Miljø og kollektivtrafikk

Vi må snarlig få lokk over E6 ved Furuset

Vi må snarlig få lokk over E6 ved Furuset

Oslo bystyre har, denne gang på initiativ fra Venstre, igjen behandlet spørsmålet om lokk over E6. Jeg bor i Groruddalen. Jeg bor i nærmiljøet på Furuset hvor dette lokket må komme. Derfor er jeg fornøyd med ethvert initiativ som gjør at dette lokket kommer over fra prate-fasen til realiserings-fasen.

Vi i SV er i likhet med flere andre partier opptatt av å få på plass lokk over E6. Det er et viktig miljøtiltak for folk som bor der. Prosjektet er prioritert i Oslo-pakke 3-avtalen som ble revidert våren 2016. Det er prioritert innenfor «Rammer til øvrige riksvegprosjekter.»  E6-lokk på Furuset har et stort potensiale for å utvikle lokalmiljøet og også kunne bidra til nye områder som gir mulighet til å bygge nye boliger.  Avtalen sier det er viktig at planarbeidet fortsetter for å sikre god prosjektfremdrift, men den sier også at prosjektet ikke er fullfinansiert. Grunneierbidrag er nemlig en vesentlig forutsetning. Den endelige prioriteringen av prosjektene under rammen "øvrige riksvegprosjekter" er ikke avgjort, og det er nok derfor vi har denne diskusjon her i dag.

Til det er det fire ting jeg mener er viktig å si:

Det ene er at den endelige prioriteringen av prosjektene gjorde heller ikke bystyret denne gangen. Dette må gjøres gjennom reforhandling av Oslopakke 3.

Det andre er at selv om vi i SV vil fortsette å prioritere de store samferdselspengene til de store kollektivprosjektene i Oslo i senere reforhandlinger av avtalen, så er lokk over E6 på Furuset for oss et av de aller viktigste riksvegprosjektene og vi vil jobbe for at det realiseres.

Det tredje er at prosjektet handler om å bygge lokk over E6 av hensyn til lokalmiljøet, og det er viktig at det ikke legger til rette for økt biltrafikk.

Det fjerde er at vi alle også bruker våre påvirkningsmuligheter overfor Staten, ved regjeringen, slik at Statens Vegvesen støtter lokk over E6. Venstres bystyregruppe (og øvrige partier i bystyret) har derfor en jobb å gjøre.

Det bystyret nå – utålmodig – vedtok er altså ikke en fullfinansiering eller en endelig prioritering, men det er et tydelig signal om at planarbeidet for lokket må fortsette. Slik at vi i fremtiden kan sikre fullfinansiering og en endelig realisering om noen år.

I Akers Avis ser jeg Høyre og Ap konkurrer om hvem som først kom på ideen med områdesatsingen i Groruddalen. Jeg er ikke opptatt av hvem som fant på lokk over E6 først, en gang i forrige århundre. Som beboer er jeg opptatt av handling, og at vi reelt kommer over i realiseringsfasen, skrev jeg i en artikkel i Akers Avis Groruddalen.


Kommentarer   

0 #1 Harald Rapp Nilsen 10-04-2018 14:36
Jeg har en mastergrad i Urbanisme. Og lang erfaring med planlegging av offentlige anlegg. Jeg er ikke enig i at det bør bygges flere lokk eller tunneler i Oslo. Slike anlegg koster svært mye. Og resulterer alltid i mer trafikk! Fordi det blir flere veier oppå lokket. Og mindre friksjon for hovedveien som ligger under lokket. Hastigheten på hovedveien øker. Som gir mer støv og utslipp fra trafikken. I hver ende av lokket øker da støv og støyplagene mye. Slike løsninger driver også byspredningen videre, som betyr at det blir mer attraktivt å bygge boligfelt langt utenfor byen, der beboerne blir avhengig av å kjøre, også inn til Oslo.

Alternativet er å bygge ned de store veien. Hvorfor må disse være høyhastighetsve ien gjennom Oslo? Mange kjørefelt må det fortsatt være, men lavere hastigheter og kryssinger i plan for fotgjengere gir bedre muligheter for lokal byutvikling. Champs Elysees i Paris. Av.de 9 julio i Buenos Aires...
0 #2 Elizabeth Massey 11-04-2018 10:35
Dere behøver ikke å diskutere hvilke av de politiske partiene som første gang kom på at et lokk over E6 på Furuset. Undertegnede foreslo dette på et folkemøte på Høybråten skole da Gardemoen lufthavn skulle bygges. Odd Einar Dørum var invitert, og tilstede på møtet. Vi Høybråten beboere var dypt bekymret for hva den økte trafikken og medfølgende forurensing og støy ville medføre av negative konsekvenser. Etter dette møtet skjedde det ingen ting. Trafikken har økt formidabelt, trafikken på Karihaugveien var økt grunnet enorm boligutbyggelse på Lørenskog,nye bompenge ordningen kommer til å lede til en formidabel økning av gjennomgangstra fikk i Høybråten småhusbebyggels e som ikke har veier som er dimensjonert for økt trafikk. E6 gjennom Grorudalen har heller ikke nedsatt fartsgrense i vinterhalvåret. Kanskje det blir virvlet opp mindre svevestøv på denne veien, eller at beboerne i denne delen av Groruddalen er mer robuste mot forurensing. Mitt nye forslag er att det blir foretatt en konsekvensutred else av lokk over E6 som innebefatter utslipp av forurenset luft. Stopper gjennomgangstra fikken gjennom Høybråten grunnet ny bompengestasjon er. Hvorfor ikke bygge en ny motorvei som ikke går gjennom Oslo når man kommmer nordfra og skal sørover. Der ga jeg dere politikere foresten noe nytt dere kan krangle om de neste 30 årene. Tenk så fint å krangle om hvilken av partiene som kom med det forslaget! Som beboer på Høybråten vil jeg gjerne se at dere politikere vil handle, og gjøre deres beste for alle oss som bor i Oslo. PS. Jeg tror ikke at vi engang har fått nye støyskjermer mot E6 siden den ble bygd.

Legg til kommentar