Miljø og kollektivtrafikk

Naturvernforbundet: Stengning av Finnmarksgata en miljøpolitisk suksess

Naturvernforbundet: Stengning av Finnmarksgata en miljøpolitiisk suksess

Naturvernforbundet er svært fornøyd med forsøket med stengning av Finnmarksgata.

I en uttalelse sier Naturverforbundet Oslo Øst: "Finnmarkgata mellom Tøyen og Carl Berners plass har vært stengt for privatbiler siden juni. Kommunens trafikktellinger viser at biltrafikken i hele området har blitt redusert etter stengingen. Forsøket med stenging er dermed en miljøpolitisk suksess, og byrådet fortjener ros for dette.

Reduksjon i biltrafikken er helt nødvendig for å kutte i klimagassutslippene og for å få ned helseskadelig luftforurensning. For reiser i sentrale områder i Oslo bør det være helt unødvendig med bruk av privatbil, og kollektivtrafikk, sykkel og gange må ta unna det meste av transporten. Trafikktellinger viser at biltrafikken har økt i gatene i området rundt Finnmarkgata etter stengingen, fordi en del bilister finner andre veier, men ikke like mye som den trafikken som før gikk i Finnmarkgata. Dermed er en del biltrafikk enten overført til f.eks. Ring 3, eller de reisende velger mindre bil og mer kollektivtransport, sykkel og gange. På lang sikt kan denne effekten bli enda større.

Kommunens bymiljøetat mener at det har blitt dårligere trafikksikkerhet i området pga. både mer trafikk fordi barneskoler og fordi biltrafikken mellom Tøyen og Carl Berners plass nå går gjennom flere kryss enn før. Hvis Finnmarkgata må åpnes igjen for privatbiler for å bedre trafikksikkerheten, krever Naturvernforbundet Oslo Øst at kommunen gjør så mye som mulig for å holde biltrafikken nede i området.

Lavere fartsgrenser, smalere veibane og fartshumper som er utformet slik at bussene ikke påvirkes, er tiltak som må på plass før gaten eventuelt gjenåpnes for privatbiler. Det må innføres betaling for gateparkeringsplasser i Grünerløkka bydel for å holde biltrafikken nede og for å sikre kollektivtransport, sykkel og gange et større økonomisk fortrinn.

På lang sikt vil et lokk over Finnmarkgata gi bedre bomiljø og mer sammenhengende grøntområder i byen. Men biltrafikken forurenser selv om den kjører i tunnel et lite stykke. Lokk løser derfor ikke det grunnleggende problemet: Biltrafikken er for høy i Oslo."

Kommentarer   

0 #1 Sindre Flø 03-12-2014 07:58
Trafikken i Finnmarksgata er utvilsomt redusert kraftig. Men mitt tips er at alt er flytta til andre gater. Eg går dagleg langs Økernvegen og kryssar F. Ser at trafikken i Ø har auka (ser ut for meg...); dette er ein veg der barn må krysse for å kome til og fra barneskule og barnehage.
-1 #2 Ole 03-12-2014 08:06
Men Sindre, dette bør du ikke tippe nå om. Vi har fakta. Det heter i rapporten fra trafikktellinge ne: "Når det gjelder de andre veiene, er det bare Sørligata som har fått økt trafikk. I både Økernveien og Kjølberggata er trafikken redusert etter at Finnmarkgata ble stengt for
gjennomkjøring."
0 #3 Hmm 03-12-2014 09:59
Det fremgår av rapporten at det er økning av trafikken i Sars gate. Det fremgår ikke når på døgnet tellingene er foretatt, men særlig i rushen er forskjellen STOR før og etter stenginga. Gruer meg til enda dårligere luftkvalitet utover vinteren, når bilene står i stampe utenfor vinduet. Skal gata stenges lenger, må en se på hvordan å få til drastisk reduksjon av trafikken langs alle boligblokkene i Sars gate.
0 #4 Mark D. Chapman 03-12-2014 12:14
Som Ottar Brox har påpekt mange ganger: Folk flest er villige til å både ofre økonomi og ulemper for å bedre miljøet på de fleste områder, men bare viss de opplever at "alle" må stille opp likt, rammes likt og det er overbevisende at tiltakene er effektive i forhold til ulempene og det utvikles og utbygges gode alternativer.
Veistegninger, gågater, redusert framkommelighet (lyskryss som ikke er synkronisert) vil redusere trafikken, men kan også provosere og kunne gi "fremskritts"pa rtiet stemmer, om tiltaket virker formålsløst eller rammer noen spesielt. På sikt vil det ikke tjene miljøet.
Hvis det skulle bli som med bomringen: klart flere ulemper og kostnader for folk som bor i øst enn vest, øker sannsynligheten for slik misnøye.
Det samme gjelder om ikke de begrensende/hin drende tiltakene følges opp med økt satsing på kollektivtrafik k og sykkelbaner. Her loves det jo gull og grønne skoger bestandig, men så blir det heller salderingsposter.
SV fortjener stor ros for at de stod på for T-bane ringen tross politisk motstand og påstander fra trafikkforskern e om manglende trafikkgrunnlag . Et eksempel på at forskning, selv om det er helt nødvendig i mange tilfeller, kan ta fullstendig feil, dette kanskje mest i samfunnsforskni ng. Ringen er en knallsuksess. Nå er kanskje tiden inne for en ytre T-banering: Furuset, Grorud, Kjelsås, Sognsvann,Røa.
litt på siden av saken her, men en slik ring vil redusere trafikk både med bil og bane inn og ut av byen når en skal på tvers.
Hovedpoenget er at en før (permanente) stenginger må bedre andre tilbud slik at en får en dobbelt reduserende effekt på bilbruk og helst mindre ulemper enn før. Mao. før permanent stenging av FG må en se på kollektive tiltak som kan redusere biltrafikken ytterligere og spesielt i forhold til de gater der det har økt. Rimeligere eller gratis kollektivtilbud vil jo ordne dette raskt også!
Min kjepphest er dessuten veiprising (istedenfor bompenger og andre avgifter), slik at brukeren av bilen ser et fornuftig forhold mellom hvorfor det koster(rushtid, bysentrum, gode kollektive alternativer mm mm) og bruksmønster. Kobles kostnaden til ligningen, så betaler man for bilbruken også ut fra lommeboka og alle ser det rettferdige (unntatt de rike i vest sannsynligvis, men de vil jo alltid ha mer og beholde sine privilegier.... ). Dette vil redusere trafikken så effektivt på sikt at en da lett kan se hvor gater kan stenges, filer reduseres osv. og syklister og gående kan overta. Mao. en god sirkel der alle opplever fordelen i sitt eget miljø.
0 #5 Bjørn L. Wikstrøm 04-12-2014 09:40
Tror det er andre tiltak enn stenging av Finnmarksgata som bør prioriteres for å nå målet om mindre biltrafikk. Den alternative sløyfa er lenger, og det har vært en økning i flere av sidegatene - særlig Hagegata, Jens Bjelkes gate, Sars gate, Grenseveien og Økernveien.

Den mest brukte alternative ruta til Finnmarksgata går forbi både Tøyen, Vahl og Hersleb skole. Det er altså skoleveier som blir berørt av den største trafikkøkningen.

Lokk over Finnmarksgata, omgjøring til miljøgate og økt veiprising er mye bedre tiltak enn å late som at trafikken forsvinner uten økning i andre gater ved stenging av gata.

Legg til kommentar