Miljø og kollektivtrafikk

Ormsundveien Økogrend - et boligprosjekt i startgropa

Ormsundveien Økogrend -  et boligprosjekt i startgropa

Anne Rita Andal gjesteblogger i dag om et byøkologisk boligprosjekt på Ormøya:

"På Nedre Bekkelaget i Oslo ligger et av kommunens byøkologiske boligprosjekter, Ormsundveien 14. Prosjektet ble formelt igangsatt i 2007, etter en husokkupasjon et par år tidligere.

Det siste året har arkitektfirmaet Eriksen Skajaa gjennomført et skisseprosjekt for Ormsundveien 14 og de nærliggende tomtene, i fellesskap med beboere og med ulike fagmiljø. Nå er skisseprosjektet ferdig, og rapporten legger opp til et byøkologisk boligområde med rimelige utleieboliger og langsiktige kontrakter, der mennesker med ulik bakgrunn kan bruke grendas fellesfunksjoner som et utgangspunkt for å bygge et stabilt bomiljø med fokus på sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.  Grenda skal ha plass til omtrent 100 personer, og tretti prosent av boligmassen skal holdes av til beboere som av ulike grunner har vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet. Grenda samarbeider med organisasjonene WayBack – Stiftelsen Livet etter soning, og UngOslo, og gjennom skisseprosjektet har vi hatt et spesielt fokus på hvordan sårbare grupper kan integreres i et bomiljø. I tillegg til de enkeltstående leilighetene, vil grenda tilby fellesfunksjoner som barnehage, kafe, butikk, gjesterom og arbeidsplasser for noen av grendas beboere.

Det er Oslo kommune som eier boligene i dag. Eierskapet er fordelt mellom Oslo Havn, Omsorgsbygg og EBY, og beboerne håper at det vil kunne gjennomføres et makeskifte slik at grendas boligstiftelse kan eie eller feste tomtene. Siden tomtene i dag er i fellesskapets eie, er det viktig for beboerne at det ikke skal være mulig for boligstiftelsen å ta utbytte av grenda, men at dette skal bli et inkluderende boligområde som både framtidige beboere, nærmiljøet og Oslos innbyggere skal kunne nyte godt av," skriver hun blant annet.

Les hele hennes tekst under "les mer."

 

Anne Rita Andal  presenterer prosjektet slik:

I 2007 vedtok bystyret i Oslo kommune at Ormsundveien 14 og Enebakkveien 37 skulle bli kommunens byøkologiske pilotprosjekter, med fokus på medvirkning, miljøvennlig rehabilitering av bygningsmassen og sosiale boformer. Med et knapt flertall i bystyret var det lite interesse for prosjektene fra kommunens side, men dagens byråd viser større forståelse for byøkologi, og derfor er det håp om at både nye og eksisterende byøkologiske boligprosjekter skal få bedre rammevilkår.

Ormsundveien 14 er en vernet sveitservilla i bydel Nordstrand. Siden prosjektet ble formelt igangsatt i 2007, har huset blitt gradvis rehabilitert til en enkel standard, gjennom et samarbeid mellom beboere og kommunen.  Huset ligger i en blindvei der det også finnes en militærleir bygd under 2. verdenskrig. I dag står deler av dette området tomt, og bygningenes framtid er uviss. Beboerforeningen i Ormsundveien 14 har en tidsubestemt/evighetskontrakt på huset, mens nabohuset Ormsundveien 12 har stått til nedfalls siden 2008. Ormsundveien 16, også kjent som  Bekkelagstunet, er i dag utleid på en midlertidig kontrakt til stiftelsen Urtehagen. Fram til 2015 fungerte Bekkelagstunet som internat for uteseilere. Nå er krigsleiren i ferd med å bli fredet.

Beboere i Ormsundveien 14 har siden internatet ble nedlagt, samarbeidet med arkitektfirmaet Eriksen Skajaa om å utvikle en skisse for et storskala byøkologisk boligprosjekt i denne gata. I 2016 fikk vi tilskudd fra Husbanken til å gjennomføre en mulighetsstudie, og nå er skisseprosjektet ferdigstilt. I mulighetsstudien har en rekke fagmiljø og organisasjoner vært involvert, blant annet NMBU, WayBack, UngOslo, Bygg og Bevar, og FAFO. Resultatet er Ormsundveien Økogrend – et boligområde med plass til rundt 100 beboere med ulik bakgrunn. Skisseprosjektet har blitt positivt mottatt av en rekke faginstanser og miljøer, både med tanke på oppgradering og bruk av vernet bygningsmasse, integrering av vanskeligstilte, bomiljø,boligsosial innovasjon,  botrygghet og beboerdemokrati.

Det er lagt opp til at en boligstiftelse skal eie bygningene, og at alle beboere leier sin bolig med langsiktig leiekonktrakt og rimelig husleie. Beboerne organiseres gjennom en beboerforening, som skal sikre beboerdemokratiet. Leilighetene skal ha en enkel standard og være fullt fungerende, men det er i tillegg lagt opp til en rekke fellesfunksjoner- og arealer som felles spisesal, arbeidsrom, verksteder, atelier, barnehage, butikk, kafe og dyrkingsområder. Tretti prosent av boligmassen skal holdes av til mennesker som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, blant annet gjennom de to samarbeidsorganisasjonene til grenda, Wayback – Stiftelsen Livet etter soning, og UngOslo. De to organisasjonene representerer henholdsvis straffedømte og unge voksne i barnevernet. I tillegg ønsker vi at bydelen skal få disponere en andel av boligene.

Det er lagt opp til en lav grad av fortetting i grenda, siden store deler av området ser ut til å bli fredet. Mellom de to vernede sveitserhusene er det mulighet for fortettelse, og her er det tegnet inn et selvbyggerhus med leiligheter og en folkesauna i kjelleren. Tanken er at beboerne selv skal bygge leilighetene i dette huset.

Det er også lagt opp til en åpenhet ut mot nabolaget og byen for øvrig. Den planlagte grenda ligger rett ved et populært badeområde med kort vei til byen, og vi tror at grendas fellesfunksjoner som kafe, butikk og pensjonat vil kunne tiltrekke seg både badegjester, turister og lokalbefolkningen.

Oslo er valgt ut til å bli europeisk miljøhovedstad i 2019. Allerede har kommuna tatt et langt steg i riktig retning, med innføring av bilfritt byliv og opprettelse av byøkologisk senter. Ormsundveien Økogrend har et gjennomarbeidet skisseprosjekt som er klart til igangsettelse, og vi tror at deler av grenda vil kunne være i drift i 2019 dersom kommunen og Oslo Havn ønsker det.