Miljø og kollektivtrafikk

Bompengefinansiering: Hva bør SV mene?

Bompengefinansiering: Hva bør SV mene?

«Bompenger er usosialt, urettferdig og ulogisk," mener Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder og kommunalråd for SV i Stavanger bystyre.  

Usosialt begrunner han bl.a. med:  

"Vi lever i et land hvor forskjellene mellom de fattigste og rikeste øker. Stavanger har den nest største veksten i ulikhet i Norge. Samtidig har vi et kollektivtilbud som for en god del er dårlig og utilstrekkelig. En del har rett og slett ikke et alternativ som gjør at hverdagen går opp, med levering/henting i barnehage og skole, arbeid, fritidsaktiviteter og praktiske gjøremål. Noen kan enkelt legge om til sykkel, gange og buss, men noen har ikke den friheten. Det å legge en ekstra økonomisk byrde på særlig barnefamilier syns jeg er utfordrende. Allerede i 1984 uttalte SVs Hanna Kvanmo at grensen for bruk av bompenger på Vestlandet «nå må være nådd»."  

Les hele hans begrunnelse under "les mer."  

"Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine folk som ikkje har råd til å flytte," mener SV-politiker i Hordaland, Marthe Hammer.  

Hun begrunner det bl.a. med:  

"Eg innrømmer at bompengar rammer alle – uavhengig av lommebok dersom ein køyrer bil. Likevel meiner eg byvekstavtalane med bompengar både er omfordelande og heilt naudsynt for å få ein miljøvennleg og attraktiv by med god luftkvalitet.  

Foreløpige tal viser at Bergen i 2017 hadde det lågaste nivået av luftforureining som er målt dei siste 15 åra. I 2015 kunne NRK vise at mellom tusen og to tusen innbyggjarar i Bergen bur i område som gjennom heile året har så dårleg luftkvalitet at det er ulovleg. Dei aller fleste er vanlege folk med låge inntekter, slik som på Danmarksplass og Gyldenpris. Mange har ikkje råd til å flytte. Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine, slik at fattige barn med astma ikkje kan gå ut å leike om vinteren."  

Les hennes begrunnelse her.  

Debatten bør gå. Hva er god sosialistisk politikk på dette feltet? Skriv dine meninger i kommentarfeltet, og: lik gjerne og del.

 

 

Hvorfor SV bør gå mot bompengefinansiering  

Av Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder Stavanger SV  

Denne høsten har bompengedebatten rast i Stavanger og på Nord-Jæren. Allerede i fjor besluttet Stavanger SVs bystyregruppe at vi ville stemme mot bompengepakken for regionen. Mange av de samme argumentene mener jeg SV bør adoptere nasjonalt.  

Forrige uke uttalte jeg til Dagbladet at «Bompenger er usosialt, urettferdig og ulogisk.» Her er mine argumenter for å underbygge det:  

Usosialt  

Vi lever i et land hvor forskjellene mellom de fattigste og rikeste øker. Stavanger har den nest største veksten i ulikhet i Norge. Samtidig har vi et kollektivtilbud som for en god del er dårlig og utilstrekkelig. En del har rett og slett ikke et alternativ som gjør at hverdagen går opp, med levering/henting i barnehage og skole, arbeid, fritidsaktiviteter og praktiske gjøremål. Noen kan enkelt legge om til sykkel, gange og buss, men noen har ikke den friheten. Det å legge en ekstra økonomisk byrde på særlig barnefamilier syns jeg er utfordrende. Allerede i 1984 uttalte SVs Hanna Kvanmo at grensen for bruk av bompenger på Vestlandet «nå må være nådd».  

Bompenger er også en flat avgift. Det er det lang tradisjon for at SVere er skeptiske til. Hverken Stavanger SV eller jeg har sagt at vi er i mot en hver brukerfinansiering av vei. Rushtidsavgift som innføres etter en kraftig utbygging av kollektivtrafikken er det mye klokt i. Vi har flere ganger vist til de gode resultatene Stockholm oppnådde for rundt ti år siden:  

Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising. Ved å differensiere taksten slik at det kostet mer i rushtida (morgen og ettermiddag), var målet og oppnå bedre miljø, redusert trafikk og et bedre opplevd bymiljø. Samtlige storbyer i Norge rammes av store køproblemer i rushtida. Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe, slipper de ut store mengder eksos. Resultatene fra Stockholm er positive! Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 prosent!  

I tillegg syns jeg det er mye spennende med NAFs forslag til alternativ, nemlig veiprising. NAF beskriver det slik: «Veiprising dreier seg i praksis om å erstatte bompenger og andre bilrelaterte avgifter med at man betaler per kjørte kilometer. Hva man betaler skal variere ut i fra når på døgnet man kjører, hvor man kjører, og hva slags bil man kjører i.» Det er en modell jeg mener er mer interessant for et parti som SV, og sikrer dermed en differensiering ut fra forbruk og utslipp.  

Urettferdig  

Jeg snakket med en sjef i næringslivet for en stund siden. Han fortalte meg at han gleder seg til bompakken trer i kraft 1. oktober. Da får han nemlig bedre plass på veien og kommer seg lettere til og fra jobb, sa han. Og her er vi ved kjernen: De med god råd vil merke bompakken gjennom kortere kø, fordi de med lav lønn ikke har råd til å kjøre lenger. Barnefamilienes økonomi vil tynes, mens rike menn kjører store biler til jobb med matpakka si som passasjer.  

Å ha samme konklusjon som for eksempel Frp betyr ikke at vi har samme resonnement. Bompenger er en finansieringskilde som baserer seg på at folk skal kjøre bil. Det ønsker ikke Stavanger SV. Vi vil gjøre det lettere å velge sykkelen, at bussen går oftere og når den skal - og at det er lett å ta beina fatt. Og det er et godt prinsipp i Norge at vi finansierer velferd i fellesskap. Det samme burde gjelde infrastrukturen. Hvorfor skal vi gi store skattekutt til landets milliardærer, som Frp gjør i regjering, samtidig som barnefamilier får en stor bomregning?  

Ulogisk  

En del av vår argumentasjon er også at vi har gått mot de veiprosjektene som ligger inne i bompakken. For at en bompakke skal lykkes forutsetter det at folk kjører bil. Man finansierer altså vei gjennom økt bilbruk. Det er også en enkel måte for veiprosjekter å «snike i køen» og bli høyere prioritert. Altså settes samfunnsnytten til side, så lenge veiene finansieres av bompenger og bilister. Det er ulogisk at vi vil oppnå nullvekstmålet i trafikken gjennom å bygge veier gjennom bompenger. Det blir vel neppe mindre utslipp av det?  

SV skal være et parti som fører en politikk for de mange, ikke for de få. Bompenger er stikk motsatt. De få og rike vil kunne fortsette som før, og ta en relativt sett lavere del av regningen. Det ville vært mer rettferdig om vi hadde et system som sørget for at folk betalte differensiert basert på hvor langt, hvor og hvilket kjøretøy de brukte.  

Dette er en debatt jeg håper vi får i SV fremover, og som leder til at SV gjør som lokallaget i Stavanger: tenker nytt om partiets syn på bompenger. Eller kanskje rett og slett tenker gammelt, og vekker opp tankegodset Hanna Kvanmo hadde på 80-tallet.


Kommentarer   

0 #21 Per Inge Østmoen 10-10-2018 14:04
Her må vi stille spørsmål ved selve grunnpremisset om at bilbruk er en svært miljøfiendtlig aktivitet som skal bekjempes.

Hvorfor skal bilen være en skyteskive, og hvorfor er transportsektor en angrepspunktet som gjøres til den store miljøsynderen?

Hva er egentlig galt med at mennesker kan bruke førerkontroller te privatbiler til å være mobile og kjøre når de vil, hvor de vil?

Hva er galt med at befolkningen kan nyte godt av fellesgodet fri ferdsel på offentlig vei?

Det er hverken privatbilen eller transportsektor en som er den største kilden til utslipp av klimagasser.

Alle verdens privatbiler står for under 15% av alle klimagassutslip p som skriver seg fra mennesker. I industriland står transportsektor en for 25-26%, og dette er den samlede transportsektor en inkludert skipstrafikk, luftfart, tungtransport og privatbiler.

Til tross for dette, er det privabilene som gjøres til skyteskive og syndebukk¸ selv om privatbilene står for en ganske begrenset del av klimagassutslip pene. Det betyr at korstoget mot privatbilen savner et rasjonelt grunnlag.

Petroleumsressursene er ikke fornybare. Mer presist, de er fornybare, men i et så langt tidsperspektiv at de brukes opp langt raskere enn de fornyes. Dette er uavhengig av forurensningspr oblematikken. Det betyr at veitransport gradvis må legges om til å bruke andre energikllder. Og da blir korstoget mot privatbilen enda mer irrasjonelt og feilslått.

Så nå blir det viktige spørsmålet, som vi fordomsfritt må stille oss selv: Hvorfor gjøre bilen og transportsektor en til skyteskive når hverken bilen eller transportsektor en er den store miljøsynderen, og når veitransport over tid kan og vil gjøre seg uavhengig av fossil energi?
0 #22 Gaute Sandvik 10-10-2018 16:59
Veldig mye av den veibygginga som finansieres med bompenger, er unødvendig. Problemet er ikke for liten kapasitet på veiene, men en stor ubalanse i fordelingen av arbeidsplassene og servicetilbudet i forhold til plasseringa av boligområdene. Slikt blir det mye unødvendig trafikk av.

Løsningen er å avgiftsbelegge virksomhetene slik at de betaler for veibygging og veibruk for sine kunder, brukere og ansatte. Virksomhetene burde også betale for merkostnadene til bougifter i pressområdene.

En slik politikk, ville ha tvunget bedriftene å velge etableringssted og bedriftsstruktu r slik at samfunnskostand ene minimeres.
0 #23 Johnny Kristiansen 10-10-2018 20:59
Sentralt er vel hva bompenger skal finansiere. SV bør si ja der det satses på gang og sykkel, trafikksikkerhe t og kollektivtrafik k og nei der pengene bare går til motorveger og mer privatbilisme.

Legg til kommentar