Miljø og kollektivtrafikk

Tomme kommunale hus: Bostedsløse får etablere byøkologisk boligprosjekt

Tomme kommunal hus: Bostedsløse får etablere byøkologisk boligprosjekt

I dag vedtar flertallet i Oslo bystyre (Ap, MDG, SV, Rødt og Venstre) at "Bystyret ber byrådet gå i dialog med Arbeids- og bosamvirket Lysopp Husmannsplass for å realisere det byøkologiske prosjektet i tråd med intensjonene i innbyggerforslaget."

Dette er en løsning jeg er svært fornøyd med, og har jobbet for. Gjennom mange år har bygningene på husmannsplassen Lysopp stått tomme, og som det skjer når bygninger står tomme; betydelig bygningsmessig forfall. Tidvis har de vært okkupert av bostedsløse ungdommer. Gjennom et innbyggerinitiativ til bystyre har ungdommer bedt om å få overta stedet for å sette i stand og ta vare på bygningsmassen med formål om å starte et byøkologisk bofellesskap. Og som et arkitektfirma uttaler vil de se på hvordan stedet med "enkle midler og stor grad av dugnadsinnsats kan gjøres til et by-økologisk forsøksområde med ulike offentlige aktiviteter og tilbud.»

Dette er bra! I byrådserklæringen heter det at «det skal være en variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen» og at vi vil «stimulere til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med nye boformer». Hva er vel da mer naturlig å la driftige ungdommer ta i bruk av felleskapseiendom som ellers bare står tomme og forfaller.

Neste kan kanskje bli Enga gård.

Les mitt innlegg i bystyredebatten nedenfor, under "les mer."

 

Oslo bystyre 29. mars 2017

Ivar Johansen, SV

 

Sak Innbyggerforslag: Ikke riv Lysopp Husmannsplass – La beboerne bli. Realiser Arbeids- og bosamvirket

 

Ordfører,

«Det skal bo folk i husan, hus treng folk og folk treng hus» sang Kari Bremnes på sitt debutalbum i 1980.

Sant nok. Og som jeg har hatt mye fokus på: Oslo kommune er ikke en god nok forvalter av fellesskapets eiendom når bygninger står tomme i år etter år.

Når politikerne svikter i sin ivaretakelse av fellesskapets interesser er det bra når bostedsløse ungdommer tar ansvar. For mange kommunale bygg i Oslo som står tomme. Det fører til forfall, ved blant annet omfattende sopp og råteangrep. Det er «grov uforstand» i tjenesten å la offentlig eiendom stå tomme og forfalle, på samme måte som det er ulovlig å «okkupere» andres eiendom.

Av to «ulovlige» handlinger er politikere som lar boliger og kommunale bygg over hopetall av år stå tomme og forfalle, mer alvorlig enn at bostedsløse i sin fortvilelse går inn i tomme kommunale bygg, overnatter og starter nødvendig rehabilitering og vedlikehold.

Forfallet har gått langt på Lysopp, og også Enga gård. Kommunens bygningsfaglige anbefaler rivning. Da er det bra at ungdom melder seg og sier: Vi kan, med egne ressurser, rehabilitere og vedlikeholde bygningene, slik at de verneverdige interesser blir ivaretatt.

Initiativtakerne har arkitektene Kolab og Kåmmån på laget og sier at de «vil undersøke hvordan husmannsplassen med enkle midler og stor grad av dugnadsinnsats kan gjøres til et by-økologisk forsøksområde med ulike offentlige aktiviteter og tilbud.»

Det er viktig med differensierte boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo i denne byen, og den løsningen det nå legges opp til for denne husmannsplassen er en god oppfølging av byrådserklæringens formuleringer om å «stimulere til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med nye boformer».

Byantikvaren er krystall-klar: «Stedet har over hundre års historie knyttet til menneskelig virksomhet, og bebyggelsen ligger i et kulturlandskap med tydelige spor etter menneskelig bruk. Bevaringen av bygningene tilhørende husmannsplassen Lysopp og den yngre tomannsboligen i byggmesterfunkis, kan gjennom fornyet bruk hindre at kulturlandskapet gror igjen og bidra til formidling av viktig historie.»

Takk til ungdommene som nå trår til, der kommunen selv har sviktet.

«Det skal bo folk i husan, hus treng folk og folk treng hus»