Miljø og kollektivtrafikk

Analyse: Samfunnsøkonomisk nytte av Oslos sykkelsatsing er stor

Analyse: Samfunnsøkonomisk nytte av Oslos sykkelsatsing er stor

Forhandlingsutvalget for den såkalte Oslopakke 3 ba om et kunnskapsgrunnlag om den samfunnsøkonomiske nytten av sykkelsatsingen i Oslo og av sykkeltiltak generelt.

Bymiljøetaten ble bedt om å utarbeide et kortfattet kunnskapsgrunnlag i form av et notat som gir generell bakgrunnsinformasjon om samfunnsnytten av sykkeltiltak, og går mer konkret inn på byrådsplattformens mål om 100 km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur.

I notatet heter det blant annet: "Sykling er et helsefremmende, arealeffektivt og miljøvennlig transportmiddel som gjennom en rekke nyttekostnadsanalyser i andre land har vist seg å bidra positivt til samfunnsøkonomien. Blant annet er det i Storbritannia beregnet et gjennomsnittlig nytte-kostnadsforhold på 13:1 av gange- og sykkeltiltak. I Nederland har de beregnet at en person som sykler i stedet for å reise kollektivt i urbane områder sparer samfunnet for 0,1 Euro per km, og at tilsvarende tall for en person som sykler i stedet for å kjøre bil er 0,5 Euro. I Danmark har de beregnet at samfunnet i snitt tjener DKK 4,8 per syklede km, og DKK 10 per km som folk sykler i stedet for å kjøre bil.

Samfunnsnytten av sykkeltiltak er summen av kostnader og nytteeffekter over tiltakets leveperiode. Kostnadssiden består hovedsakelig av investeringsutgiftene, i tillegg til driftskostnader og noe økt ulykkesrisiko for de som begynner å sykle."

Bymiljøetaten konkluderer slik: "Resultatet fra nyttekostnadsanalysen viser at de planlagte sykkelinvesteringene i 2021-2024 har en positiv netto nåverdi på 4,035 milliarder for analyseperioden 2021-2030. Helsegevinsten er den klart største, prissatte nytteeffekten for satsingen, hvilket understreker hvor viktig aktiv transport er for folkehelsen."

Les hele notatet på linken nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Owen Morgan 20-03-2020 13:04
Jeg var i Dublin for ca 15 år siden. Bodde ombord i båten midt i sentrum og jobbet på flyplassen. På vei til jobben var det alle variasjoner av sykkelsti. Ingen sykkelsti, delt fortau med fotgjengere med midtstripe for å skille fotgjengere fra syklister, delt med bilister med samme farge asfalt og delt med bilister med rød asfalt. Det eneste som fungerte var delt med bilister med rød asfalt for sykkeler som bildet.
Delt med bilister med samme farge ble ikke respektert av bilistene og delt med fotgjengere ble ikke respektert av fotgjengerne som vaset rundt i sykkeldelen med barnevogner og annet. Det gjorde det ganske umulig og ikke minst farlig å holde farten oppe når man skal på jobb.
#2 Asbjørn Hagene 20-03-2020 17:50
lmd.no/.../...

Meget god artikkel fra København og Danmark.
#3 Richard Liodden Sanders 20-03-2020 22:33
Takk for deling. Fint notat. Selv med konservative forutsetninger blir sykkelsatsinga veldig lønnsom.
-1 #4 Rune Haaland 22-03-2020 04:17
Ble litt skuffet over at notatet kun er på 6 sider og samtidig syltynt faglig. Det må da være mulig for landets hovedstad å få et anerkjent forskningsinsti tutt til å lage noe med kvalitet fremfor å fremme udokumentert retorikk. Synd fordi saken hadde fortjent å bli behandlet mer seriøst.

You have no rights to post comments