Miljø og kollektivtrafikk

Oslo kommune står selv for 21 % av klimautslippene i byen

Oslo kommune står selv for 21 % av klimautslippene i byen

SVs Marianne Borgen utfordrer Venstrebyråd Guri Melby, byråden som politisk er ansvarlig for dette klimautslippet.

På Klemetsrud drifter Oslo kommune, ved Energigjenvinningsetaten, Norges største industrianlegg for energigjenvinning av avfall, med en årlig kapasitet på 310 000 tonn avfall. Anlegget står for om lag en fjerdedel av Oslos årlige CO2-utslipp, og er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter.

Anlegget er stabilt og vil fortsatt være i drift om 40 år. Dette gir en god base for teknologiutvikling. CCS på energigjenvinningsanlegg er av stor global interesse, og bruk av CCS vil forsterke energigjenvinningens rolle som en avgjørende del av et kretsløpsbasert avfallssystem.

Varmen fra forbrenningen av restavfall gjenvinnes til fjernvarme og elektrisitet. Anlegget har en årsproduksjon på omtrent 600 GWh fornybar fjernvarme og rundt 160 GWh fornybar elektrisitet. Røykgassen fra forbrenningen går gjennom en omfattende renseprosess i flere trinn for å sikre en trygg separering av alle forurensinger og lavest mulige utslipp. Likevel er det betydelige utslipp av CO2 fra avfallsforbrenningen. På grunn av stadig økende utsortering og gjenvinning av plast kan deler av CO2-fangsten fra forbrenningsanleggene faktisk være CO2-negativ.

Teknologien nå utviklet slik at det er mulig å rense denne type anlegg. SVs Marianne Borgen har derfor utfordret byråd Guri Melby (Venstre) på følgende: «Vil byrådet ta initiativ for sikre at det blir etablert et renseanlegg knyttet til Klemetsrud?»

 

I følge Miljødirektoratet innrapporterte anlegget utslipp på 299700 tonn karbondioksid (CO2) i 2012. Utslipp av CO2 knyttet til biomasse var 178000 tonn. Den tilsynelatende uklarheten skyldes så vidt jeg kan forstå altså om man forholder seg til det totale CO2-utslippet (299700) eller kun den fossile andelen, som altså i 2012 var 121700 tonn CO2.

Rapporteringsregimet for klimagassutslipp er slik at CO2-utslippet knyttet til biomasse ikke telles med på lik linje med fossile CO2-utslipp. Samtidig er det klart at for det globale klimaets del så er kilden til utslippet eller Oslos bokføring av dette uinteressant. Fangst av et CO2-utslipp som er delvis biologisk i opprinnelse, betyr at CO2 tas ut av atmosfæren, såkalt karbonnegativitet.

SV mener at det må være et mål å komme til livs alle typer CO2 utslipp. Derfor ønsker vi at det skal legges til rette for rensning for å kunne ta CO2 ut av kretsløpet.

Statistisk Sentralbyrå oppgir at Oslos samlede klimagassutslipp i 2012 var på 1390000 CO2-ekvivalenter. Det betyr at det totale utslippet fra Klemetsrudanlegget i 2012 tilsvarer 21,4 prosent av kommunens samlede klimagassutslipp.

Kommentarer   

0 #11 Jannicke Gerner Bjerkås 07-04-2015 07:19
Og Tormod Aurlien; 40 % av CO2'en regnes som fossil fordi det er en del plastprodukter som ikke er sortert ut og derfor brennes (bl.a. næringsavfall, avfall fra kommuner uten plastsortering etc.). Det stemmer at karbonfangst (CCS) krever energi, men husk at vi produserer over en TWh med energi årlig fra avfallsforbrenn ingen, i form av fjernvarme og strøm! Miljøregnskapet ved karbonfangst er rungende positivt, men det er kostbart og må utredes grundig både teknologisk, økonomisk og politisk.
0 #12 Ivar J 08-04-2015 07:01
Til diskusjon om tallene: Det er kommunens egen etat, Energigjenvinni ngsetaten, som har gitt disse tallene. De opererer med cirka 300 000 tonn CO2 i 2013. Av dette var 120 000 tonn fossil CO2. Det er riktig at over halvparten av utslippene stammer fra biomasse, men det gjør jo ikke utslippene eller utslippsreduksj onspotensialet til Klemetsrud-anle gget noe mindre.

Legg til kommentar