Miljø og kollektivtrafikk

Luftforurensning: Nasjonale mål overskrides i store deler av byen

Helse- og velferdsetaten har lagt fram sin årsrapport for luftkvaliteten i Oslo, og beskjeden er krystallklar:

"Grenseverdiene i forskrift om lokal luftkvalitet er overskredet i sterkt trafikkerte områder av byen. Dette gjelder spesielt for svevestøv. Det vil ikke være mulig å oppnå målene for svevestøv innen målåret 2005 uten tiltak som reduksjon av piggdekkbruk, tiltak mot oppvirvling av støv fra veikanter, redusert forurensning fra vedfyring og bedret motorteknologi."

Helse- og velferdsetaten har lagt fram sin årsrapport for luftkvaliteten i Oslo, og beskjeden er krystallklar:

"Grenseverdiene i forskrift om lokal luftkvalitet er overskredet i sterkt trafikkerte områder av byen. Dette gjelder spesielt for svevestøv. Det vil ikke være mulig å oppnå målene for svevestøv innen målåret 2005 uten tiltak som reduksjon av piggdekkbruk, tiltak mot oppvirvling av støv fra veikanter, redusert forurensning fra vedfyring og bedret motorteknologi. Generelt vil også økt satsing på miljøvennlig kollektivtransport fremme luftkvaliteten. Situasjonen for NO2 er noe bedre, og man vil ha lenger tid til å iverksette tiltak hvis utviklingen viser at dette er nødvendig. Det er igangsatt arbeid med en tiltaksutredning i henhold til krav i forskriften.

Nasjonale mål for lokal luftkvalitet overskrides i store deler av byen. Disse er noe strengere, men også mer langsiktige, enn forskriftens krav. Det anbefales derfor at nasjonale mål legges til grunn i plansammenheng."


Les rapporten