Miljø og kollektivtrafikk

Nasjonalpark i Østmarka: Står saken i stampe?

Nasjonalpark i Østmarka: Står saken i stampe

Nå må det handles, mens naturverdiene ennå finnes.

I 2013 vedtok bystyret å anbefale opprettelse av en nasjonalpark i hjertet av Østmarka: ”Dette er et unikt skogsområde med stor verneverdi. Østmarka kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark, der hovedformålet er ivaretagelse av naturverdier, rekreasjon og friluftsliv”. 2 år er gått, og lite skjer.

Østmarka som en unik og bynær nasjonalpark må opprettes og SV vil arbeide for at nasjonalparkprosessen kommer i gang. Norge mangler en nasjonalpark i Østlandets skogsområder, og den siste muligheten ligger i hjertet av Østmarka. På landsbasis er Oslo og Akershus de eneste fylker som ikke har andel i, eller som har konkrete planer om en nasjonalpark. Stockholm er stolt av sin bynære nasjonalpark Tyresta på 20 km2. Oslo kan få en enda større og mer variert nasjonalpark i sitt nærområde. Men da må det handles mens naturverdiene ennå finnes.

Les mer nedenfor.

 

Nasjonalpark i Østmarka – Står saken i stampe?

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

I februar 2013 vedtok Byrådet i Oslo å anbefale opprettelse av en nasjonalpark i hjertet av Østmarka: ”Dette er et unikt skogsområde med stor verneverdi. Østmarka kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark, der hovedformålet er ivaretagelse av naturverdier, rekreasjon og friluftsliv”. En måned senere vedtok bystyret med overveldende flertall å gå inn for nasjonalparken. Det innebar tilbud om vern av 24 km2 skog som eies av Oslo kommune. I sommer behandlet bystyret temaet ”Styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold” (17. juni, Sak 176), og vedtok følgende: ”Byrådet bes ta fornyet initiativ for å få nasjonalpark med et nasjonalparksenter i Østmarka og orientere Oslo bystyre om det fremtidige arbeidet.”

Saken er altså fremdeles ”varm” i byråd og bystyre. For to år siden tok Alna SV til orde for at Oslo kommune skulle arbeide videre for å få startet opp prosessen med å utrede nasjonalpark i Østmarka. Ikke minst er det viktig å opprette politisk kontakt med nabokommunene Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog. Etter det Alna SV erfarer, har lite skjedd.

I dag forvaltes Østmarka etter markaloven som sikrer Markas grenser mot utbygging og som skal bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Samtidig ser vi at byrådet i Oslo kommune selv tar til orde for å sette av bynære områder i marka til mindre typer anlegg som ikke hører naturlig hjemme i Marka, i såkalte aktivitetssoner. Marka spises opp, Markas grenser uthules. Og hvor kan dette i praksis ende?

Markaloven legger heller ikke føringer for skogbruket eller bygging av skogsbilveier for skogsdrift. Dette er hjemlet i skogbruksloven og innebærer at skogen vil kunne bli sterkt berørt av hogst.

Alna SV ser at det er enda større behov en tidligere for at arbeidet med opprettelse av Nasjonalpark i Østmarka må startes opp! Bystyret har sagt ja til nasjonalpark, men samtidig perforeres markagrensa sannsynligvis av det samme bystyret dersom flertallet i dagens bystyre vedtar aktivitetssonene. Selve markagrensen er også under press, blant annet på grunn av stor innflytting til Oslo-området de nærmeste årene.

Østmarka er et viktig rekreasjonområde slik den er fra naturens side med sine utallige vann, åsrygger, daler, myrområder og varierte skogsområder. Bare i Oslo kommune har nærmere 180 000 innbyggere Østmarka som sin nærskog og viktig rekreasjonsområde. Det haster å få opprettet en nasjonalpark som innebærer et vern mot inngrep, men samtidig som vernet ikke skal være til hinder for ferdsel. Gjennom et styrket vern av blant annet skogen og landskapet, vil en nasjonalpark sikre Østmarkas friluftslivskvaliteter, ikke svekke dem.

Østmarka som en unik og bynær nasjonalpark må opprettes og Alna SV vil arbeide for at nasjonalparkprosessen kommer i gang. Norge mangler en nasjonalpark i Østlandets skogsområder, og den siste muligheten ligger i hjertet av Østmarka. På landsbasis er Oslo og Akershus de eneste fylker som ikke har andel i, eller som har konkrete planer om en nasjonalpark. Stockholm er stolt av sin bynære nasjonalpark Tyresta på 20 km2. Oslo kan få en enda større og mer variert nasjonalpark i sitt nærområde. Men da må det handles mens naturverdiene ennå finnes.

(foto: Frank Alm Haugen)

også publisert i Akers Avis 11. sept. 2015

Kommentarer   

0 #1 Stein Kristian Martinsen 15-09-2015 16:24
Nå som kommunevalget er over vil sikkert denne saken bli aktualisert igjen. Mye tyder på at det nye kommunestyret i Ski vil gå inn for en utredning av en mulig nasjonalpark i Østmarka. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig om Oslo og Ski ønsker en slik utredning.
0 #2 Kjell Ødegård 16-09-2015 05:18
Hvis Venstre skal samarbeide med Høyre, så må de presse Høyre til å godta dette, for Høyre i Ski er mot nasjonalpark. Men det burde være overkommelig, siden det ikke krever bevilgning av penger, noe mange andre krav vil gjøre.

Forøvrig bør nasjonalparken gjøres større enn opprinnelig tenkt, ellers vil andre kommuner reagere på Oslos entusiasme fie ideen. For ikke noe av parken er opprinnlig tenkt å ligge innenfor Oslo kommune (riktignok på deres eiendom i Enebakk kommune, men det blir jo noe annet) En bra størrelse vil også hindre for mye trafikk i de mest sårbare områdene, for trafikken av turister etc vil spre seg over større områder.

Legg til kommentar