Miljø og kollektivtrafikk

El-bil-lading: Hafslunds nett må ha tilstrekkelig kapasitet

El-bil-lading: Hafslunds nett må ha tilstrekkelig kapasitet

Etter forslag fra SV går et flertall på Stortinget inn for å pålegge regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil. Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.

– Dette er viktige nyheter, særlig for folk som bor tett i byene. Mange har vært redde for å kjøpe elbil fordi de ikke har tilgang til lading hjemme, og mange opplever kunnskapsmangel og problemer med sine borettslagsstyrer i forbindelse med lading, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Det er ikke Oslo kommune selv som leverer strøm til Oslos innbyggere. Innbyggerne er derfor avhengig av den infrastruktur som Hafslund Nett etablerer ved transformatorstasjoner og nettstasjoner, og at de tar høyde for den økte leveranse bil-lading vil representere. Dersom Hafslunds nett-stasjoner ikke dimensjoneres for å møte framtidas behov for nødvendig strømkapasitet til f.eks. garasjeanlegg vil folk vegre seg for å kjøpe el- eller hybridbil.

På sine nettsider gir Hafslund Nett en faglig anbefaling om at nett-stasjoner bør leveres med både 230- og 400-voltstavle. På tross av dette er Hafslunds standard for sine nettstasjoner, også ved utskifting og fornyelse, at nettstasjoner kun dimensjoneres for 230 volt. Det hjelper derfor lite at beboere i borettslag og sameier gjennom lov får en rett til å etablere ladepunkter, dersom ikke Hafslunds nærmeste nettstasjon er dimensjonert for en slik økt kapasitet. Dette tar jeg opp i spørsmål (se nedenfor) byrådet skal besvare overfor bystyret.

 

Spørsmålsstiller: Ivar Johansen (SV) ,

Spørsmålsstiller gruppe:

Til: Byråd Lippestad

Utvalg: SFK

Tittel: Ladestasjoner med tilstrekkelig kapasitet

 

Vedrørende: Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal halvere klimagassutslippene innen 2020, og vi skal være fossilfrie i 2030.

Oslo kommune må tilrettelegge for at alle nye personbiler i Oslo er fossilfrie (elbiler, hydrogen eller biodrivstoff), eller ladbare hybridbiler, i samsvar med nasjonale mål vedtatt av Stortinget.

Elbiler eller ladbare hybridbilder står sentralt, og dermed både ladestasjoner i det offentlige rom, og i boområdene – som borettslag og sameier.

I det kommunen selv ikke leverer strøm direkte til kundene er man avhengig av den infrastruktur som Hafslund Nett etablerer. Kapasiteten ved transformatorstasjoner og nettstasjoner er viktig, og at de tar høyde for den økte leveranse bil-ladning vil representere. Dersom nett-stasjoner ikke dimensjoneres for å møte framtidas behov for nødvendig strømkapasitet i f.eks. garasjeanlegg vil folk vegre seg for å kjøpe el- eller hybridbil.

Jeg merker meg at Hafslund Nett på sine nettsider faglig sett anbefaler at nett-stasjoner blir levert med både 230- og 400-voltstavle.Det heter blant annet: «Tidligere har IT-systemet vært nesten enerådende i Norge for alminnelig forsyning til husholdninger. Ved dette systemet har kunden bare tilgang til 230 volt spenning.

I resten av Europa har ulike tillempninger av TN-systemet vært det vanlige. Kunden har da tilgang til to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt.

230 V benyttes til vanlige elektriske husholdningsapparater og belysning, mens 400 v gir visse fordeler ved blant annet motordrift. Ved stor belastning gir høyere spenningsnivå en lavere strøm og dermed mindre tap.

Nye elektriske anlegg i Norge bygges nå som TN-anlegg. Likeledes blir mange eldre IT-anlegg ombygd til TN-anlegg.»

Og den konkrete anbefaling Hafslund gir på sine nettsider er:

«De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med 3-fas 400 volt eller 1-fas 230 volt. Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading over 20 A strømstyrke. Ønsker du høyere ladeeffekt bør 3-fas benyttes.»

På tross av dette er Hafslunds standard for sine nettstasjoner, også ved utskifting og fornyelse, at nettstasjoner kun dimensjoneres for 230 volt, og at dersom innbyggere ønsker en dimensjonering av Hafslunds transformator og nettstasjoner i tråd med Hafslunds egne anbefalinger (tilgang til to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt) må kundene selv betale merkostnaden.

Jeg antar at begrenset tilgang til nødvendig ladekapasitet vil være det største hinder for at folk vil satse på el- eller hybridbil.

Jeg vil tro at kommunens mål bør være å komme dit at innbyggerne over hele byen snarest har tilgang til nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt, og at dette leveres og bekostes av nettselskapet. Hvordan ser byrådet på dette?