Miljø og kollektivtrafikk

Oslo kommune bør stanse utbygging av Tolgavassdraget

Oslo kommune  bør stanse utbygging av Tolgavassdraget

Regjeringen har vedtatt det største og mest naturødeleggende utbyggingsalternativet for Tolgafallene i Glomma. Stikk i strid med alle faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, fylkesmannen og Tolga kommune. Vedtaket fører til at Eidsfossen går tapt, og dermed rammes landets viktigste gyteplass for harr. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg peker på at strekningen nedenfor fossen er Nord-Europas viktigste destinasjon for fluefiske etter harr, med betydelige økonomiske ringvirkninger for distriktet. Også NVE gikk mot dette alternativet, og tilrådet en mer skånsom utbygging. Dette velger Regjeringen å se bort fra, etter tungt press fra utbyggerinteressene.

Oslo Kommune eier direkte og indirekte, gjennom E-CO, 40 % av Opplandskraft, selskapet som har fått konsesjon til å bygge ut Tolga kraftverk.

I en henvendelse til byrådslederen i Oslo skriver Norges Naturvernforbund:

"Naturvernforbundet har i lang tid forsøkt å stanse utbyggingen av dette enestående vassdraget, og vi er svært skuffet over at Opplandskraft har valgt det største og mest miljøskadelige utbyggingsalternativet. Å stå på eiersiden i en slik utbygging er ikke Europas Miljøhovedstad verdig.

• Utbyggingen vil medføre oppdemming av Glomma og redusert vannføring på en strekning på inntil 13 kilometer, med store negative konsekvenser for de vandrende fiskeartene harr og ørret, samt for fisketurismen. I tillegg vil landskap og naturverdier bli skadelidende.

• Tolgafallene er en av få lengre strykstrekninger i Glomma som ikke allerede er utnyttet til kraftproduksjon. Den samlede belastningen på vassdraget blir derfor uforholdsmessig stor.

• Utbyggingsvedtaket er i strid med faglige råd fra en rekke instanser. Også NVE frarådde det største utbyggingsalternativet, som OED allikevel valgte.

• Fylkesmannen i Hedmark mener at utbyggingen ikke lar seg gjennomføre uten å være i strid med vannforskriften, og har levert innsigelse mot planene.

• Naturvernforbundet, SABIMA og Norges jeger- og fiskerforbund har gått sterkt ut mot å gi konsesjon til Tolga Kraftverk.

• Også Miljødirektoratet gikk sterkt imot utbygging, likedan lokale interesser som Glåmas Venner, og turistbedrifter.

• Strekningen nedenfor Eidsfossen (som blir utbygd) er Nord-Europas viktigste fluefiskedestinasjon for harr, og betyr mye næringsmessig med et stort antall fiskere fra inn- og utland.

Vi ber om at Oslo kommune benytter sin eierandel i Opplandskraft til å stanse ødeleggelsene av Tolgavassdraget når Opplandskraft skal drøfte utbyggingsvedtak 24.mai 2018."

Jeg har i dag på vegne av SVs bystyregruppe tilskrevet Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap, og understreket av "SV mener byråden som generalforsamling i ECO bør behandle denne saken, og vurdere å be selskapet som 50%-eier i Opplandskraft velge et mindre naturødeleggende utbyggingsalternativ."

You have no rights to post comments