Miljø og kollektivtrafikk

Byrådet med akutt-tiltak mot luftforurensning

Byrådet med akutt-tiltak mot luftforurensning

Det er helt uakseptabelt at Oslos innbyggere blir syke av lufta, og det er bra at byrådet nå handler.

Byrådet må selvsagt gjøre noe når lufta er farlig. De tiltak som nå settes inn har ikke vært prøvd i Oslo før, og det kan sikkert bli noen innkjøringsutfordringer. Men alternativet – å ikke gjøre noe – er uakseptabelt, og det tror jeg byens innbyggere er helt enige i.

Dette handler om atferdsendringer. For å sikre trygg luft, lavere klimautslipp og en bedre by å bo i, må vi endre på hvordan vi bruker byen. Mindre biltrafikk, mer miljøvennlige biler.

Oslos beredskapsplan har vært begrenset til infotiltak. Vi får nå tiltak på plass som vi kan bruke denne vinteren dersom vi skulle få flere situasjoner med akutt luftforurensing.

I morgen vil byrådet vedta en hasteforskrift slik at Oslo i situasjoner med akuttforurensing kan innføre forbud mot dieselbiler på kommunale veier. Det er en del godt begrunnende unntak. Gjelder fra og med i morgen. Byrådet hadde i dag møte med Veidirektøren og Statens vegvesen og ba om at dette også skal kunne gjelde kommunale veier. Jeg håper staten blir med på laget.

Kommunen vil også stenge kommunale parkeringsplasser i sentrum på dager med akutt forurensing. Ca. 1174 plasser.

Akuttiltak er viktige – men dette er et permanent problem. Vi vil ha lavutslippssoner og oppfordre Stortinget til å få dette på plass. Viktig med rushtidsavgift og miljødifferensiering i bomringen. Og ikke minst: Storsatsing på kollektiv og sykkel – det skaper en bedre by.

Les mer nedenfor, under "les mer."

 

Håndheving:

Parkeringsforbud håndheves av parkeringsvakter i Bymiljøetaten, mens dieselforbud håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det er gebyr på 1500 kr for overtredelse. Oslo kommune har et godt samarbeid med Oslo politidistrikt. Kommunen er allerede i kontakt med politiet og har avtalt et møte med politisjefen på mandag morgen.

Dette forbudet har fungert godt i Bergen.

 

Status på tiltak:

 

Piggdekkgebyr:

Bestemmes av staten. Oslo har gjentatte ganger bedt staten heve gebyret, senest i brev etter møtet med Ketil Solvik Olsen forrige uke. Tatt opp i dagens møte med Statens vegvesen igjen i dag.

 

Miljøfartsgrense:

Bestemmes av staten. Oslo har gjentatte ganger bedt staten sette ned fartsgrensene på E6, E18 og Ring 3 til 60 km/t i vinterhalvåret, senest i brev etter møtet med Ketil Solvik Olsen forrige uke. I dag bekreftet Statens vegvesen at det innføres vinterfartsgrense 60 km/t fra neste vinter.

 

Hyppigere vasking av veiene:

Her har kommunen høy beredskap, og har god dialog med Statens vegvesen om tilsvarende vasking på riksveier. Hovedproblemet for Oslo-lufta er NOx-forurensing, ikke veistøv.

 

Dieselforbud (akuttiltak):

Oslo kommune har forskrift ute på høring om dieselforbud på kommunale veier. Høringsfrist 25. februar. Oslo har bedt staten gjentatte ganger om at dette kan utvides til å gjelde riksveier, senest i møte med Ketil Solvik Olsen. Tatt opp med vegvesenet i dag. Oslo venter på svar.

 

Datokjøring (akuttiltak):

Forskrift om dieselforbud på kommunale veier som er på høring vil også kunne gjelde datokjøring. Effekten er trolig større av dieselforbud, siden NOx-utslippene er vesentlig større fra dieselbiler.

 

Avvisning av skip i havn (akuttiltak):

Mindre aktuelt i Oslo enn i Bergen der det er flere store offshore supplyskip som ligger ute i havna og forurenser. Oslo har mål om å få fast anløpende skip over på landstrøm innen 2020.

 

Begrensning av det kommunale parkeringstilbudet:

Parkeringsavgift på kommunale plasser i sentrum ble økt med 50 % fra nyttår. Nå er det aktuelt å stenge kommunale parkeringsplasser i sentrum i situasjoner med akutt luftforurensing. Dette kommer denne vinteren.

 

Utvidelse av kollektivtilbudet:

Erfaringen fra stenging av Smestadtunnelen i fjor sommer viser at kollektivtilbudet i Oslo har ledig kapasitet og fleksibilitet. Følges tett opp av Ruter.

 

Stenging av gater:

Stenging av konkrete gater som akuttiltak vurderes av fagfolk. Viktig at ikke trafikken bare flytter seg til nabogater i boligområder. Sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt i løpet av bystyreperioden.

 

Økte bompenger på dager med akutt luftforurensing:

Oslo har tatt dette opp med Akershus og dette utredes nå av Oslopakke 3-sekretariatet og Vegdirektoratet. Kan innføres fra neste vinter.

 

Innføre gebyrbaserte lavutslippssoner (permanent):

Har vært svært effektivt i mange europeiske byer, og er et viktig tiltak for å redusere luftforurensing permanent. Oslo er i full gang med å klargjøre en slik lavutslippssone og vil ha opplegget klart i løpet av februar, i første omgang for tyngre kjøretøy og etter modell av piggdekkordningen. Teknisk ukomplisert. Forutsetter lovendring. Vi bør  forventer at Stortinget og Ketil Solvik Olsen raskt får de nødvendige lovendringene på plass.

 

Vedfyring:

Støtte til å bytte til rentbrennende ovner innenfor Ring 3 doblet i fjor, har hatt stor effekt. Det sees nå på hvordan støtteordningen kan utvides og evt. kombineres med et lokalt forbud.

 

MER OM AKUTTILTAK:

 

Hasteforskrift – dieselforbud i situasjoner med akutt luftforurensing

 

Oslo kommune har for tiden en forskrift om kjøreforbud dieselbiler kommunale veier på dager med høy luftforurensing ute på offentlig høring nå med frist 25.02. Det innebærer at forskriften ikke vil gjelde før neste vinter.

I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», dvs i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel.

Byrådet vil i morgen derfor vedta en midlertidig forskrift om dieselforbud som vil gjelde for denne vinteren. Det gjør at dersom det oppstår en ny akuttsituasjon i løpet av de neste månedene vil kommunen ha mulighet til å innføre kjøreforbud mot dieselbiler på kommunale veier. Deretter vil denne bli erstattet av en permanent forskrift basert også på høringsinnspillene.

Følgende unntak gjelder:

a) kjøretøy over 7,5 tonn som benytter Euro VI-teknologi,

b) kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo,

c) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis etter forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede,

d) utrykningskjøretøy,

e) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste,

f) pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse,

g) kjøring til og fra ved fergetransport og flyplass ved avreise/hjemkomst den aktuelle dagen

Dette vil kunne kraft iverksettes i løpet av kort tid (få dager).

Når det gjelder utvidelse av forbudet til å gjelde også statlige veier hadde byrådet dag møte med Vegdirektøren og direktøren for Statens vegvesen Region Øst. Oslo gjorde det klart at vi ønsker at dette forbudet også skal kunne gjelde for statlige veier, og veivesenet vurderer nå denne saken.

Den samme forskriften vil også kunne brukes til å innføre datokjøring. Per i dag er dette vurdert som mindre treffsikkert enn dieselforbud i Oslo, siden det er NOx-utslipp fra dieselbiler som er det største problemet i Oslo.

 

Miljøfartsgrense på vinteren - 60 km/t på riksveier i Oslo fra 1. oktober 2016:

Statens vegvesen har også opplyst om at de fra 1. oktober 2016 vil sette ned fartsgrensen på riksveier i Oslo til 60 km/t i vinter. Dette har Oslo bedt om lenge og det er grunn til å være glad for dette.

 

Stenging av kommunale p-plasser i sentrum på dager med akutt forurensing:

På dager med akutt forurensing vil byrådet stenge av parkeringsplasser i rød sone (i sentrum). Her jobber kommunen på spreng med å få på plass de praktiske løsningene slik at dette også kan gjøres i vinter, dersom det blir aktuelt.

Kommentarer   

-1 #1 Wiggo Frantzen 04-02-2016 13:52
Blir nok mange sykemeldinger fremover. Folk med dieselbil (uansett om det er en 15 år gammel versting eller en ny med minimalt med utslipp) tør ikke reise på jobb. Er selv 100% yrkesaktiv og har en ganske ny diesel-bil. Det blir nok NAV snart her.
0 #2 Kirsten Berrum 04-02-2016 20:42
tør ikke kjørere av dieselbiler reise med kollektivt?
0 #3 Kirsten Berrum 04-02-2016 20:46
Er det farlig for folk med dieselbil å reise kollektivt?
0 #4 Wiggo Frantzen 05-02-2016 09:42
Logistikk og tidsbruk. Det blir 4 timer med reise vs. 40 min. + betydelig bruk av diesel-taxi i jobb. Det beste er om flest bedrifter flytter ut av Oslo.

Legg til kommentar