Miljø og kollektivtrafikk

Vannforsyningsanlegg på Huseby?

Vannforsyningsanlegg på Huseby?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90% av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Det pågår et prosjekt med å få på plass en ny fullgod reservevannforsyning som skal sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Holsfjorden er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning i Oslo. Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som vil ligge ved Huseby i Oslo vest. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

Lokalmiljøet i bydelene Ullern og Vestre Aker er skeptiske. Mandag ettermiddag arrangerer de to bydelsutvalgene et folkemøte om saken, som de presenterer slik: «Det enorme vannanlegget som skal sprenges ut under Husebyskogen vil få store negative konsekvenser for bydelene Ullern og Vestre Aker. Naturverdier kan gå tapt for all fremtid. I 7-8 år vil anleggsarbeidet berøre hjem og hverdagen for skolebarn med støv og støy. Bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern arrangerer et folkemøte om saken på anmodning fra Makrellbekken Interesseforening, Husebyåsen og Montebello velforeninger, og Naturvernforbundet Oslo vest.»

Jeg skal sitte i panel på vegne av Oslo SV i møtet mandag. SV vil lytte til innspill. Hvilket synspunkt mener du SV bør ta i bystyret? Jeg ga uttrykk for mitt syn, men byrådet og SVs bystyregruppe har ennå ikke konkludert.

Kommentarer   

0 #1 Terje Jacobsen 01-09-2019 07:02
Dagens vannforsyning er kanskje den største beredskapsmessi ge utfordring Oslo har. Verst tenkelig scenario er at vannforsyningen fra Maridalsvannet av en eller annen grunn blir slått ut. Da vil bare noen få bydeler fortsatt ha vann fra Skullerud renseanlegg. Dette vet vi, og vi må få på plass en ny løsning med stor kapasitet så raskt som mulig. Om ingen kan komme opp med andre troverdige løsninger må vi gå for dette prosjektet. Uansett kan ikke dette gjennomføres uten ulemper for byens befolkning. Selvsagt må det gjøres alt for å gjøre de negative konsekvensene minst mulig.
+1 #2 Kristinn Hegna 01-09-2019 08:42
Oslo må ha reservevannsanl egg. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor det må ligge på Huseby, men gitt trusselen om dagbøter fra Mattilsynet virker det som det er lite å gjøre med nå. Da er det to hovedutfordring er i Oslo: den permanente plasseringen av driftsbygningen er en. Den andre er alle ulempene knyttet til anleggsarbeidet . «Midlertidig» anleggsarbeid som går over 3-7 år burde ha samme krav til konsekvensutred ning som permanente installasjoner. VAV har forsøkt å gjøre det lett og billig for seg ved å legge alle rigg- og masseuttaksanle gg i friområder og nærnatur - det MÅ kunne finnes bedre løsninger
0 #3 Sverre Landmark 01-09-2019 11:55
Skal folk ha rent vann også nå? Kan man ikke bare kjøpe vann på flaske?! Spøk til side: Dette anlegget må anlegges ett eller annet sted der det er - enten - bebyggelse eller friluftsområde. Definisjonen på NIMBY - not in my backyard - er at man mener at dette må plasseres ET ANNET STED enn i mitt område.
Mitt råd til SV og svar på spørsmålet, er: Spør aksjonistene hvor de mener anlegget heller bør legges.
0 #4 Bjørn Olavsson Holta 01-09-2019 12:12
Reserve vann ledning Sandvika til Festningskaia, med bruk av eksisterende infrastruktur er mye billigere, raskere og miljøvennlig. Se alternativet fra Sverre Haanæs. Tunnel i fjellet er dyrt, men dersom vi må, er FOSSUM alternativet bedre en HUSEBY, mer miljøvennlig og mindre skadelig for innbyggerne. HUSEBY alternativet forslått av Multiconsult med bakgrunn fra sitt store arbeid i Makrellbekken, er det beste alternativet for Multiconsult med egeninteresser. Byrådet som vi fortette området vil gjerne ha denne løsningen.
0 #5 Ragni S Arnesen 01-09-2019 12:27
Det viktigste burde vel være at hovedstaden ble sikret med nok og rent drikkevann.
Ubehageligheten e i anleggsperioden burde være til å leve med.
+1 #6 Kristinn Hegna 01-09-2019 14:58
Jeg synes anklager om NIMBY for ofte brukes som en hersketeknikk for å avfeie folk med god lokal kunnskap og konstruktive alternativer uten å lytte til hva de har å si. I denne saken har alle lokale berørte hele tiden gitt godt begrunnede argumenter mot VAVs litt tilfeldige/rent teknisk/økonomi ske forslag om anleggstunneler og masseuttak, og samtidig hatt gode konstruktive forslag som også er blitt lyttet til.

Det er ikke bare å «tåle» sprenging, anleggstranspor t og riggområder med opptil 80db ved skoler, skolevei, mye brukte friområder osv når det er stipulert til å vare i 7 år. Da er det ikke mye forlangt å be om at man leter etter og finner de mest skånsomme løsningene for å få det til på best mulig måte. Det som foreligger er langt fra optimalt.
0 #7 Torbjørn Bjønness 01-09-2019 16:15
Om SV var mot befolkningsveks t i Oslo, Norge og Verden, så hadde denne og lignende problemstilling er vært mindre om ikke-eksisteren de.
0 #8 Margaret Eide Hillestad 01-09-2019 18:07
Jeg mener du skal være på idretten og naturverneres side.
Idrett: Huseby har en 7-bane i fotball som de ønsker å utvide til 11 bane. Det er ventelister på å få spille fotball i Vestre Aker. En 11-bane på Huseby vil frigi plass til de mindre barna på andre fotballbaner i bydelen.
Oslo Buskytterer blir utestengt fra Oslo hvis OVA sitt anlegg på Huseby blir realisert. Bueskytterne har ingen arena i Oslo utenom dette området som de fikk av Forsvaret. Da blir 300 barn, unge og voksne uten idretten sin.
0 #9 Jesper Gran 30-10-2019 08:05
Påstanden i innlegget om at naturområder vil gå tapt for alltid er jo helt feil. Det vil være byggeaktivitet i området, men etter ferdigstillelse vil Sollerudstranda og området Huseby bli som før. Det eneste unntaket er et relativt lite driftsbygg som blir plassert helt ytterst ut mot veien.

Og som andre har nevnt. Alle vil ha rent vann, men "ikke i min hage"

Legg til kommentar