Miljø og kollektivtrafikk

Bompengefinansiering: Hva bør SV mene?

Bompengefinansiering: Hva bør SV mene?

«Bompenger er usosialt, urettferdig og ulogisk," mener Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder og kommunalråd for SV i Stavanger bystyre.  

Usosialt begrunner han bl.a. med:  

"Vi lever i et land hvor forskjellene mellom de fattigste og rikeste øker. Stavanger har den nest største veksten i ulikhet i Norge. Samtidig har vi et kollektivtilbud som for en god del er dårlig og utilstrekkelig. En del har rett og slett ikke et alternativ som gjør at hverdagen går opp, med levering/henting i barnehage og skole, arbeid, fritidsaktiviteter og praktiske gjøremål. Noen kan enkelt legge om til sykkel, gange og buss, men noen har ikke den friheten. Det å legge en ekstra økonomisk byrde på særlig barnefamilier syns jeg er utfordrende. Allerede i 1984 uttalte SVs Hanna Kvanmo at grensen for bruk av bompenger på Vestlandet «nå må være nådd»."  

Les hele hans begrunnelse under "les mer."  

"Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine folk som ikkje har råd til å flytte," mener SV-politiker i Hordaland, Marthe Hammer.  

Hun begrunner det bl.a. med:  

"Eg innrømmer at bompengar rammer alle – uavhengig av lommebok dersom ein køyrer bil. Likevel meiner eg byvekstavtalane med bompengar både er omfordelande og heilt naudsynt for å få ein miljøvennleg og attraktiv by med god luftkvalitet.  

Foreløpige tal viser at Bergen i 2017 hadde det lågaste nivået av luftforureining som er målt dei siste 15 åra. I 2015 kunne NRK vise at mellom tusen og to tusen innbyggjarar i Bergen bur i område som gjennom heile året har så dårleg luftkvalitet at det er ulovleg. Dei aller fleste er vanlege folk med låge inntekter, slik som på Danmarksplass og Gyldenpris. Mange har ikkje råd til å flytte. Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine, slik at fattige barn med astma ikkje kan gå ut å leike om vinteren."  

Les hennes begrunnelse her.  

Debatten bør gå. Hva er god sosialistisk politikk på dette feltet? Skriv dine meninger i kommentarfeltet, og: lik gjerne og del.

 

 

Hvorfor SV bør gå mot bompengefinansiering  

Av Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder Stavanger SV  

Denne høsten har bompengedebatten rast i Stavanger og på Nord-Jæren. Allerede i fjor besluttet Stavanger SVs bystyregruppe at vi ville stemme mot bompengepakken for regionen. Mange av de samme argumentene mener jeg SV bør adoptere nasjonalt.  

Forrige uke uttalte jeg til Dagbladet at «Bompenger er usosialt, urettferdig og ulogisk.» Her er mine argumenter for å underbygge det:  

Usosialt  

Vi lever i et land hvor forskjellene mellom de fattigste og rikeste øker. Stavanger har den nest største veksten i ulikhet i Norge. Samtidig har vi et kollektivtilbud som for en god del er dårlig og utilstrekkelig. En del har rett og slett ikke et alternativ som gjør at hverdagen går opp, med levering/henting i barnehage og skole, arbeid, fritidsaktiviteter og praktiske gjøremål. Noen kan enkelt legge om til sykkel, gange og buss, men noen har ikke den friheten. Det å legge en ekstra økonomisk byrde på særlig barnefamilier syns jeg er utfordrende. Allerede i 1984 uttalte SVs Hanna Kvanmo at grensen for bruk av bompenger på Vestlandet «nå må være nådd».  

Bompenger er også en flat avgift. Det er det lang tradisjon for at SVere er skeptiske til. Hverken Stavanger SV eller jeg har sagt at vi er i mot en hver brukerfinansiering av vei. Rushtidsavgift som innføres etter en kraftig utbygging av kollektivtrafikken er det mye klokt i. Vi har flere ganger vist til de gode resultatene Stockholm oppnådde for rundt ti år siden:  

Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising. Ved å differensiere taksten slik at det kostet mer i rushtida (morgen og ettermiddag), var målet og oppnå bedre miljø, redusert trafikk og et bedre opplevd bymiljø. Samtlige storbyer i Norge rammes av store køproblemer i rushtida. Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe, slipper de ut store mengder eksos. Resultatene fra Stockholm er positive! Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 prosent!  

I tillegg syns jeg det er mye spennende med NAFs forslag til alternativ, nemlig veiprising. NAF beskriver det slik: «Veiprising dreier seg i praksis om å erstatte bompenger og andre bilrelaterte avgifter med at man betaler per kjørte kilometer. Hva man betaler skal variere ut i fra når på døgnet man kjører, hvor man kjører, og hva slags bil man kjører i.» Det er en modell jeg mener er mer interessant for et parti som SV, og sikrer dermed en differensiering ut fra forbruk og utslipp.  

Urettferdig  

Jeg snakket med en sjef i næringslivet for en stund siden. Han fortalte meg at han gleder seg til bompakken trer i kraft 1. oktober. Da får han nemlig bedre plass på veien og kommer seg lettere til og fra jobb, sa han. Og her er vi ved kjernen: De med god råd vil merke bompakken gjennom kortere kø, fordi de med lav lønn ikke har råd til å kjøre lenger. Barnefamilienes økonomi vil tynes, mens rike menn kjører store biler til jobb med matpakka si som passasjer.  

Å ha samme konklusjon som for eksempel Frp betyr ikke at vi har samme resonnement. Bompenger er en finansieringskilde som baserer seg på at folk skal kjøre bil. Det ønsker ikke Stavanger SV. Vi vil gjøre det lettere å velge sykkelen, at bussen går oftere og når den skal - og at det er lett å ta beina fatt. Og det er et godt prinsipp i Norge at vi finansierer velferd i fellesskap. Det samme burde gjelde infrastrukturen. Hvorfor skal vi gi store skattekutt til landets milliardærer, som Frp gjør i regjering, samtidig som barnefamilier får en stor bomregning?  

Ulogisk  

En del av vår argumentasjon er også at vi har gått mot de veiprosjektene som ligger inne i bompakken. For at en bompakke skal lykkes forutsetter det at folk kjører bil. Man finansierer altså vei gjennom økt bilbruk. Det er også en enkel måte for veiprosjekter å «snike i køen» og bli høyere prioritert. Altså settes samfunnsnytten til side, så lenge veiene finansieres av bompenger og bilister. Det er ulogisk at vi vil oppnå nullvekstmålet i trafikken gjennom å bygge veier gjennom bompenger. Det blir vel neppe mindre utslipp av det?  

SV skal være et parti som fører en politikk for de mange, ikke for de få. Bompenger er stikk motsatt. De få og rike vil kunne fortsette som før, og ta en relativt sett lavere del av regningen. Det ville vært mer rettferdig om vi hadde et system som sørget for at folk betalte differensiert basert på hvor langt, hvor og hvilket kjøretøy de brukte.  

Dette er en debatt jeg håper vi får i SV fremover, og som leder til at SV gjør som lokallaget i Stavanger: tenker nytt om partiets syn på bompenger. Eller kanskje rett og slett tenker gammelt, og vekker opp tankegodset Hanna Kvanmo hadde på 80-tallet.

Kommentarer   

#1 Karsten Karstensen 09-10-2018 07:34
Har ikke noe mot bompenger, men det må være måte på. Veimyndighetene skyter seg sjøl i foten, og ødelegger velviljen til folk for bommer med å la det gå inflasjon i oppsetting.
#2 Rolf Ulseth 09-10-2018 09:12
Det finnes et logisk og økonomisk forhold mellom hva bilistene bør betale direkte ved bompenger for å bruke veiene, og hvor stor andel som bør betales av fellesskapet... ..
#3 Tore G. Bareksten 09-10-2018 10:30
Økonomer har funnet ut at alle de tidligere skattekuttene til de rike + aksjerabatten i dette statsbudsjettet har redusert statens inntekter med 24 milliarder. Disse milliardene må man spare enn et sted i ytelsene til folk flest i form av avgifter, bompenger eller kutt i velferdsgoder.
#4 Unni Larsen 09-10-2018 10:35
Avgifter er skatt hvor lavtlønte betaler samme sum som folk med millioninntekte r. Det er ingen rettferdighet i det. Eneste riktige er å ta det inn som direkte skatt, og alle betaler etter evne. Samme med bompenger. Alle trenger veier og framkommelighet for vareleveranser, utrykningskjøre tøyer etc. Til og med de som aldri har eid en bil eller et sertifikat, er helt avhengige av at veinettet er i orden.
#5 Bodil Christine Erichsen 09-10-2018 10:40
Rushtidsavgift kan aksepteres for jeg har alltid ment at bompenger er usosialt, og at tidsbestemte kjøreforbud og god, billig (eller gratis) kollektivtransp ort er en bedre løsning. SV burde ta et generaloppgjør med miljøpolitkken sin. Det må være mulig å utforme en sosialt rettferdig miljøpolitkk - også i Oslo
#6 Tord Steiro 09-10-2018 10:46
Hele situasjonen er jo blitt urkomisk, hvor folk som meg selv, en ihuga tilhenger av brukerfinansier ing og rushtidavgift, begynner å rynke på nesen og rope varsku. Med FrP i regjering... når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest.

Forøvrig godt å se at du har fornuftige kommentatorer, Ivar Johansen
#7 Harry Inge Tryggvason 09-10-2018 11:26
Bommpenger for å finansiere veiprosjekter er etter min mening galt og bør avskaffes, er det behov for den sterke takten i veibygging så er det bedre å øke skattene. Bomringer som har til hensikt å redusere trafikken i byer som enten mangler kapasitet til mer trafikk eller der de er plaget av lokal forurensing grunnet mye trafikk mener jeg vi må akseptere. Her må det bygges ut et godt kollektivtilbud slik de fleste har et reelt alternativ til å kjøre egen bil.
#8 Dag Haugersveen 09-10-2018 13:04
Håper av i Oslo kan gjøre som SV i Stavanger. Bompenger som det er lagt opp til i Oslo er ufornuftig og usosialt og gjør at de med penger får bedre plass. Er det Av politikk?
#9 Johnny Sjøberg 09-10-2018 14:41
Avgifter og egenandeler som erstatter skattelettelser til de rikeste er ren høyrepolitikk. Vi skal bygge nødvendige veier, ikke jappeprosjekter for en økonomisk elite sentralt rundt hovedstedene.
#10 Endre Juliebø 09-10-2018 14:45
Avgifter er virkelig en fantastisk bra måte å skattelegge folk på om det brukes med omhu.

Det er ikke usosialt men rettferdig da de hyppigste brukerne betaler mest.

Hvis man legger bompengeavgift i hytt og pine får dette nyttige virkemiddelet heilt feil virkning desverre. Hvem ville ha nye veiløsninger i alle himmelretninger i utgangspunktet?
-2 #11 Mark Daniel Chapman 09-10-2018 15:55
Bra at noen begynner å tenke i SV, men en må få fram alternativet om en skal få til den store reduksjonen i bilbruk som er nødvendig. Veiprising er alternativet som kan lære alle fornuftig bilbruk. Da kan en prise etter tidspunkt, distanse, antall i bilen mm og en faktor som tar hensyn til inntekt slik at alle betaler relativt likt. Da kan en redusere bilavgift, bensinavgift og fjerne bomringene. Bilavgiften bør avspeile miljøeffekt av produksjon, bruk og resirkulering. I tillegg bør det offentlige støtte bildelingskolle ktiv, m.v.
#12 Inger Marie Kyle Frogner 09-10-2018 16:02
Stavanger har båret kostnaden med økte boligpriser på grunn av olje og oljefondet . Boligprisene har økt drastisk pgr dette uten at lønningene i ofgentlig sektor og andre næringer har holdt følge . Det vil si at Stavangers gjengse befolkning faktisk har store utfordringer nettopp på grunn av det fondet som hele landet vårt har utbytte av , også mer grisgrendte strøk. El bil ordningen et ikke godt npk utbygd m unntak av Tesla som vanlige folk her overhodet ikke har råd til . At bompemger rammer urettvist er opplagt . Har du penger nok har du råd til å betale men dette gjelder ikke vanlige folk . Det er umulig å fatte at noen i et parti som tar mål av seg til å nedkjempe forskjeller og ulikhet kan mene at bompengeavgift er ok.

Når det gjelder miljø er det vanskelig å se for seg også at dette kan være en kostnad byene slik vanlige folk skal ha ansvar for å " redde " alene .
Vet at den teknoøogiske forsøplingen rammer uendelig mange , det sitter småbarn i andre deler av verden og plukker fra hverandre dingsene våre og det er forsket og bevist at dette har stor helserisiko.
#13 Arnfinn M Jørgensrud 09-10-2018 16:04
Bor på en kommune i Sør Hedmark som grenser til Sverige.
Åpenhet, frihet, ikke enclaver, overvåkning betyr mest for meg.
Reist i mange land og vet hva kontroll, overvåkning og innestengthet kan gi.
Jeg vil og kun reise til den butikken jeg vil og handle og reise igjen. Ikke bruke tid på å finne parkeringsplass , betale til private profitt konsern.
Kø mentalitet passer ikke mitt folkelynne.

Men det som skjer er en skatt som rammer de svakeste mest. Prisen er den samme om du er milliardær eller en barnefamilie med lav lønn.

Men politikere kjører gratis og i tillegg har flere politikere profitt interesser i disse private bompenge selskapene.
#14 Bjørn Kjensli 09-10-2018 16:27
Skjønner ikke at bompenger kan være ulogisk? At de som bruker vegen betaler for dette på samme måte som den som bruker trikk, buss eller tog betaler for dette, virker logisk for meg. Om det er sosialt kan godt diskuteres, men da må man også måtte diskutere prising av kollektivtrafik k hvis man tenker rettferdig fordeling. Miljømessig og helsemessig er det i hvert fall et stort pluss!
#15 Andreas Dalsegg 09-10-2018 18:11
Bompenger sammen med månedskort til 400,- har sørget for ca 40% økning i bruk av kollektivtrafik k i Grenland.
#16 Bjørn Kjensli 09-10-2018 20:20
Inger Marie Kyle Frogner: Litt søkt argumentasjon, synes jeg. Inntektsnivået i Stavanger har ligget høyt over de fleste byer og områder i landet siden 1980-tallet. Boligprisene har vært mer som de i de andre store byene. Den har jo også en inntektsside både ved salg og utleie, så dette kan neppe rettferdiggjøre den indignasjon som rogalendinger viser om dagen. Jeg hadde fått mer respekt for en reaksjon som hadde gått mot en ensidig gedigen vegutbygging i området og dermed unngått bompenger.
#17 Pål Julius Skogholt 10-10-2018 08:22
Eg er samd i dei fleste argumenta mot bompengar. Men eg er og samd i dei fleste argument for bompengar. Realiteten er at vi ikkje per i dag har andre virkemiddle for å begrense bilbruken som ikkje er enno meir usosialt enn bompengar. Færre parkeringsplass ar/høgare parkeringsavgif t vil i enno større grad favorisere dei som har ein jobb som betaler eller har råd til å betale. Den andre realiteten er at vi ikkje per i dag har andre metodar for å finansiere heilt naudsynste oppgradering av infrastrukturen vår i byane. Det kn vi mislike, men det er realiteten, vi har heller ikkje andr måtar å finansiere opp kollektivtrafik ken. Realiteten ( i alle fall i Tromsø) er at ei bompassering framleis vil vere billigare enn ein bussbilett. Prisen på bussen er eit større sosialt problem enn bompengar. Dei som har minst blant oss har ikkje bil og er avhengig av bussen. Eg har skrive meir om dette her: skogholt.org/.../...
#18 Kirsten Springer Hasvoll 10-10-2018 08:58
Hvis myndighetene vil (les det mektige veidirektoratet ) er det fullt mulig å gjøre satsene mer sosiale, eller ta andre hensyn. I dag betaler jo ikke ebiler, det er en bevisst og god prioritering. Med dagens teknologi kan f.eks. barnefamilier også få det billigere, eller de som kjører lite (mens i dag er det rabatt for de som kjører mye). Enten får vi slutte å bygge digre, dyre veier og konsentrere oss om forbedringer og sikkerhet, eller må selvsagt de som bruker et tilbud som ikke er helt nødvendig, betale for det. Nei, bruk heller mye mer på gratis buss for barn og familier og øk bussfrekvensen i småbyer og tettsteder. Så kan de relativt få som virkelig bor langt fra sentrum, få egne rabatter.
#19 Lasse G Dahl 10-10-2018 09:01
Verken bompengene eller billettprisene på offentlig kollektivtransp ort som buss og tog i Norge «betaler for dette». Det er en egenandel, resten er subsidiert.

Jeg tror ikke jeg er en like stor bompengemotstan der som Erik, men jeg synes likevel at bompengebelasti ngen i enkelte områder av landet nå har tatt av, og at kollektivtransp orten må subsidieres langt bedre før jeg kan si at jeg synes veiprisingen står i forhold til folks behov for å bevege seg.
#20 Bjørn Kjensli 10-10-2018 09:04
Lasse, det er jo rett at både veg og bane blir subsidiert, men det endrer ikke på at egenandelen er lik for fattig og rik. Det vi vet om bompengefinansi ering og rushtidsavgift er at de som kjører mest, betaler mest. Vi vet også at de rike kjører mer bil enn de som har lavere inntekter. Dette har endret seg med el-bilene da de rike raskt har tilpasset seg fordelene for disse bilene, men det er jo en villet politikk av miljøgrunner.
Jeg mener at med våre klimautfordring er må vi alle tenke igjennom hvor mye vi skal bevege oss. Dagens pendlingsmønste r eller fritidsaktivite ter er vel ikke særlig bærekraftig. For eksempel å pendle fra Hamar til Oslo hver dag i bil er lite miljøvennlig og her går det et godt togtilbud.
#21 Per Inge Østmoen 10-10-2018 12:04
Her må vi stille spørsmål ved selve grunnpremisset om at bilbruk er en svært miljøfiendtlig aktivitet som skal bekjempes.

Hvorfor skal bilen være en skyteskive, og hvorfor er transportsektor en angrepspunktet som gjøres til den store miljøsynderen?

Hva er egentlig galt med at mennesker kan bruke førerkontroller te privatbiler til å være mobile og kjøre når de vil, hvor de vil?

Hva er galt med at befolkningen kan nyte godt av fellesgodet fri ferdsel på offentlig vei?

Det er hverken privatbilen eller transportsektor en som er den største kilden til utslipp av klimagasser.

Alle verdens privatbiler står for under 15% av alle klimagassutslip p som skriver seg fra mennesker. I industriland står transportsektor en for 25-26%, og dette er den samlede transportsektor en inkludert skipstrafikk, luftfart, tungtransport og privatbiler.

Til tross for dette, er det privabilene som gjøres til skyteskive og syndebukk¸ selv om privatbilene står for en ganske begrenset del av klimagassutslip pene. Det betyr at korstoget mot privatbilen savner et rasjonelt grunnlag.

Petroleumsressursene er ikke fornybare. Mer presist, de er fornybare, men i et så langt tidsperspektiv at de brukes opp langt raskere enn de fornyes. Dette er uavhengig av forurensningspr oblematikken. Det betyr at veitransport gradvis må legges om til å bruke andre energikllder. Og da blir korstoget mot privatbilen enda mer irrasjonelt og feilslått.

Så nå blir det viktige spørsmålet, som vi fordomsfritt må stille oss selv: Hvorfor gjøre bilen og transportsektor en til skyteskive når hverken bilen eller transportsektor en er den store miljøsynderen, og når veitransport over tid kan og vil gjøre seg uavhengig av fossil energi?
#22 Gaute Sandvik 10-10-2018 14:59
Veldig mye av den veibygginga som finansieres med bompenger, er unødvendig. Problemet er ikke for liten kapasitet på veiene, men en stor ubalanse i fordelingen av arbeidsplassene og servicetilbudet i forhold til plasseringa av boligområdene. Slikt blir det mye unødvendig trafikk av.

Løsningen er å avgiftsbelegge virksomhetene slik at de betaler for veibygging og veibruk for sine kunder, brukere og ansatte. Virksomhetene burde også betale for merkostnadene til bougifter i pressområdene.

En slik politikk, ville ha tvunget bedriftene å velge etableringssted og bedriftsstruktu r slik at samfunnskostand ene minimeres.
#23 Johnny Kristiansen 10-10-2018 18:59
Sentralt er vel hva bompenger skal finansiere. SV bør si ja der det satses på gang og sykkel, trafikksikkerhe t og kollektivtrafik k og nei der pengene bare går til motorveger og mer privatbilisme.

You have no rights to post comments