Miljø og kollektivtrafikk

Ny E18 klart i strid med Klimaforliket: Eksospakke 3 bør bli en klimapakke

Ny E18 klart i strid med Klimaforliket: Eksospakke 3 bør bli en klimapakke

Stortingsflertallet taler med to tunger: Først i Klimaforliket og senest i Nasjonal Transportplan, er det presisert at all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange. Men samtidig ga det samme stortingsflertallet senest i juni klarsignal - og bekreftet igjen like før jul - til en av de feteste eksospakkene (veisystemene) i Norges-historien: ny E18 mellom Asker og Oslo med inntil 14 kjørefelt.

Kollektivselskapet Ruter har synliggjort at det mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus i neste tiårsperiode, for at målet om nullvekst i personbiltrafikken skal kunne innfris. Vi må bruke penger på å bygge både Fornebubane og ny tog og t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Da får vi også god mulighet til å utvide banenettet mot A-hus og Lørenskog, og mot Bærum. Asker og Bærum kommuner må følge opp med å fortette langs banestrekningene, og sørge for at beboerne ikke er avhengige av bil i hverdagen.

Men dette blir jo galematias når stortingsflertallet ikke lar politikken henger sammen: Det vil koste 40 milliarder å realisere den planlagte ny E18 mellom Asker og Oslo med inntil 14 kjørefelt, som forutsatt både i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Veiene inne i Oslo har allerede sprengt kapasitet, og kan ikke absorbere flere biler. Asker kommune argumenterer med at de trenger flere filer til bussene, men når bussene står i stampe inne i Oslo i rushtiden, sier det seg selv at det ikke er flere busser vi trenger for å frakte folk, det er tog og bane.

Mer vei betyr bare enda lenger kø. – Hovedproblemet er at man bygger mer veikapasitet, og det er dokumentert at det utløser mer biltrafikk. Bilturene starter og slutter jo ikke på E18, men begynner i garasjen og slutter på en parkeringsplass. Utbyggingen vil belaste hele Asker og Bærum, sier Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Ingen partier og politikere som stemmer for de gigantiske veiutbyggingene kan med troverdighet snakke om Klimaforliket og at "all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange."