Miljø og kollektivtrafikk

Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum

Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum

I byrådserklæringen til det rødgrønne byrådet heter det at byrådet vil «prioritere byliv, fotgjengere, syklister og kollektivreisende på bekostning av privatbil, både når det gjelder plass i byen, finansiering, planlegging og gjennomføring av nye prosjekter.» Som et ledd i dette arbeidet går det frem at « Byrådet vil gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden» og «opprette et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by». Men selvsagt: lagt godt til rette for funksjonshemmede, og nødvendig varelevering.  

Byrådet inviterer nå bystyret til en underveisdrøfting av planene. Som byrådet skriver: "Handlingsprogram for økt byliv inngår i Program Bilfritt byliv som har som målsetting å skape et bedre bymiljøog økt byliv innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden, hvor et bilfritt sentrum er et virkemiddel. Hovedmålsettingen for handlingsprogrammet er å øke bylivet i Oslo sentrum. Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv fra 2018 –2027.

Handlingsprogrammet angir overordnete strategier og anbefalte tiltak for økt byliv i sentrum basert på grundige analyser.Tiltakene er veiledende og ikke en uttømmende liste, og er et redskap for å stimulere til økt byliv i gater, på torg og plasser. Handlingsprogrammet er ikke juridisk bindende, men er et faglig og strategisk grunnlagsdokument for utforming og finansiering av tiltak innenfor programmets geografiske virkeområde. Konsekvenser og løsninger skal utredes blant annet som en del av arbeidet med områderegulering for gater og byrom i sentrum, og det øvrige arbeidet med Bilfritt byliv.  

Byrådet vurderer at hovedstrategiene som foreslås er viktige bidrag til økt byliv i Oslo sentrum. Byrådet anbefaler derfor å slutte seg til hovedmålet i Handlingsprogram for økt byliv om å øke bylivet i Oslo sentrum samt de tre hovedstrategiene:  

- Forbedre forbindelsene til og gjennom sentrum

- Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter

- Fremheve og aktivere skjulte byrom  

Hva tenker du om dette? Bystyrepolitikerne er interessert i å lytte og få dine innspill.

Kommentarer   

#1 Ove K Kjølstad, Oslo sambaskol 22-02-2018 14:30
Husk at varelevering er mer enn bare butikkvarer. Vi i Oslo sambaskoler må kunne komme til for å hente og levere trommer og annet utstyr fra våre lokaler i Arbeidergata i praksis hele døgnet. Hbis ikke så må frivillige kulturaktivitet er legge ned.
#2 Ove K Kjølstad, Oslo sambaskol 22-02-2018 14:36
Vi i Oslo sambaskole forsøker å lage liv i sentrumsgatene med p avholde et prlig karneval i Rio stil. Da søker vi å stille med flåter i Rio stil som dyttes på Karl Johan. Nå er det umulig å komme fram med vår flåte både ut og inn av Jerbanetorgwt, Youngstorget og på Karl Johan. Det virker som man ikke vil ha oss til p kage liv i sentrumsgatene. Hvordan akter man å løse de problemene? Vi må ha snart svar eller så blir det ikke noe karneval.

You have no rights to post comments