Miljø og kollektivtrafikk

Byøkologisk bo-prosjekt i Mariholtveien: Jeg fremmer forslag i bystyret

http://www.ivarjohansen.no/images/stories/miljo/engamariholtetstort.jpg

Ungdommer tok i bruk det fredede kommunale huset som sto tomt, ulåst og i forfall. De etablerte et spennende byøkologisk boligprosjekt. Bymljøetaten vil kaste ut ungdommene. Jeg fremmer forslag i bystyret for å forhindre det.

I brev sist uke skriver de blant annet: "Bymiljøetaten krever at de som oppholder seg på husmannsplassen fraflytter eiendommen, og medbringer løsøre innen 2 uker. Dersom husmannsplassen ikke er fraflyttet innen dette tidspunkt, vil Bymiljøetaten begjære tvangsfravikelse uten ytterligere varsel, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd bokstav e."

Det er selvsagt elendig forvaltning av fellessskapets verdier når kommunen lar kommunale bolighus stå tomme over flere år. Hus må vedlikeholdes. Vi har en prekær boligmangel. Jeg mener derfor det er kjempebra at ungdommer tar i bruk slike hus, og sørger for vedlikehold og opprustning. De sikrer offentlige interesser der kommunen svikter.

Jeg sendte derfor fredag fram følgende forslag til formell behandling i Oslo bystyre:

1. Bystyret ber byrådet framlegge sak for bystyret på hvorvidt Mariholtveien 97 kan etableres som et økologisk bo-prosjekt.

2. I påvent av slik sak inngås det avtale med de nåværende beboere som innebærer at de midlertidig kan bli værende.

Bymiljøetaten har fanget opp dette signalet, og har invitert beboerne til et møte i morgen. Ved en klok dialog bør dette løse seg.