Miljø og kollektivtrafikk

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Byrådet inviterer bystyret til å vedta følgende:

"1. Ansvaret for oppgavene Velferdsetaten i dag utfører innen TT-tjenesten, overføres til Ruter AS fra 1. januar 2021. Velferdsetatens ansvar som faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede,endres ikke.

2.Ruter AS avgjør selv hvordan oppgavene knyttet til kjørekontor løses, innenfor gjeldende juridiske rammer."

Dermed fullføres et prinsipielt viktig sak: Dem som ansvar for kollektivtrafikk må ha ansvar for alle grupper av reisende. Transporttjenesten for funksjonshemmede er ikke et velferdstilbud, men kollektivtransporttilbud for dem som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg annet kollektivtilbud. For meg har det vært helt logisk at Ruter også må ha ansvar for alle kollektivtrafikanter, også funksjonshemmede.

Det er derfor bra at dette nå kommer på plass. Og slik jeg ser det: Kjørekontoret bør driftes av Ruter selv.

Hva mener du om saken? Har du innspill?