Miljø og kollektivtrafikk

Tøyenparken, som sammenhengende grøntområde

Tøyenparken, som sammenhengende grøntområde

Et av de viktige punktene i avtalen mellom Høyre, Venstre, Kr.F og SV for områdeløftet på Tøyen er dette:

"For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grønt-lokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarkgata slik at bare busser kan passere."

Samtidig ligger det som et grunnpremiss for hele Tøyenopprustningen at dette skal være et prosjekt hvor beboerne selv skal stå helt sentralt i løsningene og valg av virkemidler. Det er derfor spennende når Bymiljøetaten, som en del av prosessen med å utarbeide en konseptvalgutredning for å gjennomføre avtalepunktet over arrangerer, arbeidsverksteder for organisasjonslivet og interesserte. For som det heter i referatet fra møtet: 

"Dialog med interessenter og aktører er en viktig del av metodikken for konseptvalgutredninger for Oslo kommune. Det er av vesentlig betydning at disse gruppene blir hørt og tatt hensyn til for at en skal nå målet om å komme frem til et best mulig konsept for Oslo kommune." Og oppummert: "Synspunktene, oppfattelsene og drømmene om Finnmarkgata og Tøyenparken vil videre bli behandlet i strategidokumentet for KVU Finnmarkgata."

Dette er bra, for det betyr å involvere og lytte til beboerne i området. Les gjerne dokumentet, og kom med kommentarer og innspill. Målet er å få et "sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata." Kan godt være at forsøket som nå er i gang med midlertidig stengning vil vise at stengning ikke er noe godt alternativ. Da skal løsningen være at det "etableres et grønt-lokk over samme område," og hvor biltrafikken kjører under lokket.