Miljø og kollektivtrafikk

Dølerud i Østmarka: 2,5 til 4 meter grusvei gjennom vernet eventyrskog?

Dølerud i Østmarka: Fire meter grusvei gjennom vernet eventyrskog?

Spinneren og Dølerud i Østmarka. I 2013 ble dette området vernet etter den såkalte eventyrskogparagrafen i Markaloven. Området på 3,5 kvadratkilometer er vernet fordi det "kan gi unike naturopplevelser" og er preget av gammel skog.

Den kommunale Bymiljøetaten ønsker å legge en fire meter bred grusvei gjennom verneområdet Spinneren via Dølerud. Selve veien blir 2,5 meter bred, men som totalt krever 4 meter opparbeiding. Begrunnelsen fra Bymiljøetatens side er å utvide løype- og turveinettet i Marka for å tilrettelegge for økt bruk.

- Vi ønsker oss så mange som mulig ut på tur, og vi tror at traseen gjør det lettere å komme seg ut med barnevogn og sykkel. Samtidig er det er en utrolig idyllisk sti, sånn som den er nå. Vi ser at den idyllen kan bli ødelagt hvis det kommer en bred trasé der. Det er derfor viktig at det blir en smal trasé, uten for store inngrep, og at den legges utenfor selve tunet på Dølerud, sier Janet Bydal, Markainspektør i Turistforeningen til Aftenposten.

Østmarkas Venner understreker at Dølerud er en av de best bevarte husmannsplassene i Oslomarka, og plassen ligger i et intakt kulturlandskap med ikke mindre enn tre regionalt viktige naturtyper. De mener det finnes fullgode og rimeligere alternativer for å bedre tilgjengeligheten mot Sandbakken uten å gjennomføre et irreversibelt inngrep i verneområdet. Sommertraséen kan løses i forbindelse med utvikling av Grønmo som flerbrukspark via indre del av Grønmo og over til bomvei og videre til Godlia og derfra følge foreslått trasé til parkeringsplassen ved Sandbakken. For vinteraktiviteter kan Sandbakken-løypa opprettholdes og utbedres.

Jeg tror det er klokt å lytte til Østmarkas Venner i denne saken. Hva er synspunktene til andre?

Kommentarer   

#1 Hans Gran 31-01-2016 08:19
Jeg er enig med deg... Det er et av de flotteste områdene i Oslomarka. Det er nok av alternativer for de som må ferdes på grusveier
#2 Florus Groentjes 31-01-2016 08:24
Den saken ligger på bordet i BU-møte Søndre Nordstrand 11. Februar. Rødt, SV, MdG og H er imot, mens AP som har flertallet ønsker en helårsturvei som er universell utformet. Som ifølge bydelsdirektøre n er umulig.
#3 Svein Olav Bruun 31-01-2016 08:26
Jeg er helt enig at dette er et fint område,men burde vi ikke la de som feks er forflytningshem mede også få oppleve dette flotte området ?Dermed er det ikke sakt at veien behøver og være fire meter bred.
#4 Lars-Erik Johannessen 31-01-2016 09:41
Kanskje du skulle lese planforslaget før du legger ut dette innlegget Ivar Johansen? Det er lagt inn "hensynssone" ved Spinneren og Dølerud, dvs. spesielle hensyn til kulturlandskape t der. I tillegg sitter ditt parti i posisjon, så dere kan vel gripe inn når det måtte være hvis det er slik at dere er mot? Uansett hva det måtte bli er det jo dere som er ansvarlige.....
+1 #5 Bjørn Revil 31-01-2016 09:44
"Hensynet til bevegelseshemme te" blir stadig brukt som et argument for bygging av bilveier i marka. Mange bevegelseshemme te protesterer mot at utbyggingsinter esser skyver dem foran seg når de ønsker å bygge bilveier i vernesoner. Det er rimelig mange mil med grusveier allerede og det blir meningsløst at "hensynet til bevegelseshemme de" brukes hver gang man bygge enda en grusvei.

Veien blir fire meter. Blåstien gjennom området er en av de fineste i Østmarka. Det er ikke en "gjørmete sti ingen bruker". Ivar Johansens beskrivelse av området stemmer godt med min oppfatning av det. Dette er et nydelig område og ingen har klart å finne ett eneste argument for at det skal bygges en bilvei i det.meter bred. Det er snakk om en alminnelig grusvei hvor biler skal kunne kjøre og da kan man vanskelig bygge den smalere.
#6 Erik Magnussen 31-01-2016 09:47
Denne saken minner stadig mer Ekebergskogen. Dette var eventyrskogen for noen få som kjempet for å beholde sin egen perle. Idag er den berikelse for tur og opplevelse på grusstier for byens befolkning.
Den foreslåtte veien er 2,5 m bred og vil gjøre det mulig å sykle mellom Østmarka Nord / Sør. I dag er det kun mulig via Enebakkveien. Den foreslåtte veien vil åpne opp dette området for langt flere enn de som bruker området i dag.
#7 Trygve Ødegaard 31-01-2016 09:48
Beklager, det blir helt feil å trykke "liker" her. En grusvei over tunet på Dølerud vil fullstendig rasere dette idylliske stedet. Om en slik grusvei blir en realitet med MDG i byrådet, vil MDG for all framtid bli husket som de som sviktet Østkanten. Heller ikke det forrige byrådet greide å produsere noe annet enn svada-argumente r for denne grusveien. Behovet er rett og slett ikke tilstede! Orker noen å dra igang en underskiftskamp anje mot denne miljø-vandalism en?
#8 Dag Elgethun 31-01-2016 10:36
Jeg er helt enig i at Dølerud og dalen bør skånes for helårsveien, men jeg mener det er behov for en eller annen slags vei mellom Grønmo og Sandbakken. Såvidt jeg har forstått, så har ØV foreslått en annen trasé.
+1 #9 Bente Roli 31-01-2016 10:38
Ikke tale om. Må da kunne holde med de opptråkkede stiene som er. Med slike veier blir mye borte og syklistene i kondomdress kommer og all idyll svinner.
#10 Gaute Sandvik 31-01-2016 13:00
Slike veier/stier bør uansett aldri anlegges maskinelt og bør ikke fundamenteres for biltrafikk. En annen sak er at man altfor ofte benytter maskingrus oppå fibermatte på turstier. Dette er stygt og unaturlig, særlig der fibermatter på grunn av bruk stikker gjennom grusen, og grusen begrenser framkommelighet for rullestilbruker e. Det bør benyttes et for stedet mer naturlig materiale, eks morene hvor man har siktet bort større steiner.
#11 Christine Rosenqvist 31-01-2016 13:02
Javel, så de som er avhengig av grusveier for å nye naturen, de får være tilfreds med de muligheter som finnes? "Allmen tilgjengelighet " gjeldet ikke i naturen? Ikke med en fire meters grusvei engang? Det synes jeg er lite raust. Det er ikke snakk om en asfaltert autostrada, etter hva jeg forstår.
#12 Ivar J 31-01-2016 13:04
Christine: Du så at Østmarkas Venner hadde alternative forslag som sikrer tilgjengelighet ?
#13 Hans Gran 31-01-2016 13:05
Det er jo flust av grusveier i området og disse benyttes flittig. Fine grusveier fra Grønmo til Østmarkkappelet , Rustadsaga/Skul lerudstua og innover. Det kan vel ikke være slik at man må bygge brede grusveier alle steder?
#14 Trygve Ødegaard 31-01-2016 13:08
Det eksistere ikke et behov for at syklister og skiløpere skal ta seg raskere fra Grønmo til Sandbakken. Det som gjør Rondane, Jotunheimen, Hardangervidda, Femundsmarka, og Østmarka til områder med særlig stor rekreasjonsverd i er nettopp FRAVÆRET av VEIER
#15 Kjersti Eidem Dyrhaug 31-01-2016 13:09
Østmarkas venner foreslår en annen trasé. Som ikke går gjennom trolsk og sjelden eventyrskog. Eller som en motorvei over tunet på Østmarkas best bevarte husmannsplass. Og det går allerede grusvei fra Grønnmo som kan utbedres det lille siste stykket til Sandbakken. Grønnmo er jo ikke i Enebakk?!! Og fra skullerud til grønnmo også. Eventyrskog er en sjelden og uberørt naturtype, ikke bare et pent begrep. Det er en grunn til at det ble vernet. Men denne veien viser at vern bare er en vits. Og skjer oppheving av vern så lett her, kan det skje like lett andre steder....
#16 Erik Moxnes 31-01-2016 13:11
For alle som vil stoppe turveien gjennom en vernesone (!) i Marka: møt fram på åpen halvtime i Søndre Nordstrand BU og benytt retten til å si din mening i Åpen halvtime (obs: kun de som bor i bydelen har talerett der.) Østmarkas Venner har et alteernativ for oss som vil ha Ole Brumm løsning - begge deler takk; vern OG turvei. Denne saken kan vinnes!
#17 Jon Kittilsen 31-01-2016 13:15
Jeg kan forstå behovet for en trasé som binder sammen veinettet nord og syd i Østmarka, men den behøver ikke gå der det er foreslått.
Jeg ville foretrekke at man i stedet forlenget den veien som ligger der i dag, som slutter ved Trollvann. Derfra går det en skiløype nettopp til Askvann og Sandbakken.
Denne er lite brukt fordi den ikke kan maskinpreparere s, og bare kan scooterkjøres når det er mye snø. Løypa går på østsiden av Svartkulp og Dølerudåsen og vil også lett kunne knyttes til veien som slutter ved Godlia. Dette vil også gjøre at man kan gå en "rundløye" til og fra Sandbakken fra de fleste utgangspunkter i Østensjø bydel (uten å gå veien om Elvåga).
Dessverre går også denne gjennom Spinnern "friluftsområde ", men ville være mye mindre inngripende utifra mitt ståsted, selvom jeg ikke har kompetanse til å vurdere de byggetekniske aspektene.
Ellers er forslaget til ØV om å utbedre "hovedløypa" fra Smørhullet til Sandbakken også bedre enn å ødelegge området rundt, og stien til, Dølerud.
#18 Benny Banditt 31-01-2016 13:17
Blir helt matt.
Skogen blir jo delt opp i parsellen hvis vi skal ha grusveier i alle retninger.
Dere som vil ha grusvei der er mitt spørsmål til dere hvorfor?
Når det gjelder fremkommelighet for bevegelseshemme de så kan ikke vi menesker rasere naturen for alle og enhver skal se naturen.
Da blir det jo ikke noe natur tilbake da.
Er ikke leire og sump ommerådet natur? Merkelig oppfatning av hva natur er. Natur er hva naturen er. Forstår dere det.
Når menesker griper inn i naturen og lager grusvei så forsvinner naturstien og vi får grus vei.
Altså naturen forsvinner.
Skal vi utbedre framkomligheten så kan vi steinete stien slik att den ikke blir leirete. Dette er noe vi i NOTS har kompetanse på etter å ha jobbet med pioneren. Pioneren er en sti vi i nots har laget/utbedret/ tilrettelagt og den ligger i Skullerud åsen.
Selfølgelig har vi gjort inngrep i natuten for å lage stien, men det er minimale inngrep i forhold til å grusen en trasé.
En ting til.
Er det sånn at dere grus mennesker tror at dere er på skogstur når dere går på grusvei?
Dere er ikke på skogstur når du går på grusvei. Da er du på grusvei og naturen er på siden av grusvei.
Skal du gå i skogen må du gå i skogen.
+1 #19 Helga Gunnarsdóttir 31-01-2016 14:18
Jeg svarer litt på forskjellige spørsmål som har dukket opp. Total bredde på traséen gjennom verneområdet blir i henhold til planen 4 meter, hvorav grus 2,5 m nord for Dølerud og 2 meter sør for Dølerud. Utenfor verneområdet blir total bredde 5 meter inkl 3 meter med grus. Dessuten skal det fjernes trær på utsiden av traseen så total bredde på hele inngrepet kan bli 6-8 meter, se situasjonsskiss e i planen. BYM har i liten grad utredet altenative traséer selv om de var pålagt det av fylkesmannen og flere høringsinstanse r ba om det. Både DNT OO og ØV har foreslått å dele sommer- og vinterferdsel. Ski via en utbedret Sandbakkenløype og sykkel på vestsiden av verneområdet. ØV har foreslått sykkel m mer på grusvei og delvis eksisterende vei via Grønmo, over Godlia og videre til Sandbakken. Da kan blåstien via Dølerud beholdes som den er og utbedres med litt klopping etc.

Forøvrig kan jeg opplyse at de som sammenligner dette med en grusvei for kjøretøy har delvis rett. BYM vil gjøre grusveien til Dølerud så "kraftig" at den tåler litt tyngre maskiner. De vil kjøre inn utstyr for å slå slåttemarka. Slåttemark er en av våre utvalgte naturtyper som har fått et særegent vern va Kongen i statsråd i 2013. Det er full mulig å slå marka med tohjulstraktor som kan stå på Dølerud og med litt dugnad fra Markafolket er det både overkommelig og en hyggelig aktivitet. Vi trenger ikke en grusvei inn i verneområdet for å ta vare på den verdifulle slåttemarka som er en av begrunnelsene for vernet. Hvor er logikken...?
#20 Lill Eikestad 31-01-2016 15:02
HVOR KAN JEG LENKE MEG FAST FOR Å HINDRE BYGGING AV DEN VEIEN?!!!
#21 Lars-Erik Johannessen 31-01-2016 18:47
Jeg tenker at det beste vern av marka er at den tilrettelegges for bruk av så mange som overhodet mulig. Hva som er en god naturopplevelse eller ikke er helt subjektivt, og noen kan ha det fantastisk med å gå en tur på en grusvei, mens andre (som meg selv) heller søker inn mot stinettet. Det betyr ikke at min naturopplevelse er bedre enn andres som heller går på grusen. Når jeg ser hvor mange som f.eks bruker grusen fra Bysætermosen til Vangen på tross av at det finnes både blåsti om sommeren og skiløype om vinteren ser jeg at det er et behov. Dersom marka forblir for de få, tenker jeg at også at den lever farlig. VI ser jo allerede at skisesongen er i ferd med å bli farlig kort, og det betyr mer ferdsel utenfor skiløypene. La oss få så mange som mulig ut på deres egne premisser, med barnevogner, småunger osv.
+2 #22 Helga Gunnarsdóttir 31-01-2016 18:49
Det er så enkelt å gå inn til Dølerud på dagens lettgåtte sti at det kan både små barn og eldre mennesker klare uten problemer. 10 min på grusvei og 10 min på sti. Uttrykksikonet smile

You have no rights to post comments