Miljø og kollektivtrafikk

Mot nullutslippsbyen?

Mot nullutslippsbyen?

Mot nullutslippsbyen? Hvordan er luftkvaliteten i Oslo? Hvorfor øker utslippene av klimagasser? Hva må til for å få ren luft i byen og mindre utslipp som skader klimaet?

Oslo kommune har vedtatt ambisiøse mål, både for å redusere globale klimagassutslipp og for å bedre lokal luftkvalitet.

Klimagassutslippene øker og nitrogendioksid og svevestøv er utfordrende for luftkvaliteten lokalt. For begge er transport er hovedkilden til utslipp.

Halvparten av klimagassutslippene fra transport kommer gjennom transport av folk. Overgang til utslippsfrie biler og kollektivtransport, sammen med overgang fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange er tiltak som reduserer utslippene.

Den andre halvparten kommer fra transport av varer og bygge- og gravevirksomhet. Disse utslippene øker. I tillegg til veitrafikk har vedfyring stor påvirkning på lokal luftforurensing. Det viktigste tiltaket er utskiftning til rentbrennende ovner.

Les en gjennomgang av  status for både globale og lokale utslipp – og hvilke tiltak som er iverksatt for å nå målene.