Miljø og kollektivtrafikk

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenser

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenserI går fikk Energigjenvinningsetaten et alvorlig varsel om pålegg fra den lokale bydelsoverlege. Bakgrunnen var en feilforsendelse av 15 kg av den radioaktive isotopen Svovel-35 fra Universitetet i Oslo, en feilforsendelse som gikk direkte til forbrenning i Klemetsrud forbrenningsanlegg. Uhellet ligger et år tilbake i tid, og etaten har hemmeligholdt - unnlatt å informere - myndighetene om hendelsen. For dette hemmeligholdet får virksomheten av alvorlig skrape.

Bydelsoverlegens tilsynsbesøk denne uka har avdekket at forbrenningsanlegget på Klemetsrud ikke har noen tekniske systemer for å avdekke uønsket radioaktivt stoff i avfallet, eller andre tiltak for å oppdage slikt avfall. Bydelsoverlegen skriver: "Selv om sannsynligheten er lav kan konsekvensen ved et alvorlig uhell eller en eventuell sabotasje bli svært alvorlig og usikkerheten rundt dette vil kunne oppleves som belastende for ansatte og beboere i området."

Og med 22. juli 2011 i friskt minne: det kan ha dramatiske konsekvenser dersom noen med onde hensikter sender for eksempel 100 kg radioaktivt avfall til forbrenning, og som senere slippes ut i lokalmiljøet gjennom pipeløpet.  
 
Det er bra når bydelsoverlegen pålegger virksomheten å "vurdere risiko for radioaktive utslipp, samt utrede, vurdere og iverksette sikkerhetstiltak for å hindre at radioaktiv forurensing inntrer, samt sikkerhetstiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning."

Les pålegget overfor Energigjenvinngsetaten 
Les Byrådets notat til bystyret

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?I siste nummer av Kapital leser jeg:

I Oslo kommune ble det i fjor skrevet ut nærmere 250.000 parkeringsbøter. Kommunen tjener nå mer penger på å skrive ut bøter (111 millioner kroner) enn den totalt får inn i parkeringsgebyrer (110 millioner i fjor).

Det forteller meg kanskje at størrelsen på bøtene bør økes kraftig. I dag er det nok slik at alt for mange tenker: det er lønnsomt å prøve seg, for det går allikevel lang tid mellom hver gang jeg blir tatt.

Det er selvsagt ikke noe mål i seg selv å få skrevet ut mest mulig parkeringsbøter.  Men det er viktig at folk ikke bare er seg selv nok, og gir blaffen i om de parkerer trafikkfarlig eller er til hinder for kollektivtrafikk eller andre trafikanter.

Økning i antallet TT-reiser

Økning i antallet TT-reiserPrognosene viser at det kan bli en økning i antallet TT-reiser i år med 14.000 reiser, en økning på 1,5 prosent. Det foranlediger ikke begeistrede pressemeldinger fra politisk ansvarlige om at flere funksjonshemmede kommer seg ut for å delta i vanlig sosial aktivitet. Ja, at selve intensjonen med TT-tjenesten i større grad blir oppfylt. Nei, da kommer det et omfattende bekymringsnotat til bystyret om mulig kostnadssprekk.

Men øker antall reisende i den ordinære kollekivtrafikken, da sender Byrådet ut jublende pressemeldinger og varsler at her skal det satses mer penger.

Pussig, synes nå jeg.

Les Byrådets notat til bystyret
Ikke fornøyd med statusen? Fortell det til bystyrepolitikerne. Send mail, eller skriv i kommentarfeltet under.

Dugnad for kollektivtrafikken

Dugnad for kollektivtrafikken"Befolkningen i Oslo-området og Stavanger-regionen vil øke med 40 prosent frem mot 2030, og kollektivtrafikken må ta hånd om økningen i antall reiser for å unngå store kø- og miljøproblemer. Befolkningsveksten kombinert med en generell økning i reisebehovet tilsier at kapasiteten på kollektivsiden må fordobles frem mot 2030.

Norge er kjent for en viss dugnadsånd, og barnehageløftet viste at politikerne kan innfri hvis en sak prioriteres høyt nok  Nå er det på tide med en kollektivdugnad eller et samlet kollektivløft for å redusere fremtidens miljø- og trengselsproblemer. En satsing på dette feltet er også en god investering samfunnsøkonomisk sett fordi tid i kø fører til tapt produktivitet," skriver Jon H. Stordrange, adm.direktør i  NHO Transport i denne artikkelen.

Kloke ord, og som understreker at Intercity-utbyggingen må ha fullt trøkk, og dobbeltspor i hele InterCity-triangelet innen 2023.
.

Omstilling Sagene

Omstilling SageneI dag vil jeg slå et slag for et nytt, lokalt, miljøinitiativ på Sagene: Omstilling Sagene.

Målet deres er å gjøre lokalsamfunnet mindre avhengige av fossile brensler, og mer motstandsdyktige mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer,
økonomi- og energikriser. Samtidig ønsker de å skape mer fellesskap, og mer levende steder å bo. De har mange ting på gang:

Hageprosjekter

De har egen parsell på Geitmyra skolehage og de holder ved like permakultur installasjonene som er på Gråbeinsletta og i Bjølsenparken. De har også lage en egen "tilhengerhage"; en hage stappfull av blomster i en tilhenger som er nå utplassert på en offentlig parkeringsplass i bydelen! Her kan folk forsyne seg med planter, forutsatt at de har planer om å sette dem i jorden.

Filmvisninger

De viser filmer gratis med jevne mellomrom på Sagene samfunnshus, hovedsakelig om miljø, utvikling og natur. De arrangerer også filmvisninger spesielt om permakultur (en metode for økologisk hagebruk).

Praktisk kunnskapsoverføring

De arrangerer kurs i praktiske ferdigheter, som f.eks. sykkelreparering, surdeigsbrød baking, sylting, sying og hjemmekompostering.

Et spennende initiativ

Les mer på Omstilling Sagenes Facebookside
De er en del av Transition Town-bevegelsen.

OBOS-sjefen: Vi trenger mer kollektivtrafikk

OBOS-sjefen: Vi trenger mer kollektivtrafikk"Da Groruddalen i sin tid ble bygget ut skjedde dette parallelt  med en massiv satsing på kollektivtrafikken fra Oslo kommunes side. Det ble bygget t-banelinjer på begge sider av dalen. Derfor ser vi i dag at 80 % av arbeidsreisene i Groruddalen skjer kollektivt. I Akershus har det ikke vært noen lignende satsning. Dette gjør at 70 % av dagens biltrafikk i Oslo kommer fra Akershus.

Selv om absolutt all planlagt kollektivutbygging i Oslo–regionen innen 2030 gjennomføres,  vil folk fortsatt stå som "sild i tønne" på både t-bane og tog, og sitte i lange bilkøer. Dette fordi de planene bare vil dekke halvparten av behovet som befolkningsveksten til Oslo, Akershus og de andre største byområdene i Norge vil skape. Lar man være å doble den planlagte innsatsen vil det medføre enorme kostnader årlig i form av store forsinkelser i trafikken og miljøproblemer. Bare køtiden i morgenrushet mellom Asker og Oslo vil øke fra 1 time og 9 minutter til 1 time og 37 minutter. For å unngå sammenbrudd i trafikken i årene fremover trengs det en kraftig satsing på kollektivtrafikken," skriver OBOS-konsernsjef Martin Mæland  bl.a. i denne artikkelen.

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransporten

OL, Oslopakke 3 og kollektivtransportenSporveisarbeiderne er tydelige i sitt språkbruk når de snakker om politiske prioriteringer i Oslo: "Vi er litt forundret over at det i Oslo nå argumenteres med at en OL-søknad skal generere en framskyndet satsing på kollektivtransporten. Og i tillegg skal søknaden utarbeides og leveres uten at en veit hva kostnaden vil bli.

Følgelig kan det ikke være mangel på penger som er hovedproblemet. Vi kunne heller tenke oss at Oslo satset på «OL»-medalje i å gjøre byen levelig ved en storstilt utbygging av kollektivnettet, anskaffe nye trikker, innhente etterslep og forfall, bygge ny sentrumstunnell for T-banen samt foreta de forlengelsene av nettet byutviklinga lenge har krevd. Noen ukers fest og kostbar moro kan neppe være viktigere enn å få orden i satsingen på kollektivtransporten," skriver Rune Aasen og Sveinar Bones i Oslo Sporveiers Arbeiderforening bl.a. i denne artikkelen.

Pådyttet reklamestøy

"Svenskepriser på SIBA". I en lengere periode måtte hundretusener av Osloborgere i går ettermiddag la seg forstyrre av et fly som fløy over Groruddalen - og de sentrale deler av Oslo - med et svært reklamesegl etter seg.

Vi i Groruddalen tar selvsagt den støy legehelikopteret til A-hus skaper. Litt motvillig har vi også måttet akseptere at Groruddalen (det mest befolkede boområde i Norge) store deler av dagen er innkjøringsområde for flyene til Gardermoen. Men hvorfor skal vi også måtte akseptere den form for støyforurensning som reklamefly representerer?

Politivedtektene for Oslo fastslår at: "Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet og/eller søke eventuell berørt kommunal myndighet, jf. kommunal veileder, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel."

Politivedtektene regulerer ikke luftrommet. Lufta er for alle, heter det. Men skal det også være slik at lufta fritt skal brukes i kommersielle sammenheng når det påfører hundretusener av beboere helt unødvendig støy?

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelse

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelseSporveisarbeiderne ber om videoovervåking av trikk og T-bane. Jeg tar debatten med dem, og i et debattinnlegg i medlemsbladet til Oslo Sporveiers Arbeiderforening skriver jeg bl.a.:

"Jeg tror den preventive virkningen er betydelig overdrevet.  De aller fleste grove voldshandlinger skjer på impuls. De er ikke planlagt. Derfor er det også rimelig at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på at sinnslidende eller rusede personer i forkant av slike handlinger foretar forhåndskartlegging av hvorvidt det er videoovervåking utenfor skjenkestedet, i den aktuelle gata eller på bussen.

På bussene har nok det å fjerne billettsalget, og dermed penger, hatt større betydning som forebyggende tiltak, enn videokameraene.

Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende," skriver jeg blant annet.

Les artikkelen min i sporveisarbeidernes medlemsblad

Ola Elvestuen: Svar på brev!

Ola Elvestuen: Svar på brevIvar Børsheim, leder av Eldrerådet i bydel St. Hanshaugen, skriver til meg:

"Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen har engasjert seg i å få 37-bussen tilbake i sin opprinnelige trasé. Vi har sendt e-brev to ganger til byråden for miljø og samferdsel med spørsmål om å få et møte, uten å få svar. Eldrerådet sendte så 5. juni brevet nedenfor, men har fortsatt ikke hørt noe. For oss eldre i bydelen er dette en viktig sak. Vi håper at hvis politikere engasjerer seg, kan det skje noe.

Jeg viser til brev fra Plan- og bygningsetaten datert 18. mai i år til Statsbygg og Politidirektoratet om gjenåpning av Akersgata for kollektivtrafikk. Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen er sterkt opptatt av å få 37-bussen tilbake i sin gamle trassé. Dagens kjørerute er lite gunstig for eldre som vil bruke sentrum. Stoppestedene Akersgata og Stortorget er for oss spesielt viktige. Eldrerådene i de andre bydelene som trafikkeres av 37-bussen støtter oss i dette.
I hvilken grad engasjerer byråden og byrådet seg i å få fortgang i gjenåpningen? Eldre brukere av 37-bussen håper på en snarlig løsning."

Venstre i Oslo gikk for noen år tilbake til valg på slagordet "Du er sjefen". At det er innbyggerne som skal stå i sentrum, og en demokratisering av forvaltningen og kommunen. Første steg er da:

Svar på brev fra innbyggerne, byråd Ola Elvestuen!

Miljøpartiet Venstre

Miljøpartiet VenstreI dagens beretningsdebatt i bystyret utfordret jeg partiet Venstre på dette:

Venstre - utenfor Byrådet - har alltid vært høye og mørke og skrytt av at de har fått til mye på kollektivtrafikk i Oslo. Og det er riktig at Venstre her - sammen med SV - har vært en pådriver.  Dog må jeg minne om at alt er blitt vedtatt av et enstemmig bystyre.

Men så når Venstre på slutten av fjoråret kommer inn i Byrådet, og får det direkte byrådsansvar, merker vi en betydelig endring.

Nå øker kollektivprisene mer enn tidligere, og ikke minst: nå nedlegges og kuttes det i eksisterende ruter.

Er det slik at vi nå med Venstre med samferdselsbyråden har begynt på de sju magre årene for kollektivtrafikken? Og - for å forskuttere bystyredebatten neste uke: mens vi til nå har hatt en Oslopakke 3 med en relativt bra kollektivandel skal Venstre skaffe oss det Dagbladet på lederplass kalte Eksospakke 3?