Miljø og kollektivtrafikk

Oslo kommune: Ja til T-baneforlengelse til Lørenskog når kapasitetsutvidelse i sentrum er på plass

Oslo kommune: Ja til T-baneforlengelse til Lørenskog

Ruter har på oppdrag fra tidligere Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie om mulig forlengelse av T-banen (Furusetbanen) fra Ellingsrudåsen til Lørenskog. Bymiljøetaten og Plan-og bygningsetaten har deltatt i arbeidet, sammen med Sporveien, Lørenskog kommune og Statens vegvesen. Oslo kommune støtter prosjektet og sier i sin høringsuttalelse:

"Oslo kommune har ambisiøse mål knyttet til reduksjon av både klimagasser og biltrafikk. Utvikling av et attraktivt kollektivtilbud både i Oslo og i nabokommunene er et viktig virkemiddel for å nå disse målene. Selv om busstilbudet i Lørenskog er godt, vil en forlengelse av T-banen kunne bidra til å øke kollektivtrafikkens attraktivitet for reiser både til Oslo sentrum og lokalt.

Forstudien viser at det er gjennomførbart å forlenge T-banen fra Ellingsrudåsen i Oslo kommune til Lørenskog. Studien viser videre at det vil være en god retningsbalanse på banen, noe som indikerer at både Lørenskog og Oslos innbyggere vil ha nytte av prosjektet. Basert på analysene som er gjort i studien mener Oslo kommune at alternativ B, med stasjon på Karihaugen/Visperud, Lørenskog bussterminal og Skårer syd gir den samlet sett beste løsningen. En stasjon på Karihaugen/Visperud vil kunne bidra positivt med tanke på transformasjon i området.Oslo kommune og Lørenskog kommune bør samarbeide om videreutvikling av området.

Oslo kommune mener videre at hensynet til Ellingsrudelva må ivaretas i det videre arbeidet. Elva er viktig både med tanke på friluftsliv og rekreasjon, men det er også et sentralt poeng at elva er flomutsatt og det kan derfor være utfordrende å legge elva i kulvert.

Oslo kommune er positiv til videre planarbeid for en forlengelse av T-banen til Lørenskog. En videre utvidelse av T-banetilbudet, det være segi form av økt utstrekning eller flere avganger, gir behov for flere togsett. Dette krever at baser og anlegg bygges ut i takt med økt vognpark. Vi mener derfor at en forutsetning for forlengelsen av banen er at det settes av tilstrekkelig areal til base og verksted. Dette bør være et sentralt element i det videre planarbeidet.

En forlengelse av T-banen til Lørenskog kan gi behov for flere avganger. Kapasiteten gjennom Oslo sentrum er imidlertid fullt utnyttet. For å utvide tilbudet må derfor kapasiteten på fellesstrekningen mellom Majorstua og Tøyen/Ensjø utvides. Oslo kommune mener derfor at sentrale kapasitetsøkende prosjekter som ny Majorstua stasjon og ny sentrumstunnel må på plass før en ev. forlengelse er aktuelt. For å kunne gi et godt tilbud til Lørenskog, må kapasitetsutfordringene i Oslo sentrum løses først."

Hva tenker folk om dette?

Kommentarer   

#1 Øyvind Lunde 28-03-2020 08:13
Hva med Vestli banen og en forlengelse mot nord? Holumskog, Hagan, Slattum, Kjul, Mo senteret eller kanskje enda lengre? Her planlegges det ubegripelig nok en firefelts motorvei som skal skjøtes på den de allerede har bygget forbi Gran. Trenger vi egentlig enda en firefelts motorvei til Oslo sin kommunegrense når utfordringene egentlig handler om kapasitet morgen og ettermiddag ? En hel annen ting er støy i en smal dal med trafikk 24/7 med fartsgrense på 110 kontra 60-70 i dag ?
#2 Øystein Gudim 28-03-2020 10:24
Banen bør om mulig forlenges helt til Ahus, men hvor mange år tar det før dette prosjektet starter opp?
+5 #3 Ove Tønnessen 28-03-2020 12:22
Et godt forslag, men hvor er realismen i å få dette gjennomført? Nå skyves byggingen av ny sentrumstunnel ut i tid og ny stasjon på Majorstuen er ikke finansiert. Finansieringen av Fornebubanen er heller ikke på plass til tross for planlagt byggestart i år. De store T-baneprosjekte ne har blitt for kostbare, det ser vi også i utlandet. Der satses det stadig mer på bybane/trikk som kan bygges for en fjerdedel av prisen pr. kilometer. Start med trikken til Tonsenhagen og langs Ring 2.
#4 Eystein F. Husebye 29-03-2020 09:27
Jeg tror Ove Tønnessen er inne på noe riktig. Også linje 1 til Frognerseteren står i fare. Ruter krever en stor teknisk oppgradering pga. slitent banelegene og stasjonsanlegg. Skjer ikke dette snart, kan banen bli stengt, og da blir det buss for bane. Jeg har derfor nettopp lagt frem et alternativ til t-bane i form av en turvei over en trase for EL-busser
#5 Eystein F. Husebye 29-03-2020 10:16
Når jeg i forrige innlegg nevner linje 1 på t- banen, sikter jeg til den del av linje 1 som er Holmenkollbanen .
+1 #6 Bjørn Edvard Engstrøm 29-03-2020 12:51
Det er ikke nødvendig å bygge en helt ny t-banetunnel gjennom Oslo for å forlenge en allerede eksisterende bane to eller tre stasjoner. T-banens linje 2 har allerede i dag to avganger i kvarteret. Dette er trolig tilstrekkelig selv om banen forelenges to eller tre stasjoner. Det blir ikke flere tog som skal gjennom tunnelen om skinnegangen forlenges. Baneforlengelse n bør derfor bygges så fort som mulig!
+1 #7 Kjell Spigseth 30-03-2020 00:16
Det er riktig at det mangler penger til nok kollektiv infrastruktur i Osloregionen. Men det åpner seg en mulighet «takket være» coronakrisens innvirkning på norsk økonomi. Det blir nedgang i investeringer og arbeidsledighet en er her allerede. En god gammel oppskrift er å sprøyte inn statlige midler til bærekraftige investeringer, der kollektivtransp ort bør komme i første rekke, dobbeltsporet jernbane og t-bane bør prioriteres.
Nå har naturen slått tilbake mot menneskehetens overforbruk og klimautslipp. Det er på høy tid vi setter inn betydelige midler - i denne omgang både for å skape arbeidsplasser og redusere CO2-utslippene.
#8 Trond magne Schultz 01-04-2020 21:25
Stemmer ikke på dette byrådet, men dette forslaget støtter jeg fult ut. Og det beste av alt er at Ruter på vegne av Viken og Oslo er i ferd med og forlate dette forslaget om superbusstrasse . Og takk og pris for det Enig med Ove Tønnessen at dette høres så ufattelig langt ut i tid.
+1 #9 Bjørn V Engstrøm 09-04-2020 10:38
Det er påstått at forlengelse til Lørenskog ikke bør skje før man har bygget en ny sentrumstunnel for t-banen under Oslo sentrum. Det er i forstudien lagt til grunn 10 avganger i timen. I dag er det 8 avganger i timen på linje 2. Det heter om dette i forstudien side 104:

«Før ny T-banetunnel er etablert vil det fortsatt være 8 avg/t på Furusetbanen (dagens linje til Ellingsrudåsen) . Beregninger som er gjennomført viser at med en forlengelse til Lørenskog vil Furusetbanen uten ny Tbanetunnel ha kapasitetsutfor dringer med 8 avg/t, og det er risiko for at passasjerer på stasjoner nærmere sentrum ikke får plass. En eventuell forlengelse av T-banen til Lørenskog bør derfor etableres etter at ny Tbanetunnel er i drift.
Med to tunneler gjennom Oslo sentrum er det muligheter for å øke frekvensen eller forlenge grenbaner i takt med behovene i de ulike kundemarkedene.»

Det er her pekt på «kapasitetsutfor dringer» og at det er «risiko» for at passasjerer på stasjoner nærmere sentrum ikke får plass.
Dette er påstander som er basert på beregninger av antatte passasjertall. Det er et svakt grunnlag for å kunne forsvare en utsettelse av forlengelsen i et ukjent antall år i fremtiden. Vi snakker kanskje om 10-20 års utsettelse? Det er etter mitt syn like god grunn til å legge til grunn at 8 avganger i timen vil være tilstrekkelig til å transportere passasjerene på en tilfredsstillen de måte. Det er en marginal forskjell på 8 eller 10 avganger i timen. Forskjellen er for liten til å forsvare utsettelse av å forlenge banen.
#10 Ching-Pang Yu 12-08-2020 22:09
Ja til alternatib B, med 3 nye stasjoner.

You have no rights to post comments