Miljø og kollektivtrafikk

Bilfritt sentrum nå

Til Oslo Ap, Oslo SV, Rødt Oslo og Oslo Venstre: Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar, krever at Oslo sentrum blir bilfritt innenfor ring 1. Venstre må velge miljøet og sikre bilfritt sentrum i Oslo.

Til Oslo Ap, Oslo SV, Rødt Oslo og Oslo Venstre: Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar, krever at Oslo sentrum blir bilfritt innenfor ring 1. Venstre må velge miljøet og sikre bilfritt sentrum i Oslo.

Transport står for nær en tredel av Norges klimagassutslipp, og i Oslo står veitrafikken alene for godt over halvparten. Skal vi kunne kutte utslippene, må de miljøvennlige alternativene være konkurransedyktige, samtidig som det må bli vanskeligere å bruke bil. Siden 1991 har klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo økt med 16 prosent, og prognosene viser at trafikken vil vokse med over 30 prosent innen 2025. Biltrafikken er også den største kilden til lokal luftforurensning. På grunn av blant annet svevestøv dør 300- 600 personer årlig i Oslo-området som en direkte følge av den dårlige luftkvaliteten, og langt flere lever med plagene det medfører.
Undersøkelser viser at reisetid er viktigst for folks valg av transportmiddel. Det er derfor et problem at biler i Oslo sentrum sinker trikker og busser, dessuten er det vanskelig for syklister og fotgjengere å komme seg fram. Det er vanskelig å være miljøvennlig når bilene dominerer sentrum.  Hvis Oslo sentrum innenfor ring 1 blir bilfritt, vil det bli mer attraktivt å velge miljøvennlige transportmidler, noe som igjen vil føre til lavere klimagassutslipp. Luftkvaliteten vil også bli merkbart bedre, og sentrum vil ha god plass til syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk. Både Ap, SV og Rødt står bak forslaget. Velger Venstre miljøet og går inn for bilfritt Oslo sentrum, er det flertall i bystyret for å holde biltrafikken ute. Det er en forutsetning for ordningen at kollektivtilbudet blir enda bedre og varelevering kan skje innenfor bestemte tider på døgnet.
Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 50% i forhold til 1990-nivå innen 2030. Skal dette målet nås, må det tas tak i utslippene fra veitrafikken. Å gjøre Oslo sentrum bilfritt er et viktig tiltak for å sette grenser for biltrafikken. Venstre står på vippen i Oslo bystyre. Derfor krever Natur og Ungdom at Venstre går inn for et bilfritt Oslo sentrum.