Miljø og kollektivtrafikk

Bedre trafikksikkerhet på Tøyen

Bedre trafikksikkerhet på Tøyen

Trafikksikkerhet for skolebarn, Finnmarksgata i lokk eller kulvert, og stengning av Kolstadgata.

SV er, etter erfaringene med prøvestengning av Finnmarksgata, enig med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti i at det umiddelbart settes i gang arbeid for å bygge lokk eller kulvert over Finnmarkgata for å skape et sammenhengende grøntdrag på Tøyen. Finnmarkgata har i en prøveperiode vært stengt for biltrafikk for å gjøre erfaringer om fremtidens utforming av gata. De fire partiene er enig om at prøvestengingen opphører fra og med i morgen, men at gata fortsatt skal være stengt om sommeren (skoleferien) i tiden frem til lokk/kulvert er ferdig.

Samtidig settes det umiddelbart inn trafikk-sikkerhetstiltak ved skolene i Tøyen-området, med redusert fartsgrense og fysiske hindre for å sikre at fartsgrensene respekteres. Det er også enighet om at Kolstadgata snarest mulig skal stenges for all gjennomkjøringstrafikk, i tråd med ønskene fra bydelsutvalget.

Les mer nedenfor.

 

Bedre trafikksikkerhet på Tøyen

Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Oslo bystyre er etter avtalen om Munch-Tøyen enig om umiddelbart å sette i gang arbeidet for å bygge lokk eller kulvert over Finnmarkgata for å skape et sammenhengende grøntdrag på Tøyen. Finnmarkgata har i en prøveperiode vært stengt for biltrafikk for å gjøre erfaringer om fremtidens utforming av gata. De fire partiene er enig om at prøvestengingen opphører fra og med 29/1, men at gata fortsatt skal være stengt om sommeren (skoleferien) i tiden frem til lokk/kulvert er ferdig.

For å ivareta hensynet til det lokale miljøet og bedre trafikksikkerheten ved skolene i området er de fire partiene enige om en rekke tiltak som en del av at prøvestengingen av Finnmarkgata nå avsluttes.

1. Det settes umiddelbart i gang et utredningsarbeid og prosjekteringsarbeid med sikte på realisering av lokk eller kulvert over Finnmarkgata så snart det er praktisk mulig.

2. Finnmarkgata åpens igjen for ordinær trafikk, men skal holdes stengt om sommeren (i skoleferien) i perioden frem til nytt lokk eller kulvert er ferdigstilt. Det settes i verk tiltak for å begrense hastigheten i Finnmarkgata så snart det er praktisk mulig etter at veien er gjenåpnet.

3. Det iverksettes strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten ved skolene i Tøyenområdet (Tøyen, Hersleb, Vahl, Sofienberg og Lakkegata). Hagegata og Jens Bjelkes gate skal ha 30km fartsgrense og det settes opp fysiske hindrer for å sikre at bilistene respekterer fartsgrensen. I øvrige gater i området vurderes det farts- og trafikkreduserende tiltak i løpet av våren.

4. Kolstadgata stenges for gjennomkjøring så snart som mulig. Det skal fortsatt være tillatt med kjøring til eiendommene og nødvendig henting/bringing og varelevering.

5. Byrådet foretar en gjennomgang av veiskilt i hele Tøyenområdet med hensikt å redusere gjennomfartstrafikken i området og se på muligheter til å kanalisere trafikken via riksveiene og Ring 3.