ha havnet langt ute på jordet i forhold til Tøyen saken, viser det for meg i hvert fall at "alt" henger sammen. Det nytter ikke å kjempe for sammenhengende bilfrie grøntområder o.l. uten å snu samferdselpolit ikken generelt. Da vil bare bilmafiaen slå igjennom med sine argumenter om håpløse køer osv. å få sine utbygginger for bilen isteden.
SV og andre må derfor være forberedt på at trafikkargument asjoner mot stegningen må møtes med krav om trafikksenkende tiltak generelt, som bla. kraftig redusert pris for bruk av kollektivtrafik k (med målet om gratis på sikt). At SV/AP byrådet klarte å fryse prisene en periode mener jeg å huske førte til den eneste reduksjonen i bilbruk vi har sett i Oslo. Stå på for slikt. Og gjerne en T-bane ring til lengre ute som gir flere tverrgående muligheter. T-bane ringen ble jo kritisert nord og ned, også av trafikkforskern e, men er jo blitt en kjempesuksess. Slike vyer trenger vi mer av fra SV og andre....
#2 Henrik Gade 11-08-2014 15:50
Jeg lurer på om noen fra boligområdene som ligger inntil ring 2 har blitt hørt i denne prosessen? Det står en del i dokumentet om å ikke øke trafikken i boligområder, men det bor mange mennesker langs ring 2 fra carl berner til der parken begynner. Jeg kjenner ingen som ønsker trafikk nær der de bor.

Så vil jeg si at dokumentet er svært lite visjonært med tanke på hva tøyenparken kan bli uten veien. I tillegg til arealet veien opptar, gjør støy og forurensning en bred sone på hver side av veien ganske ubrukelig til rekreasjonsform ål. Mye av parken er veldig bratt, noe som begrenser bruksmuligheten e, mens det flate området i dag er forbeholdt veien og parkering.

Så vidt jeg forstår kjørte det under 7000 biler i døgnet på denne veien mellom sars gate og tøyensenteret. Det bør være overkommelig for disse å finne seg en annen rute. Gevinsten vil være å skape den største parken i indre by. Østkanten kan få sin Frognerpark, bare bedre! Som det påpekes i dokumentet kan denne parken bli fantastisk dersom man legger nok ressurser i å planlegge den. Dette dokumentet ser ut som en veldig trist start, hvor opprettholdelse av status quo gis altfor mye vekt. Bruk denne muligheten til å skape noe fantastisk!
#3 Andreas Fætten, Lille Tøyen FK 13-08-2014 11:50
Det mangler dessverre et klart idrettsperspekt iv i KVUen så langt;
- Mangel på fotballflater ute: Lille Tøyen Fotballklubb opplever stadig konflikt mellom organisert barnefotball og uorganisert ungdomsfotball på Caltexløkka. Det trengs flere spillflater (fotball, basket ol) i området, gjerne på sirkustomta, gjerne i forbindelse med et nærmiljøanlegg slik som Lilleborgbanen på Torshov.
- Mangel på garderober/klub bhus ved Caltex, Lille Tøyen fotballklubb har foreslått overfor Boligbygg KF og Bymiljøetaten å overføre å oppgradere de to portnerboligene ved fotballbanen til idrettsbygg, som skolen kan bruke på dagtid, og Lille Tøyen FK på kveldstid og i helgene.
- Mangel på treningsflater inne; i forbindelse med bygging av et nytt Tøyenbad bør det innarbeides en flerbrukshall til bruk for tøyen skole på dagtid, og for idrettskretsen på kveldstid.

You have no rights to post comments