Miljø og kollektivtrafikk

Ønsker råd: Hva gjør vi med Finnmarksgata?

SV ønsker råd fra innbyggerne.

I Tøyen-avtalen mellom SV og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det blant annet: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor Staten et forsøk med stengning av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere."

Over noen måneder har vi hatt stengning av Finnmarksgata, og hvor kun bussen har sloppet igjennom. Bymiljøetaten har evaluert konsekvensen av at Finnmarkgata på Tøyen ble stengt før sommeren. Bymiljøetaten mener ulempene er større enn fordelene, og anbefaler at Finnmarkgata blir gjenåpnet for trafikk. Etaten mener gaten bør gjenåpnes så fort prøveperioden er ute i begynnelsen av desember.

Målet er tydelig: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata." Stengning kunne være et virkemiddel, som nå er prøvd. Trolig kan Bymiljøeetatens konklusjon være riktig. I så fall har bystyreflertallets partier forpliktet seg gjennom denne formulering: " Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område."

SV ønsker råd. Hva anbefaler du?

Kommentarer   

#1 Espen N Wettre 11-11-2014 17:46
Bilfri gågate kunne vært flott, men spørs om det er folk og faciliteter nok enda.
Et annet problem, som jeg fikk erfare i går, er at det er veldig vanskelig å komme fra øst med bil nå, hvis man har tenkt seg til feks Carl Berner eller Rodeløkka.
#2 Leonora Cecilie Skogler 11-11-2014 17:48
Behold veien.
#3 Hans Gran 11-11-2014 17:56
Finnmarksgata er jo en sentral ferdselsåre som bør åpnes for trafikk. Kan kanskje gjøre noen tekniske tiltak rundt overgangen på flata før krysset på Tøyen?
#4 Atle Rønning 11-11-2014 18:13
Finnmarksgata er en så viktig ferdselsåre at ferdsel her bør sikres. Da er lokk et godt alternativ.
Da unngår man også brudd på Ring 2....
+2 #5 Torbjørn Bjønness 11-11-2014 18:54
Hva er ulempene? At noen må ta buss i stedet?
+2 #6 Line Arneberg 11-11-2014 18:54
Det ville bli et stort løft for området med et sammenhengende grøntområde. Lokk - eller tunnel!
#7 Tove Børsting 11-11-2014 19:33
Siden du ber om råd, tillater jeg meg å fortelle en konsekvens av denne stengingen, for meg og mine medarbeidere. Vi jobber på Tøyen og er ofte på LDS. Vi må nå beregne 10-15 min ekstra tid for å komme dit fordi drosjene må kjøre store omveier. Dette kan da umulig være miljøvennlig. Dessuten er tid penger, og vi bruker offentlige midler. Vi kaster bort mye tid, penger (det er dyrere å kjøre omveier med drosje) og det må bli mer forurensing av all omkjøringen. Hvem er det dette lønner seg for og hvor stor er ulempene?
+3 #8 Erik Johnsen 11-11-2014 19:59
Det bor veldig mange flotte mennesker på Tøyen, og det gjøres en fantastisk innsats fra Tøyenkampanjen. Likevel ser vi at de aller fleste ressurssterke barnefamilier flytter herfra når barna nærmer seg skolealder. Det har ingen sammenheng med for få sammenhengende grøntområder.

Å legge Finnmarksgata under lokk eller i tunnel er et veldig kostbart tiltak, som ikke kommer til å gjøre mye for å løse de faktiske problemene Tøyen sliter med.

Diskusjonen om Finnmarksgata er et blindspor. Det er en begrenset mengde ressurser som kommer til å benyttes for å løfte Tøyen. Da er det viktig å prioritere de tiltakene som faktisk kommer til å ha en effekt på de reelle utfordringene området har.
#9 Reza 11-11-2014 20:10
det ser ikke normalt løsning . Norge er et rik land og har tilgang til høy teknologi .
+1 #10 Jon-Øivind Storaker 11-11-2014 20:11
Jeg er tilhenger av å begrense biltilgjengelig heten i Oslo sentrum, særlig innenfor Ring 1.

Jeg synes likevel Ring 1, Ring 2 og Ring 3 er såpass godt etablerte, logiske og lesbare transportårer at de bør tillates for bilbruk.

Så jeg mener: Lokk (ikke stenge).
+3 #11 Harald Rapp Nilsen 11-11-2014 20:17
Jeg er urbanist og har jobbet endel med trafikk og trafikkanalyser . Og er SV-medlem :-)

Jeg tror Bymiljøetatens betraktninger om mer belastning av gatene rundt med skoler er et poeng å legge merke til. Tøyen skole i Hagegata, Lakkegata skole i Sars gate og Hersleb skole i Lakkegata/Jens Bjelkes gate får alle litt mer trafikkbelastni ng grunnet stengningen av Finnmarksgata.
Jeg har veldig tro på "nedbygginger" av gater og veier i Oslo. Også på de store hovedveien. Lavere fart gir mindre støy og mindre støv. Og høyere trafikksikkerhe t. I Finnmarksgate har gata alt for høy standard til å være midt i byen. Med relativt enkle grep kan hastigheten senkes betydelig slik at det blir hyggeligere å være fotgjenger. På mørke kvelder kan det for noen være et poeng at det er noen biler i gata. Det skaper et visst byliv og en viss trygghet.
+1 #12 Martine Viik 11-11-2014 20:40
Steng frem til gata kan legges lokk på, senk fartsgrensen der og ved alle skolene. Styrk kollektivtilbud et til og fra sentrum og øk parkeringsmulig hetene ved kollektivknutep unkter utenfor Oslo for pendlere utenbys fra.
+2 #13 Heidi Marie Evensen 11-11-2014 21:00
Lokk. Flere grunner:

1) En antakelse om at trafikken bare forflytter seg andre steder. Jeg har ikke sett trafikktellinge r på dette, men jeg synes det ser ut som om det har blitt mye mer kø ned til og opp fra Carl Berner via Grenseveien. Hypotesen om at trafikken bare har flyttet seg er vel enkel å finne ut av om stemmer ved en trafikktelling.

2) Bussen bør uansett gå Finnmarksgata pga reisetid, og da får man ikke stengt gaten helt. Da er det vanskelig å reelt koble sammen grøntområdene på en pen måte.

3) Det er synd å bruke alt det arealet på en nesten ubenyttet vei. Hvis man senker veien og legger lokk over får man en enda større og finere park. Lokk frigir areal til å lage sandvolleyballb aner, klatreanlegg og andre morsomme leker som er tilgjengelig for allmennheten. A la Torshovparken. Synes ikke veien bør åpnes for vanlig trafikk igjen uten å legge lokk på den. Det er nesten respektløst å la hovedparken for Tøyen-befolknin gen plages av en så støyende vei. Det er fint i Botanisk hage også, men der er det bare en bitteliten picnic-plen det er lov å sitte på.
#14 Marianne Grøtte 11-11-2014 21:25
Enig med Heidi Marie. Det må også gjøres noe for dem som bor i gata. Kan en nedgravd vei med lokk forlenges opp mot Trondheimsveien ?
+1 #15 T.B. Hansen 11-11-2014 21:26
Finnmarksgata er en del av Oslos ringveisystem, og kan ikke sperres uten at det får negative konsekvenser for andre gater i området.
#16 Agnes Eide 11-11-2014 21:28
Noen gangbruer kanskje?
#17 Liv Stieng 11-11-2014 21:29
Hvorfor ikke underganger?
+1 #18 Øystein Vinger Johanssen 11-11-2014 21:31
Fett for Øya blir det også.
+2 #19 Kari Bjørklid 11-11-2014 21:32
Finnmarksgata har aldri virket som overtraffikert, skjønte ikke hvorfor man stengte den! Ingen ønsker biler i "sin" vei, men stenger man en, traikkåre, presses trafikken garantert over i andre veier... Lag noen myke bakkelignende broer over, i ett med landskapene på hver side - og få ned farten, smalt for bilene og brede fortau og sykkelveier.
#20 Marianne Grøtte 11-11-2014 21:33
Det er jo et spørsmål om hva som er teknisk mulig, OG hva de ulike løsningene koster, ikke sant? Minner meg om debatten rundt E-18 og Filipstad. Der går tiden, og lite skjer. Tilsynelatende.
+2 #21 Corinne Lyche 11-11-2014 21:49
Behold buss og sykkelfelt
Behold altså veien, plant flere trær langs med veien for å skape en alle. Innfør 30 km fartsgrense.
+1 #22 Kari-Gro Thorstensen 12-11-2014 06:26
Tror det er utopia å stenge Finnmmarksgaten , men går det ikke an å lage noen flotte fotgjengeroverg anger ? Ikke noen knuslete små, men f.eks. 2-delte = 1 parsell for fotgjengere , litt grønt og 1 sykkelvei ?, totalbredden, må være BRED, f.eks. min. 3x en vanlig gangbru. Tenk om SV fikk med "Tøyen-hagen" på å lage en lav hellårs grønn park, mellom fotgjenger og sykker ?
+1 #23 Liker godt politikere som spør 12-11-2014 09:30
Har ingen forutsetning for å velge. Kommet mange gode forslag her. Er opptatt av at barn skal få en trafikk-fri vei til Tøien-badet og friluftsområder fra Tøyen stasjon. Da er kanskje et grønt lokk løsningen? Et som heller svakt, gjerne i svinger slik at barnevogner og rullestoler kan forsere. Ikke noen bratte trapper.
Tone
+1 #24 Anders Rindal 12-11-2014 10:04
Dagens løsning med bare buss gjør at veien blir mindre trafikkert, men skaper ikke noe sammenhengende grøntområde. Jeg mener at enten så må bussen vekk eller så kan gaten åpnes for trafikk igjen dersom ordinær trafikk ikke er sjenerende for de som bor i Finnmarksgata. Jeg ville heller vurdert å gjøre om en del av gatene på Grønland (Tøyengata, Grønlandsleiret ) til gågåter dersom en ønsker å bruke trafikkreguleri ng som virkemiddel for økt trivsel i Gamle Oslo
23 min · Liker
+1 #25 Kari Rustad Lie-Hagen 12-11-2014 10:06
Veldig bra at dem det angår, får være med på å bestemme. Det er de som vet hvordan det er å bo og leve der
#26 Nina Bentzen 12-11-2014 11:43
Finnmarksgata er den østlige delen av Ring2 hvor den vestlige ligger ved Frogneparken. Stengning(tidsb egrenset) som empirisk forskning har gitt resultater, på godt og vondt! Ideen og målet med et sammenhengende grøntområde er fantastisk og viktig for beboere og brukere, når vi vet at barna i dette området disponerer svært få grønne 2m hver(i skoletid/fritid sammenlignet med vest).For å få til et sammenhengende grøntområde er veien en barriere. Men å fjerne den helt vil punktere ring 2, og en viktig kollektivforbin delse øst/vest. Det er også viktig å se ring 2 i sammenheng med kommuneplanen for grønt og infrastruktur i Oslo. Målet er å redusere biltrafikk i bykjernen samt å tilrettelegge for kollektiv bruk(slik at det blir enklere å bevege seg rundt i Oslo kollektivt),med andre ord det er kollektivtrafik ken som setter premissene. Mykere trafikanter som syklister er også en del av infrastukturen, som må på plass i denne planen.Hvis veien skal beholdes er det viktig at den da utformes i forhold til det overordnede grøntområde og på dets premisser med eller uten privatbiler. Slik som noen allerede har nevn med lav fartsgrense, beplantning og gateutforming, som gir de ulike trafikantene en opplevelse av å kjøre gjennom en park!
#27 Marit Oldervik 12-11-2014 14:11
Åpne den opp igjen. Ille å nå måtte passere flere skoler for å komme rundt Tøyenhaven. Hele forsøket virket lite gjennomtenkt.
#28 Ingunn Midttun 12-11-2014 18:50
Stengt gate har berre ført til meir trafikk i andre mykje mindre egna gater. Dette har medført farlegare skulevegar og mykje kø med auka forureining. Syns og det er meir interessant å vurdere andre gater som bilfrie. Finnmarksgata tek unna mykje gjennomgangstra fikk på ein relativt grei måte. Breie, trygge bruer over med beplantning, kafé og leikeapparat/pa rkour ville ha vorte flott.
#29 Grethe Henden 12-11-2014 21:29
Stenging fungerer kanskje på sommeren, men skoleveiene blir for trafikkerte. Veien bør legges ned i tunnel for å gi fleksibilitet og grønne løsninger i det videre arbeidet med parken.
#30 Kristine Meek 13-11-2014 06:54
Lokk. Utrolig lite tilfredsstillen de for oss som bor på kampen/Tøyen med den lite hensiktsmessige omkjøringen som nå tvinger biler inn på alle mulige veier hvor de slettes ikke hører hjemme. Små gater og skolegater i tett bebygde områder har nå fått økt trafikk og mer tung trafikk.
+3 #31 Aino Lundberg 13-11-2014 07:31
Flest mulig privatbiler ut av byn! I Oslo kan man gå langt mer radikalt til verks enn å stenge en gate. Det er rushtrafikk 5-6 timer i døgnet. Alle som ikke bor inne i byen - parkere i utkanten i svære parkeringsbygg/ områder. Shuttle / trikk hvert 3 minutt. Bot for å kjøre inn. Sånn. Så kanman pynte med grønt i en temmelig bildempet by. Og Oslobeboere bør også bruke de samme shuttlesystemen e.
#32 Trude Trold 13-11-2014 20:13
Argumentene om at det ble mer trafikk ved skolene er viktige og vanskelig å si noe imot. Men jeg har nytt godt av lite trafikk (noen kjører likevel), spesielt som syklist på de smale sykkelfeltene, men også på mine mange turer med hunden i parken. Hva med en såkalt 2+ vei? Dvs at det må være minst to personer i kjøretøyet. Lag gjerne veien bredere også, sånn at vi kan få bredere sykkelfelt. Og store bruer/lokk over deler av veien, både med gress og asfalt, så det går fint å rulle/trille/sy kle samt å rusle på mykt underlag.
+1 #33 Ole 13-11-2014 20:30
Gata burde holdes stengt. Lufta på Tøyen har blitt bedre og det er lettere for fotgjengere og syklister å krysse Kjølberggata.

Trafikken som helhet er redusert, trolig fordi gjennomganstraf ikken er flytta til andre veier eller har bortfalt helt (flere går og sykler).

Argumentasjonen om trygghet for å gå der på kveldstid kjøper jeg ikke.Ingen ville bygge en vei gjennom Frognerparken for å bedre tryggheten.

Forøvrig burde Finnmarksgata gjøres smalete og mer "parkmessig". Hvordan er skiltingen gjort om i byen forøvrig for å rute biler bort fra Tøyen?
+3 #34 Olav Torvund 03-12-2014 09:40
Så lenge Oslo har et system med ringveier, er det vanskelig å stenge Finnmarksgata. Da blir det bare et spørsmål om hvem som skal overta biltrafikken. Det bør generelt føres en politikk med det klare mål å redusere biltrafikken i byen, noe dagens byråd ikke gjør. At økningen skal tas kollektivt, med sykkel og gange betyr at man aksepterer status quo, som er for lite ambisiøst.

For meg virker det som et bedre grep å strupe biltrafikken i Økernveien, hele veien fra Økern til Tøyen. Videre redusere Nylandsveien, Lakkegt og Vahlsgt til to kjørefelt, begrense biltrafikk og legge til rette for sykkel. Det vil kanskje ikke hjelpe så mye i Finnmarksgt direkte, men bør bidra til å redusere gjennomkjøringe n gjennom Tøyen og mate mindre trafikk inn i Bjørvika.
+1 #35 Sindre Vik 03-12-2014 10:28
Målformuleringe n i Tøyenavtalen er god! Det ville vært fantastisk (og ikke så rent lite lekkert) å ha et sammenhengende parkdrag fra botanisk hage til Tøyenbadet. Men det blir ikke sammenhengende når veien er der - med eller uten biler. Og så er den delen av ringveien, en av byens hovedferdselsår er, en godt utformet gate, med separate fortau og med plass til både bil og sykkel. Den aller beste løsningen, etter min mening, blir også den dyreste - grav ned Finnmarksgata slik at bilene går i tunnel med skikkelig ventilasjonssys tem, anlegg sammenhengende parkdrag med fine og funksjonelle gang og sykkelstier. Det koster, det er det ikke tvil om, men det er den beste løsningen.
#36 Laila Tønder 03-12-2014 10:59
Jeg mener stengingen må oppheves, selv om jeg bor midt i den deilig stillheten og friske lufta vi har kunnet nyte en stund. Grunnen er at presset er økt rundt tre barneskoler i nabolaget, kan ikke gå på akkord med sikkerheten og følelse av trygghet for unga, kjenner jeg. De som allikevel "tar rennafart" og kjører igjennom sperringen representerer på mange måter en ny fare. De er jo ikke forventet! Snikkjørerne ser ut til å leve med den villfarelsen at bare de gasser på så er de nesten ikke inne på forbudt kjørestrekning, heller. Sukk. Men det der grønne lokket vil jeg gjerne ha, altså! Jobb for det :)
#37 a-jay 04-12-2014 08:13
Det har jo lenge versert planer om å bygge ny Gjøvikbane via Groruddalen. Hvis dette noensinne blir en realitet kan dagens Gjøvikbane-tras e mellom Grensenveien og Økernveien gjøres om til ny trase for Ring 2, og Finnmarksgata kan dermed stenges for godt.

En annen mulighet som åpner seg ved omlegging av Gjøvikbanen er ny super-sykkeltra se mellom Storo og Kjelsås.
#38 Karl martin 25-12-2014 12:49
Nå må bilistene våkne
Jeg har vel ikke lest ett innlegg som forsvarer bilistenes behov for å komme seg frem.
For meg er det ubegripelig at noen kan finne på å stenge en hovedvei - ring 2 for å presse bilistene over på andre veier. Jeg har selv kjørt omveien forbi 4 skoler, som tok meg i snitt 7-8 min. Dette er utenom rushtid, på vei til kunde, eller hente varer. Det betyr dyrere regning til sluttkunde som kan være deg.
Med tanke på at oslo skal øke med 2-300000 innbyggere, burde ikke veiene stenges, men gjøres bedre. Den nevnte delen av finnmarksgata burde legges under bakken og videreføres i tunnel mot vålerengtunnell en. Dette er et tiltak for å møte den økende trafikken som følge av at politikerne skal øke oslos befolkning.
Andre tiltak for å bedre veinettet - tunnel fra tveita til ulsrud. - av og påkjøring langs tidligere smartclub på alnabru. -E6 sørfra burde ha egen bro over ryenkrysset med retning ned i ekebergtunnelle n for å avlaste ryenkrysset. Bussen burde ha busslomme ved esso ryenkrysset, slik at bakenforstående biler ikke låser rundkjøringen.
-rundkjøring som et lokk over ring 3 ved brynsenteret.
Enhver byutvikling må ta hensyn til at bilene er kommet for å bli. De er jo helt fantastiske til å frakte varer med. Jeg husker i gamle dager når finnmarksgaten var 4 felt. Da tok jeg trikken for å komme til kundene. Men det fungerer ikke i dagens samfunn. Med svette og verktøykasse på trikken. Så om politikerne vellger å stenge veier og parkeringsplass er, må jeg nok legge ned virksomheten. Så får innbygerne i oslo kjøpe sine ting på ikea og frakte det hjem på bussen.

Jeg har tidligere prøvd å tipse statens vegvesen om rundkjøringen ved brynsenteret, uten respons. Etter purring på om det var mottatt, fikk jeg svar at det var sendt en annen i systemet.

Når man kjører forbi bygget til statens vegvesen ved brynseng, får man inntrykk av at det jobber mange med å planlegge ( 500 kontorer?)
Men hva satser oslo kommune på utdanning av de som skal bygge veier ? De garantere for 1 plass på skedsmo v.g.s. På anleggslinjen, fordi de ikke har linje i oslo. Fremtiden for oslos veier ser dårlig ut med kun 1 person pr. År utdannet til å kjøre gravemaskin, asfaltmaskin og andre ting som har med annlegg å gjøre.

Min oppfordring til politikerne før valget i høst blir derfor:
-Sats på veibygging slik at innbyggerne i byen kan trives og få utført jobben sin. Og ikke steng veier som fungerer, slik at vi som velgere må slippe ut eksosen vår hos andre velgere.
-opprett en nettside som bilister kan tipse om gode prosjekter. Dette ble gjort for syklistene med mange god innspill på hvor man burde satse
#39 Tove Stenersen 31-12-2014 08:10
Det har vært noen eksperimenter i Holland? med gater der alle deler samme kjørefelt, men feltet er fylt med så mange hindre at biler må kjøre sikksakk og derved ikke kan kjøre fortere enn 30. Dvs plante trær og sette opp benker eller hva vet jeg på en slik måte at det går an å kjøre der, men sakte, så kan man gå og sykle og leke samme sted. Da kan bussen fortsatt gå der, og det vil bråke mindre. Men det vil jo ta litt tid for bussen å komme seg gjennom, da.

You have no rights to post comments