Miljø og kollektivtrafikk

Behold Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde

Behold Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde

Torunn Borgen Gård mener almenheten i Østmarka nå blir fortrengt av terrengsykkelritt.

I en henvendelse til meg skriver hun blant annet: "Det er viktig for meg at folk i de østlige/sydlige bydelene får lov til å beholde Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde. Det er viktig at det som i alle år har vært allemannseie rent bruksmessig, fortsetter å være det også framover. At ikke en gruppes særinteresser får lov til å ødelegge og gjøre stiene uframkommelige for helt vanlige turgåere. Fra Oppsal/Bøler og i randsonen helt bort til Dalsåsen /Grønmo, er stier og blåmerka løyper gjort om til brede gjørmegater, helt uframkommelig for turgåere. Dette etter et terrengsykkelritt som ble arrangert i slutten av mai. Godkjent av Bymiljøetaten!

Nå viser det seg at de har fått tillatelse til en permanent løype-trasé i samme område, et slags fast utendørsanlegg på allerede eksisterende turstier. Jeg synes dette er helt merkelig, for det vil i realiteten si at turgåere blir fortrengt fra området og mister sin direkte aksess til Østmarka. Det er allerede et faktum at enkelte stier nå har blitt uframkommelige til fots," skriver Torunn Borgen Gård.

Les hele hennes henvendelse nedenfor. Her er det sikkert forskjellige syn, så skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet. Jeg må vurdere å bringe dette inn i arbeidet som pågår i bystyret vedrørende Kommuneplanen.

 

Les henvendelsen Torunn Borgen Gård sendte meg:

Jeg må, med hånden på hjertet, si at du er den eneste politikeren jeg kjenner litt. Men, jeg har fulgt med på din innsats og dine kommentarer, først og fremst i forhold til psykisk utviklingshemmede/HVPU-relatert stoff. Men, dette dreier seg ikke om den saken, men derimot allmennhetens rett og mulighet til bruk av randsonen i Østmarka.  Jeg har skrevet til så mange instanser

Det er viktig for meg at folk i de østlige/sydlige bydelene får lov til å beholde Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde. Det er viktig at det som i alle år har vært allemannseie rent bruksmessig, fortsetter å være det også framover. At ikke en gruppes særinteresser får lov til å ødelegge og gjøre stiene uframkommelige for helt vanlige turgåere. Fra Oppsal/Bøler og i randsonen helt bort til Dalsåsen /Grønmo, er stier og blåmerka løyper gjort om til brede gjørmegater, helt uframkommelig for turgåere. Dette etter et terrengsykkelritt som ble arrangert i slutten av mai. Godkjent av Bymiljøetaten!

Nå viser det seg at de har fått tillatelse til en permanent løype-trasé i samme område, et slags fast utendørsanlegg på allerede eksisterende turstier. Jeg synes dette er helt merkelig, for det vil i realiteten si at turgåere blir fortrengt fra området og mister sin direkte aksess til Østmarka. Det er allerede et faktum at enkelte stier nå har blitt uframkommelige til fots.

Jeg synes det er merkelig at en liten gruppe ressurssterke ekstremsportsyklister får lov til å ødelegge for barn, ungdom og voksne turgåere i bydeler med mye mindre ressurser, økonomisk sett. Turer i skog og mark  har til nå vært et lavterskeltilbud,  man trenger ikke investere i utstyr og man slipper å reise langt for å komme dit. Det siste argumentet er kanskje det viktigste. Skal alle vi som ønsker å gå på tur, kjøre bil til steder der det finnes framkommelige stier, skal barnehager og skoler busse elevene? Da vet du like godt som meg at det ikke lenger er et lavterskeltilbud!

Terrengsyklistene er en liten gruppe. Fra før av har det tatt i bruk skogsbilveien i marka, nå skal de også overta stiene??!! Dette er ressurssterke folk, med svindyre sykler og utstyr, og mye lengre rekkevidde enn turgåere. Hvorfor får disse lov til å ødelegg for de tusenvis av turgåere i Østmarka? Det er jo ikke til å tro at så mange må vike for en gruppes særinteresser?? Det snakkes om å dele, men når syklene overtar stiene, blir de ikke lenger brukende til turgåing. Mange er allerede ødelagt for år framover.

Jeg, og mange med meg, mener at Bymiljøeetaten svikter sine innbyggere ved å la terrengsyklister lage faste installasjoner i nærskogen/randsonen. I friluftsslovens § 11 heter det.

"Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen."

Terrengsyklister tar ikke hensyn, de sliter på naturen og forhindrer andre fra å delta i friluftsliv/oppleve natur. Det kan ikke kalles særlig bærekraftig. Hva når stiene er så nedslitte at det ikke går an å sykle der heller, skal de da tildeles nye løyper? Jeg synes det er både hensynsløst og lite gjennomtenkt å lage slike faste installasjoner i Østmarka, og over et så stort område i randsonen. Det er også slik at mange syklister også vil kjøre på nærliggende stier. På Dalsåsen vil det bety at alle vi andre må finne andre steder å gå tur, eller la det være. Det brukte å være et nettverk av stier over åsen, men brorparten ble ødelagt av hogsten for ett par år siden. De som er igjen er i ferd med å bli ødelagt av syklistene. Jeg håper at du tar tak i saken. Politikerne er jo klar over at folk i våre bydeler trenger tilbud som bedrer livskvalitet og livslengde. Ikke alle har råd til terrengsykler. Ikke alle kan benytte dem heller. Det begrenses av helse og alder!! 

Kommentarer   

0 #1 Øyvin Bergo 30-06-2015 07:02
Bymiljøetaten må bevilge de nødvendige millioner og sette turstiene tilbake i sin omrindelige stand, om ikke bedre. Husker fra mine turer der at det er ufremkomlig for rullestol og barnevogn. Terengsykler må ha egne traséer og krysse turstiene med hjelp av bro eller undergang. Sykkelister har en tendens til å skrike at gående må passe seg. Sykkelister har aldri forstått at det er de som må tilpasse farten.
+3 #2 Syklist 30-06-2015 08:28
Bildet viser spor fra skogsmaskiner, med sykkelspor i.
+3 #3 Vidar Gundersen 30-06-2015 09:56
Det er positivt at du vil sette deg inn i saken, og det er da viktig å være skille mellom konkurranser/ar rangementer, organisert sykling (trening) og rekreasjonssykl ing når man ser på årsaksforhold.
Du må også sette deg inn i rollene til ulike aktører i Østmarka, dvs NOTS, IF Frøy og Fri Flyt. NOTS holder for eksempel på med en demonstasjon på hvordan en sti kan lages bærekraftig og konfliktfri. Denne stirunden har ikke noen ting med idrettsarrangem entet som Østmarkas Venner nå bemerker at er uforsvarlig. Nevnte prosjekt utbedrer og knytter sammen lite brukte og gjengrodde stier for å skape et alternativt bruksmønster for å avlaste populære stier i randsonen.
Samtidig arbeider IF Frøy med å lage en rundløype for konkurransebruk (NM senere denne sommeren) nærmere Grønmo, men ikke på Dalsåsen. Dette har vært et lite brukt turområde.
Du må også merke deg at Østmarkas Venner ikke deltok på en felles befaring av Terrengsykkelri ttets trasé som Bymiljøetaten arrangerte. Bilder av sølepytter tatt dagen etter rittet og før det tørket opp, brukes nå av Østmarkas Venner for det det er verdt for å oppnå ferdselsrestrik sjoner for syklende. Bymiljøetaten bør stille krav til arrangører av konkurranser i Marka, med det ansvar de har mht. naturslitasje.
0 #4 Sissel Morrissey 30-06-2015 11:43
Aktiviteter med Sykkel i marka MÅ BEGRENSES
Slitasjen er meget stor mange steder!
+1 #5 Tom Nilsen 30-06-2015 12:38
Jeg tenker på hva dette betyr fra naturen, og hva disse syklistene selv mener om sin ferd gjennom naturen. En mann går over vidden, retter på en stein så steintrappen blir bedre eller elven lettere kan forseres. Så kommer en syklist og ikke bare sliter ned naturen, men ødelegger stier og kulturlandskap og natur.
0 #6 Tor Ole Grønvoll 30-06-2015 13:07
De små røttene i jorda som binder torven sammen ødelegges når sykler ferdes på de små stiene. Faktisk har et sykkeldekk opptil 8 ganger større marktrykk enn skoen til samme person. De som har ferdes i marka i mange år, ser en drastisk endring i det siste. Det må handles nå for å ta vare på naturen slik at vi tar vare på arven til våre barn. Terrengsykling er egoisme, drar særrabatt av Allmannsloven og bryter mot intensjonen bak denne.
-1 #7 John Y. Jones 01-07-2015 15:04
Det var engang at verdikonservati v betød verdikonservati v, og nikkersadelen representerte en tidlig miljørørsle fra høyresiden som satt en hellig markagrense og lærte generasjoner å gå i marka vinter og sommer. Idag er Høyre-siden motor i arbeidet for å slippe bensindrevet ferdsel inn i det hellige, og trampe ned, skritt for skritt Det hellige som er igjen. Idag er det sentum/venstre som er verdikonservati v.
0 #8 Kjetil Jensen 01-07-2015 20:36
Det er påfallende hvor mange som ikke er kjent med begrepet "korrelasjon betinger ikke kausalitet". Spesielt når det kommer til økt bruk av Marka, så virker det overdrevent lettvint å "skylde" på de syklende for å forklare at favorittstien er "ødelagt". Det er ingen forskning som viser at syklende kan ta alt ansvar for slitasje på Marka, det finnes derimot forskning som viser at gående og syklende er tilnærmet likestilt i sin bruk. Videre så må man ta i betraktning hva som er viktig - en utmark uten bruk, til pomp og prakt for sin egen del, eller utmark som alle bruker og er glade i. Jeg vet hvilket alternativ jeg vil velge, selv om det skulle medføre at de aller mest bynære stiene ser mye bruk. Men, det er åpenbart flere i kommentarfeltet over som gjerne gir avkall på sin rett til å ferdes så Marka får være i fred.

Utsagn som slike i kommentarfeltet vitner om en grenseløs arroganse og egoisme fra flere sider av bordet. Her er det ikke mye "marka er for alle". Det er trist at høyrøstede stemmer som dette får så mye spalteplass, når de langt på vei fleste kommer godt overens i Marka.
0 #9 Torunn Borgen Gård 03-07-2015 08:24
Jeg er glad for at flere og flere engasjerer seg i Østmarka-saken. Det er ett par ting jeg har lyst til å presisere: Det er syklistene som har forårsaket ødeleggelsene som er dokumenter med bilder. Jeg har tok bilder før rittet og etter. Det er syklistene som har forårsaket skadene. Vi som har engasjert oss, vil gjerne at folk skal få bruke utmarka. Men, når slitasjen gjør stier og løyper ubrukelige, er det på sin plass å etterlyse litt ansvarlighet fra terrengsykliste ne side. Til deg som ikke som ikke skjønner det, har jeg en god nyhet: Du kan godt sykle uten hjelm!

Legg til kommentar